Lefi 2017: beth sydd wedi newid?

Bydd system lefi CITB ddiwygiedig yn dod i rym yn ystod gwanwyn 2017, mewn ymateb i adborth a gawsom gan gyflogwyr adeiladu yn ystod proses consensws 2014 a 2015.

Rydym yn ymgynghori â'r diwydiant unwaith eto yn ystod 2017 er mwyn adolygu'r gyfradd lefi ar gyfer 2018.


Sut mae newidiadau 2017 yn effeithio ar eich taliadau lefi

Ni fydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn gweld gwahaniaeth mawr yn eu taliadau lefi yn ystod 2017. Mae ein hymchwil yn dangos y canlynol:

 • Bydd 56% o gyflogwyr yn parhau i dalu'r un faint
 • Bydd 28% yn talu llai
 • Mae'n bosibl y bydd 16% yn talu mwy.

Y rheswm y bydd rhai cyflogwyr o bosibl yn talu mwy yw nad yw Ffurflen Lefi 2016 yn ystyried taliadau llafur yn unig a dderbyniwyd (LOPR). Felly, os oeddech yn talu lefi gostyngol oherwydd LOPR yn flaenorol, mae'n debygol y byddwch yn gweld cynnydd yn y lefi y byddwch yn ei dalu.

Nodweddion system lefi 2017

Dyma brif nodweddion y system lefi newydd:

 • Bydd y gyfradd ar daliadau i staff Talu Wrth Ennill (TWE) yn aros ar 0.5%.
 • Ni fydd y lefi'n cael ei godi ar daliadau i isgontractwyr llafur yn unig (LOSC) mwyach.
 • Bydd cyfradd o 1.25% yn cael ei chyflwyno ar daliadau i isgontractwyr Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) rydych yn didynnu treth CIS ganddynt.
 • Bydd cyflogwyr â bil cyflog sy'n llai nag £80,000 yn parhau i gael eu heithrio rhag y lefi.
 • Bydd y gostyngiad lefi o 50% yn cael ei ymestyn i gynnwys mwy o gyflogwyr drwy godi'r trothwy bil cyflog i £400,000.
 • Bydd y drefn LOPR yn cael ei diddymu.

Buddiannau system lefi 2017

Rydym wedi pennu'r gyfradd lefi ar lefel sy'n fforddiadwy i gyflogwyr ac yn sicrhau bod gennym ddigon o incwm i barhau i dalu grantiau er mwyn cefnogi hyfforddiant. Ein nod yw cadw incwm y lefi ar y lefelau sy'n cael eu rhagamcanu ar hyn o bryd.

Dyma rai o'r prif ffyrdd y bydd y system newydd yn eich helpu:

 • Er bod cyfanswm y lefi sy'n cael ei gasglu yn aros yr un faint, bydd mwy o gyflogwyr yn cyfrannu lefi am fod y drefn LOPR wedi cael ei diddymu. Mae hon yn system decach a fydd o fudd i'r rhan fwyaf o gyflogwyr sy'n talu'r lefi.
 • Mae'n haws nodi'r ffigurau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y Ffurflen Lefi.
 • Mae angen llai o waith cadw cofnodion am eich bod yn defnyddio'r ffurflenni misol rydych yn eu hanfon i CThEM er mwyn cwblhau eich Ffurflen Lefi.
 • Mae'n cael gwared ar yr amwysedd o ran p'un a wnaeth isgontractwyr weithio ar sail llafur yn unig (LOSC) neu ar sail llafur a deunyddiau (cyflenwi a gosod). Gyda'r system newydd, caiff isgonctractwyr eu categoreiddio yn ôl p'un a wnaethoch eu talu ar ôl didynnu treth CIS (neu ‘eu talu'n net’) neu cyn i chi ddidynnu'r dreth (neu ‘eu talu'n gros’). 

Cefndir newidiadau lefi 2017

Dyma sut y gwnaethom ddatblygu system lefi 2017 gan ddefnyddio adborth gan gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu drwy'r broses consensws.

1. Eich adborth

Cyn 2012, gwnaethom ddechrau casglu barn cyflogwyr ar lefi CITB. Dyma a ddywedwyd gennych:

 • Roedd angen i'r sail ar gyfer cyfrifo'r lefi fod yn symlach.
 • Roedd angen i'r Ffurflen Lefi fod yn haws i'w chwblhau, gyda llai o waith cadw cyfrifon.
 • Yn hytrach na chodi lefi ar daliadau i isgontractwyr llafur yn unig (LOSC), dylem ystyried system sy'n seiliedig ar drefniadau Talu Wrth Ennill (TWE) a chysoni hyn â Chynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS), sef cynllun gan y llywodraeth, a'r ffurflenni CIS300 misol y mae cyflogwyr yn eu hanfon i CThEM.

2. Datblygu'r system lefi newydd

Ar ôl i ni gasglu eich adborth, aeth Gweithgor y Lefi (grŵp bach o gynrychiolwyr y diwydiant) ati i ddatblygu ffyrdd o symleiddio'r system lefi dros gyfnod o 18 mis.

Dilynodd y gweithgor amcanion a bennwyd gan y diwydiant wrth ddatblygu'r system lefi newydd. Roedd yr amcanion fel a ganlyn:

 • Dylai'r system newydd fod yn symlach
 • Dylai CITB gynnal y lefelau sydd wedi'u rhagamcanu ar hyn o bryd ar gyfer incwm y lefi, nid eu codi.
 • Yn y pen draw, dylai'r rhan fwyaf o gyflogwyr dalu tua'r un faint o lefi ag y maent yn ei dalu o dan y system bresennol
 • Dylid cynnal y gyfradd lefi bresennol ar daliadau i staff TWE (0.5%)
 • Rhaid i'r cynnig terfynol gael ei gefnogi gan y diwydiant adeiladu
 • Rhaid i'r cynnig terfynol fod yn gyfreithiol gadarn.

3. Ymgynghori â'r diwydiant

Wedyn, gwnaethom ymgynghori'n helaeth â'r diwydiant er mwyn sicrhau y byddai'r system newydd yn cydymffurfio â'r amcanion uchod. Casglwyd adborth drwy'r dulliau canlynol:

 • cynnal digwyddiadau gyda chyflogwyr adeiladu ledled Prydain Fawr
 • cynnal ymchwil annibynnol i farn cyflogwyr
 • anfon arolwg at bob cyflogwr gyda Ffurflen Lefi 2014 er mwyn casglu adborth ar y newidiadau arfaethedig i'r lefi
 • dadansoddi data o ffurflenni lefi 2014 a data CIS gan 36,500 o gyflogwyr er mwyn asesu effaith bosibl y newidiadau.

4. Cymeradwyo'r system lefi newydd

Ym mis Gorffennaf 2014, gwnaeth bwrdd CITB gymeradwyo cynnig Gweithgor y Lefi ar gyfer y system lefi ddiwygiedig.

Wedyn, cafodd y cynnig ei gymeradwyo gan gyflogwyr a ffederasiynau adeiladu drwy broses consensws ffurfiol.

Cyflwynodd CITB y cynnig cymeradwy i'r Llywodraeth a chafodd ei gynnwys yng Ngorchymyn Lefi 2015, a ddaeth i rym ym mis Mawrth 2015.

Mae'r Gorchymyn Lefi yn awdurdodi CITB i godi lefi ac mae'n nodi sut y caiff y lefi hwnnw ei gyfrifo.

Bydd y gyfradd lefi yn cael ei hadolygu eto cyn Gorchymyn Lefi 2018.

Sut y gwnaethom gyfathrebu â chi ynglŷn â'r newidiadau

Drwy gydol y broses, roeddem yn cydweithio'n agos â chyflogwyr a ffederasiynau er mwyn sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau a phryd y byddai'r newidiadau'n cael eu gweithredu.

Amserlen y cyfathrebu:

 • Gorffennaf 2014: gwnaethom ysgrifennu at bob cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB i'w hysbysu am y newidiadau i lefi CITB a'r effaith bosibl ar ei fusnes. 
 • Rhagfyr 2014: gwnaethom anfon llythyr arall at bob cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB.
 • Mawrth ac Ebrill 2015: yn yr Hysbysiad Asesiad Lefi a anfonwyd gennym yn ystod y gwanwyn, gwnaethom esbonio faint o lefi y byddech wedi ei dalu pe bai'r system lefi newydd wedi cael ei defnyddio.

Help a chyngor

Os hoffech siarad â rhywun am sut y bydd y newidiadau yn effeithio arnoch, cysylltwch â'n tîm lefi yn levy.grant@citb.co.uk neu ffoniwch 0344 994 4455.