Facebook tracking pixel

Pwy ddylai gofrestrwch â CITB

O dan Ddeddf Hyfforddi Diwydiannol 1982 a'r Gorchmynion Ardoll wedyn, mae'n rhaid i CITB godi asesiad ardoll ar bob cyflogwr yn y diwydiant adeiladu. Fodd bynnag, gall y diwydiant adeiladu at ein dibenion ni fod yn wahanol iawn i'r hyn rydych yn ei ddychmygu. Cyflwynir gweithgareddau'r diwydiant adeiladu isod.

Rydych "ymwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf â gweithgareddau yn y diwydiant adeiladu" pan yw gweithgareddau adeiladu yn cymryd mwy na hanner cyfanswm amser eich cyflogeion (gan gynnwys isgontractwyr). Os yw hynny'n wir mae angen i chi gofrestru'ch busnes gyda CITB and yn cwblhau Cofnod Ardoll blynyddol fel y gallwn ni gynnal asesiad ardoll.

Beth yw cyflogwr?  

At ddibenion ardoll y diwydiant adeiladu, cyflogwr yw unigolyn neu gwmni ag un neu fwy o gyflogeion, gan gynnwys staff ar y gyflogres ac isgontractwyr.

Beth yw cyflogai?

Diffinnir "cyflogai" yn Neddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982 fel term sy'n cynnwys "person a gyflogir o dan gontract ar gyfer gwasanaethau".  Mae hyn yn golygu, yn ogystal â chyflogeion uniongyrchol ar y gyflogres, a gyflogir o dan gontractau gwasanaeth, ei fod yn cynnwys isgontractwyr (boed yn unigolion, cwmnïau neu gwmnïau cyfyngedig) a gyflogir o dan gontractau ar gyfer gwasanaethau.

Beth yw gweithgaredd y diwydiant adeiladu?

Gallwch weld rhestr lawn o weithgareddau adeiladu yn Atodlen 1 paragraff 1 Gorchymyn Hyfforddiant Diwydiannol (Bwrdd Adeiladu) 1964 (Diwygio) Gorchymyn 1992 ("Gorchymyn Cwmpas"). Rhestrir eithriadau penodol ym mharagraff 2.

Mae'r gweithgareddau dilynol yn golygu gweithgareddau adeiladu at ddibenion Ardoll CITB.  Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr.

 • Llorio mynediad 
 • Newid i adeilad neu ran o adeilad
 • Gosod gwaith dur pensaernïol
 • Artecsio
 • Tynnu asbestos i ffwrdd
 • Chwistrellu asffalt a thar
 • Gosod briciau a phwyntio
 • Adeiladu a pheirianneg sifil
 • Trwsio a chynnal a chadw adeiladau
 • Inswleiddio wal geudod, atal drafftiau neu inswleiddio llofftydd
 • Leinio simneiau
 • Peirianneg sifil
 • Llorio concrit
 • Atgyweirio concrit
 • Ystafelloedd gwydr
 • Asiantaeth llafur adeiladu / darparwr cyflogres
 • Waliau nad ydynt yn cynnal pwysau / gwydro strwythurol
 • Atal drafftiau
 • Dymchwel
 • Datblygwyr
 • Drilio â diamwnt a llifo
 • Drilio cyfeiriadol
 • Leinio sych a rhannu ystafelloedd
 • Leinio sych
 • Codi adeiladau ffrâm bren
 • Codi neu ddatgymalu stondinau arddangosfa
 • Cadwraeth ffasâd
 • Toi ffelt
 • Plastro ffeibrog
 • Gosod cegin / ystafell wely / ystafell ymolchi wedi'u ffitio
 • Gwydro gwydr fflat a byrddio mewn argyfwng
 • Strwythuro concrit
 • Gosod drysau garej
 • Adeiladu cyffredinol
 • Llorio caled
 • Tirlunio caled
 • Toi metel caled (gan ddefnyddio copr, sinc, alwminiwm, titaniwm, dur di-staen ac efydd)
 • Adeiladu tai
 • Arbenigwyr caeadle wedi'i inswleiddio (h.y. contractwyr storio oer)
 • Gwaith strwythuro concrit wedi'i inswleiddio
 • Rendr a chladin wedi'i inswleiddio
 • Ffitio mewnol 
 • Gwaith coed a gwaith saer (gwaith safle yn bennaf) 
 • Gweithgynhyrchu gwaith coed
 • Drilio tir
 • Gweithio â phlwm
 • Systemau gwrth-ddŵr hylifol
 • Asffalt mastig
 • Rhwydo a rigio
 • Mwyngloddio glo brig
 • Paentio ac Addurno
 • Rhannu ystafelloedd
 • Amddiffyniadau tân goddefol
 • Palmantu
 • Gosod pyst
 • Llogi offer a thrwsio offer
 • Plastro
 • Gosod meysydd chwarae
 • Mynediad â phwer
 • Paratoi a gosod carreg ar gyfer adeiladu, gan gynnwys caregwaith
 • Llogi a thrwsio offer rheilffordd
 • Contractio rheilffordd
 • Concrit wedi'i atgyfnerthu
 • Lloriau resin
 • Plaenio ffyrdd
 • Marcio diogelwch ar y ffordd
 • Triniaethau arwyneb y ffordd
 • Dalennau a chladin toeau
 • Toi, gan gynnwys llechi a theils
 • Sgaffaldiau
 • Gosod deunydd selio
 • Silffoedd a raciau
 • Ffitio siopau
 • Toi haen sengl
 • Paratoi safleo neu waith tir
 • Concrit wedi'i chwistrellu
 • Peirianneg simneiwr neu ddargludydd mellten
 • Gosod nenfydau wedi'u crogi
 • Gosod platfformau wedi'u crogi
 • Adeiladu pyllau nofio
 • Cynnal a chadw tymor - adeiladau
 • Llogi offer a chyfarpar
 • Twnelu
 • Tanategu
 • Cyfleustodau
 • Teilsio wal a llawr
 • Gosod haen ffenest