phwy mae CITB yn ymgynghori?

Gwybodaeth am y Sefydliadau Rhagnodedig y mae CITB yn ymgynghori â nhw fel rhan o’r broses Consensws

I weld a oes consensws yn y diwydiant o blaid ei gynigion ar gyfer y Lefi, mae CITB yn ymgynghori â 'Sefydliadau Rhagnodedig' (a alwyd yn Ffederasiynau Consensws yn flaenorol). Os bydd Sefydliad Rhagnodedig yn cefnogi’r cynigion, ystyrir bod pob un o’i aelodau sy’n talu lefi yn eu cefnogi.

Mae gan bob cyflogwr y cyfle i fod yn rhan o’r trafodaethau ynghylch y cynigion yn ystod cam ymgynghori’r broses Consensws. Mae hyn yn cynnwys mynd i gyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yn ystod gwanwyn 2020 a chyfrannu at fforymau i gyflogwyr. Fodd bynnag, dim ond ar y sianel ymgynghori neilltuedig ar-lein y gall cyflogwyr fynegi eu barn. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu â Gweithgor y Lefi cyn i’r cynigion terfynol gael eu hargymell i Fwrdd CITB.

Mae’r Bwrdd o’r farn bod cyfuniad o ymgynghori â Sefydliadau Rhagnodedig ac arolygu sampl o gyflogwyr heb gynrychiolaeth yn fwy effeithiol ac ymarferol na cheisio arolygu 30,000 o gyflogwyr unigol. Mae’r arolwg sampl yn cael ei gynnal gan gorff allanol yn unol â chodau perthnasol y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad, ac mae’r atebion yn hollol ddienw. Mae’r asiantaeth ymchwil yn cael ei dewis o restr a gymeradwywyd gan y Llywodraeth o gwmnïau ymchwil annibynnol. CITB sy’n rhoi’r briff, ond mae’r arolwg yn cael ei gynnal yn annibynnol. Nid yw CITB yn gwybod pa gyflogwyr y mae’r asiantaeth ymchwil wedi cysylltu â nhw, ac ni ddylai wybod, ond ceir cwotâu caeth i sicrhau bod yr atebion yn cyd-fynd â’r cyfansoddiad cyffredinol o gyflogwyr sy’n talu lefi nad ydynt yn aelodau o Sefydliad Rhagnodedig.