Cynigion ar gyfer y Lefi a’r broses ymgynghori yn 2020

 

Os yw Bwrdd CITB yn cymeradwyo’r cynigion a argymhellir ar gyfer y Lefi, mae’n rhaid i CITB ymgynghori â’r diwydiant adeiladu yn ystod y flwyddyn cyn bod angen gwneud y Gorchymyn Lefi nesaf. Ar gyfer Gorchymyn Lefi 2021, bydd CITB yn ymgynghori â’r diwydiant yn 2020. Mae CITB yn llunio cynllun i esbonio’r cynigion a cheisio adborth y diwydiant. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybodaeth ar wefan CITB yn www.citb.co.uk, cyfathrebu’n uniongyrchol, cynnal arolygon ar-lein a chynnal fforymau i gyflogwyr, ond nid hyn yn unig.

Bydd CITB yn ymgynghori ar y cynigion rhwng dydd Llun, 16 Mawrth a dydd Sul, 17 Mai 2020.

Ar ôl ymgynghori â’r diwydiant, bydd unrhyw faterion a godwyd ganddo yn cael eu hystyried gan Weithgor y Lefi, a fydd yn penderfynu a oes angen newid y cynigion o gwbl. Ar ôl hynny, bydd cynigion terfynol yn cael eu hargymell i’r Bwrdd i’w cymeradwyo.

Mae Gweithgor y Lefi yn cynrychioli barn y diwydiant ar draws tair gwlad Prydain Fawr am y ffordd y mae cynigion 2020 wedi’u datblygu. Mae’r Gweithgor yn trafod, yn dadlau, yn datblygu ac yn argymell cynigion a fydd yn galluogi CITB i gyflawni ei gynllun strategol. Ar ôl cytuno ar y cynigion, bydd y Gweithgor yn eu hargymell i’r Bwrdd.

Ar ôl i’r Bwrdd gymeradwyo’r argymhellion, y cam nesaf yw’r broses Consensws, a fydd yn cael ei gynnal rhwng 1 Awst a 30 Medi 2020.

I gyflawni’r broses Consensws, ceir dau faen prawf:

  • Rhaid i fwy na 50% o gyflogwyr sy’n debygol o dalu lefi gefnogi’r cynigion.
  • Rhaid i fwy na 50% o’r Lefi sy’n debygol o fod yn daladwy gael ei dalu gan gyflogwyr sy’n cefnogi’r cynigion.

Mae’r canlyniad terfynol yn cael ei gyfrifo drwy gyfuno atebion pob Sefydliad Rhagnodedig â’r sampl o gyflogwyr heb gynrychiolaeth sy’n talu lefi.

Bydd y cwestiwn canlynol yn cael ei ofyn i’r cyflogwyr a ddewiswyd: “A ydych yn cytuno bod y cynigion ar gyfer y Lefi yn angenrheidiol i annog hyfforddiant digonol yn y diwydiant adeiladu?”

Ar ôl casglu canlyniadau Consensws, mae CITB yn eu cyflwyno i’r Adran Addysg, a chânt eu rhannu â’r diwydiant adeiladu. Os yw’r canlyniadau’n dangos bod y rhan fwyaf o gyflogwyr, yn ôl nifer y cyflogwyr a gwerth eu lefi, yn cefnogi’r cynigion, bydd y Llywodraeth yn gwneud Gorchymyn Lefi newydd.

Os nad oes digon o gefnogaeth i’r cynigion, bydd y Llywodraeth yn adolygu’r sefyllfa gyda CITB ac yn ystyried opsiynau pellach. Mae hyn yn cynnwys cymeradwyo’r cynigion heb gefnogaeth y diwydiant, cyflwyno cynigion newydd neu wneud gorchymyn diofyn i ddiogelu hyfforddiant a datblygiad sgiliau yn y diwydiant yn y ffordd orau.

Canlyniadau Consensws 2017

Edrychwch ar ganlyniadau Consensws 2017 a’r argymhellion.