Ynglŷn â Chonsensws

Os yw CITB am godi lefi, mae’n rhaid iddo ymgynghori â’r diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid iddo ennyn cefnogaeth y diwydiant i’r cynigion ar gyfer y Gorchymyn Lefi nesaf.

Mae’n rhaid i CITB ddangos bod ganddo’r gefnogaeth hon bob tair blynedd. Yr enw ar y broses hon yw Consensws.

Ar ôl cyflawni’r broses Consensws, gall yr Ysgrifennydd Gwladol wneud Gorchymyn Lefi i awdurdodi CITB i godi lefi ar gyflogwyr er mwyn iddo allu buddsoddi yn y sgiliau a’r hyfforddiant sydd eu hangen ar y diwydiant.

Sut mae’r broses Consensws yn cael ei gyflawni?

O dan y ddeddfwriaeth Hyfforddiant Diwydiannol, mae’n rhaid i CITB gymryd “camau rhesymol” i sicrhau’r Ysgrifennydd Gwladol bod y cynigion ar gyfer y Lefi yn angenrheidiol i annog hyfforddiant digonol yn y diwydiant. Mae Rheoliadau’r Lefi Hyfforddiant Diwydiannol (Camau Rhesymol) 2008 yn nodi beth yw’r “camau rhesymol” hyn.

Cyn i’r broses Consensws gael ei chynnal, mae CITB yn gweithio gydag aelodau’r diwydiant i lunio’r cynigion ar gyfer y Lefi. Ar ôl hynny, mae CITB yn ymgynghori arnynt â "Sefydliadau Rhagnodedig" (a alwyd yn Ffederasiynau Consensws yn flaenorol) a sampl o gyflogwyr nad ydynt yn cael eu cynrychioli gan Sefydliadau Rhagnodedig ("cyflogwyr heb gynrychiolaeth").

Sut mae canlyniad y broses Consensws yn cael ei gyfrifo?

I gyfrifo canlyniad y broses Consensws, mae CITB yn dilyn set o reolau fel a ganlyn:

  1. Mae’r Ffurflen Lefi a aseswyd yn fwyaf diweddar yn cael ei defnyddio fel sail i’r cyfrifiad.
  2. Dim ond y cyflogwyr hynny yr ystyrir y byddant yn debygol o dalu lefi o dan y cynigion sydd o fewn cwmpas y cyfrifiad.
  3. Bydd cyflogwyr nad ydynt wedi’u hadnabod yn ‘gadarnhaol’, gan gynnwys y rhai sy’n aelodau o Sefydliad Rhagnodedig, neu gyflogwyr sydd wedi’u dosbarthu fel ‘Ddim yn gwybod’ neu ‘Anhysbys’ yn cael eu cynnwys yn y rhestr o gyflogwyr heb gynrychiolaeth.
  4. Caiff sefydliadau sydd wedi’u rhestru ar gofrestr y Lefi eu trin fel rhan o restriad eu rhiant-sefydliad.
  5. Bydd barn cyflogwyr sy’n aelodau o ddau neu fwy o Sefydliadau Rhagnodedig yn cael ei rhannu a bydd eu barn a gwerth eu lefi’n cael eu rhannu’n gyfartal rhwng y Sefydliadau Rhagnodedig y maent yn aelodau ohonynt.
  6. Pan fydd Sefydliad Rhagnodedig yn cynnwys dau neu fwy o is-sefydliadau, bydd aelodau’r is-sefydliadau’n cael eu cyfrif fel rhan o’r rhiant-sefydliad. Fodd bynnag, pan fydd is-sefydliad yn Sefydliad Rhagnodedig yn ei rinwedd ei hun, bydd aelodau’r is-sefydliad hwnnw’n cael eu cyfrif fel rhan o’r is-sefydliad.