Cofrestru eich busnes gyda CITB

Rhaid i CITB gadw cofrestr o gyflogwyr sy'n ymwneud yn llwyr neu'n bennaf â gweithgareddau yn y diwydiant adeiladu.  Ar ôl cofrestru, mae dyletswydd gyfreithiol ar eich busnes i gwblhau Cofnodion Ardoll blynyddol. Gofynnir i chi ddarparu manylion eich bil cyflogau, er mwyn i ni asesu unrhyw atebolrwydd ardoll. 

Cewch chi ddarganfod manylion pellach cyfraddau Ardoll ar hyn o bryd, cyfyngiadau eithrio a lleihau yma.

Pam cofrestru?

Sut mae'r ardoll yn helpu diwydiant a beth a gewch chi pan fyddwch chi wedi cofrestru.

Sut i gofrestru eich busnes

Darllenwch y wybodaeth ddilynol cyn llenwi'r Ffurflen Gofrestru Cyflogwr

Adolygwch y rhestrau o weithgareddau adeiladu a nad ydynt yn adeiladu isod yn ofalus. Os credwch fod eich busnes yn gyflogwr sy'n  ymwneud yn llwyr neu'n bennaf â gweithgareddau diwydiant adeiladu, llenwch ein Ffurfen Gofrestru Cyflogwr ar-lein.

Rydym yn anelu at ymateb i'ch ymholiad cofrestru ymhen pythefnos.  Gallai hyn gynnwys gwneud cais am ragor o wybodaeth i asesu eich dilysrwydd ar gyfer cofrestru.

Sut i hawlio grantiau ar ôl i chi gofrestru

Unwaith y bydd eich busnes wedi ei gofrestru gyda'r CITB, mae angen i chi anfon Ffurflen Ardoll flynyddol, hyd yn oed os eich taliadau o dan drothwy busnesau bach.  Rhaid i'r holl gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu lenwi Ffurflen Ardoll flynyddol o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982, er mwyn i ni allu asesu faint o ardoll y bydd rhaid i chi ei thalu, os o gwbl.

Os ydych wedi'ch cofrestru am y tro cyntaf rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018: 

  • gallwch ond hawlio grantiau ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid sy'n newydd-ddyfodiaid o 1 Awst 2016
  • gallwch hawlio pob grant arall o 1 Ebrill 2018.

Os ydych wedi'ch cofrestru am y tro cyntaf rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019: 

  • gallwch ôl-ddyddio hawliadau ar gyfer prentisiaethau a phrentisiaethau uwch am flwyddyn o'r dyddiad cofrestru neu hyd at ddechrau'r brentisiaeth, p'un bynnag sy'n fyrrach
  • gallwch hefyd wneud cais am bob grant arall o'r dyddiad cofrestru nes i ni gyhoeddi'r Cofnod Ardoll 2019 i'w gwblhau, pan fydd rheolau arferol yn gymwys.

Help gyda chofrestru

  • Holwch gwestiwn i ni trwy ddefnyddio'r blwch sgwrsio ar waelod eich sgrin

Cysylltwch â'n tîm ardoll yn levy.grant@citb.co.uk neu ffonio 0344 99 444 55.

Web design by S8080