Cofrestru eich busnes gyda CITB

Rhaid i CITB gadw cofrestr o gyflogwyr sy'n ymwneud yn llwyr neu'n bennaf â gweithgareddau yn y diwydiant adeiladu.  Unwaith y bydd wedi ei gofrestru, bydd rhwymedigaeth gyfreithiol ar eich busnes chi i lenwi Ffuflenni Ardoll blynyddol, sy'n rhoi manylion eich bil cyflogau, er mwyn i ni asesu unrhyw atebolrwydd ardoll. 

Cewch chi ddarganfod manylion pellach cyfraddau Ardoll ar hyn o bryd, cyfyngiadau eithrio a lleihau yma.

Pam cofrestru?

Sut mae'r ardoll yn helpu diwydiant a beth a gewch chi pan fyddwch chi wedi cofrestru.

Sut i gofrestru eich busnes

Os credwch fod eich busnes yn gyflogwr sy'n ymwneud yn llwyr neu'n bennaf â gweithgareddau diwydiant adeiladu, llenwch ein Ffurfen Ymholiad Cofrestru ar-lein.

Rydym yn anelu at ymateb i'ch ymholiad cofrestru ymhen pythefnos.  Gallai hyn gynnwys gwneud cais am ragor o wybodaeth i asesu eich dilysrwydd ar gyfer cofrestru.

Sut i hawlio grantiau ar ôl i chi gofrestru

Unwaith y bydd eich busnes wedi ei gofrestru gyda'r CITB, mae angen i chi anfon Ffurflen Ardoll flynyddol, hyd yn oed os eich taliadau o dan drothwy busnesau bach.  Rhaid i'r holl gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu lenwi Ffurflen Ardoll flynyddol o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982, er mwyn i ni allu asesu faint o ardoll y bydd rhaid i chi ei thalu, os o gwbl.

Weithiau gall gymryd dros flwyddyn o'r dyddiad ar ôl cofrestru cyn i chi allu dechrau hawlio grantiau.

Os cawsoch chi eich cofrestru cyn 1 Ebrill 2017, cewch chi hawlio grantiau ar gyfer:

  • prentisiaethau a ddechreuodd ar 1 Awst 2015 neu yn hwyrach
  • mathau eraill o hyfforddi a ddechreuodd ar 1 Awst 2017 neu yn hwyrach. 

Os cawsoch chi eich cofrestru ar 1 Ebrill 2017 neu ar ôl hynny, cewch chi hawlio grantiau ar gyfer:

  • prentisiaethau a ddechreuodd ar 1 Awst 2016 neu yn hwyrach
  • mathau eraill o hyfforddi sy'n dechrau ar 1 Ebrill 2018 neu yn hwyrach.

Help gyda chofrestru

  • Holwch gwestiwn i ni trwy ddefnyddio'r blwch sgwrsio ar waelod eich sgrin
  • Cysylltwch â'n tîm ardoll yn levy.grant@citb.co.uk neu ffonio 0344 99 444 55.
Web design by S8080