Sut mae'r lefi yn helpu diwydiant

Mae system lefi a grantiau CITB yn sicrhau bod gan ddiwydiant adeiladu Prydain y gweithlu medrus sydd ei angen arno.

Mae'r arian lefi a gasglwn gan gyflogwyr yn cael ei ailfuddsoddi yn y diwydiant drwy hyfforddiant. Mae hyn yn helpu i godi safonau i sicrhau bod prosiectau'n cael eu cwblhau'n ddiogel, yn gynaliadwy, ar amser ac yn unol â'r gyllideb.

Beth mae'r lefi yn ei gefnogi

I gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu, mae'r lefi yn golygu y gallwn wneud y canlynol:

 • darparu grantiau i hyfforddi staff newydd a meithrin sgiliau'r gweithlu presennol. Ni waeth beth yw sefyllfa'r diwydiant, byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn sgiliau a hyfforddiant.
 • trefnu cynlluniau cardiau sy'n cael eu cydnabod ym mhob rhan o'r diwydiant.
 • cynnig prentisiaethau o safon uchel, gan gyfuno dysgu yn y coleg â phrofiad ar y safle.
 • datblygu safonau a chymwysterau galwedigaethol ar gyfer y diwydiant adeiladu.
 • hyrwyddo'r diwydiant adeiladu, gan annog amrywiaeth eang o bobl i ymuno ag ef.
 • ymchwilio i dueddiadau'r diwydiant a'r sgiliau y bydd eu hangen yn y dyfodol.
 • dylanwadu ar bolisi'r llywodraeth mewn perthynas â'r diwydiant adeiladu.
 • darparu Cynghorwyr Cwmnïau, sy'n cydweithio â grwpiau cyflogwyr er mwyn helpu busnesau i nodi a diwallu eu hanghenion o ran hyfforddiant.

Mae ein system lefi a grantiau yn dal i ennyn cryn gefnogaeth gan gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu, sy'n cydnabod ei gwerth.

Sut y caiff arian y lefi ei rannu ymhob rhan o'r diwydiant

Mae'r tabl isod yn dangos sut y caiff arian y lefi ei rannu ymhlith cwmnïau o bob maint er mwyn cefnogi hyfforddiant.  

 • Micro gwmnïau: 1 i 9 cyflogai
 • Cwmnïau bach: 10 i 49 o gyflogeion
 • Cwmnïau canolig: 50 i 249 o gyflogeion
 • Cwmnïau mawr: 250+ o gyflogeion

Nifer yr hyfforddeion newydd: hyfforddeion a gefnogir gan CITB sydd yn eu blwyddyn gyntaf o hyfforddiant neu mewn blynyddoedd dilynol.

 

Micro
gwmnïau 

Cwmnïau bach

Cwmnïau canolig 

Cwmnïau mawr 

Cyfanswm

Arian lefi gan gyflogwyr

£31,241,000

£40,636,000

£38,123,000

£50,354,000

£160,354,000

Grantiau CITB a chymorth ar gyfer hyfforddiant

£24,639,000

£26,263,000

£33,441,000

£44,573,000

£128,916,000

Nifer yr hyfforddeion newydd

10,996

2,992

846

169

15,003

Sut y gallwch gael grant?

Gallwch gael grantiau CITB a chymorth arall ar gyfer hyfforddiant os ydych yn gyflogwr yn y diwydiant adeiladu a'ch bod yn gwneud y canlynol:

Web design by S8080