Y Ffurflen Lefi a sut i'w hanfon

1. Ar-lein

Gallwch gwblhau eich ffurflen gan ddefnyddio gwasanaeth CITB ar-lein. Bydd angen i chi gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. 

Mewngofnodi i'ch cyfrif ac anfon eich ffurflen

Cofrestrwch â CITB ar-lein:

I greu cyfrif, anfonwch e-bost i levygrant.online@citb.co.uk gan gynnwys eich:

  • rhif cofrestru CITB
  • enw eich cwmni
  • enw cyntaf a'ch cyfenw
  • cyfeiriad e-bost – byddwn yn anfon eich manylion mewngofnodi i'r cyfeiriad hwn
  • rhif ffôn.

Wedyn, byddwn yn anfon manylion mewngofnodi atoch er mwyn i chi allu actifadu eich cyfrif ar-lein. Gwnewch yn siŵr bod eich manylion gennych wrth law pan fyddwch yn actifadu eich cyfrif.

Gwasanaeth diwygiedig a lansiwyd ym mis Tachwedd 2016 yw hwn. Os oeddech yn defnyddio ein gwasanaeth lefi ar-lein yn flaenorol, ni fydd eich manylion mewngofnodi yn gweithio a bydd angen i chi gofrestru eto.

2. Drwy'r post

Cwblhewch y Ffurflen Lefi y byddwn yn ei hanfon atoch yn ystod gwanwyn 2017. a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen o fewn 30 diwrnod i'w derbyn.

Pryd i anfon eich Ffurflen Lefi

Yn ystod gwanwyn 2017, byddwn yn anfon Ffurflen Lefi bapur atoch. Bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen hon o fewn 30 diwrnod i'w derbyn.

Os nad ydych wedi cofrestru â CITB eto, neu os mai dim ond yn ddiweddar y gwnaethoch gofrestru, gall gymryd sawl mis cyn i chi gael eich ffurflen lefi gyntaf. Mae faint y bydd hyn yn ei gymryd yn dibynnu ar eich dyddiad cofrestru.

Ffurflen Lefi 2016

Y terfyn amser ar gyfer anfon Ffurflen Lefi 2016 oedd 31 Rhagfyr 2016. Os na wnaethoch anfon eich ffurflen erbyn y terfyn amser, ni fyddwch yn cael rhagor o grantiau ar gyfer hyfforddiant a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn cynllun grantiau 2016/17.

Fodd bynnag, bydd Ffurflenni Lefi a gafodd eu cyflwyno'n hwyr oherwydd problemau technegol yn cael eu trin fel pe baent wedi cael eu hanfon erbyn y terfyn amser, sef 31 Rhagfyr 2016. Ni fydd hawliadau grant a gafodd eu hawdurdodi ar ôl 20 Rhagfyr 2016 yn cael eu talu tan yr wythnos yn dechrau 9 Ionawr 2017.

Help i gwblhau eich Ffurflen Lefi

Lawrlwythwch ein nodiadau canllaw er mwyn eich helpu i gwblhau eich ffurflen:

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar y tudalennau isgontractwyr CIS a Faint o lefi i'w dalu.

Bydd angen i chi gadw cofnodion o'ch taliadau i'r gyflogres ac isgontractwyr am o leiaf dair blynedd dreth oherwydd byddwn o bosibl yn gofyn i chi gyflwyno'r rhain.

Mae'n bwysig bod mor gywir â phosibl gan ein bod yn gwirio'r wybodaeth ar Ffurflenni Lefi.

Os hoffech fwy o help i gwblhau eich Ffurflen Lefi, ffoniwch dîm grantiau CITB ar 0344 994 4455.

Ar ôl i chi gyflwyno eich Ffurflen Lefi

  1. Bydd CITB yn gwirio cywirdeb ffurflenni. 
  2. Byddwn yn cyfrifo faint o lefi y bydd angen i chi ei dalu ac yn anfon Hysbysiad Asesiad Lefi.
  3. Byddwch yn talu'r lefi.

Pan fydd eich busnes wedi'i gofrestru â CITB, bydd angen i chi anfon Ffurflen Lefi. Bydd angen i chi gyflwyno ffurflen hyd yn oed os nad ydych yn hyfforddi unrhyw weithwyr

Pwy y mae'n rhaid iddynt anfon Ffurflen Lefi

O dan y Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol, rhaid i chi anfon Ffurflen Lefi bob blwyddyn os ydych yn gyflogwr yn y diwydiant adeiladu. Er mwyn gweld a ydych yn cyfrif fel cyflogwr yn y diwydiant adeiladu.

Sut i anfon eich Ffurflen Lefi

Gallwch gyflwyno eich Ffurflen Lefi ar-lein neu Drwy'r post.

Web design by S8080