Y Ffurflen Lefi a sut i'w hanfon

Unwaith y bydd eich busnes wedi ei gofrestru gyda'r CITB, mae angen i chi anfon Ffurflen Ardoll flynyddol. Mae angen ichi anfon ffurflen hyd yn oed os nad ydych yn hyfforddi unrhyw weithwyr.

Pwy ddylai anfon ffurflen

Rhaid i'r holl gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu anfon ffurflen o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982, er mwyn i ni allu asesu faint o ardoll y bydd rhaid i chi ei thalu. Gwirio a ydych chi'n cael eich dosbarthu fel cyflogwr adeiladu

Rhaid i'r holl gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu anfon ffurflen o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982, er mwyn i ni allu asesu faint o ardoll y bydd rhaid i chi ei thalu. Gwirio a ydych chi'n cael eich dosbarthu fel cyflogwr adeiladu

Dulliau o anfon eich Ffurflen Ardoll

Gallwch anfon eich ffurflen ar-lein neu drwy'r post.

1. Ar-lein

Gallwch chi gwblhau eich ffurflen trwy ddefnyddio'r gwasanaeth CITB ar-lein. Mae angen i chi gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. 

Wedi cofrestru eisoes?

Mewngofnodwch i'ch cyfrif ac anfonwch eich ffurflen

Llofnodwch ar gyfer CITB ar-lein:

I sefydlu cyfrif, bydd angen eich: 

  • rhif cofrestru CITB
  • enw'r cwmni
  • enw cyntaf a chyfenw
  • cyfeiriad e-bost - byddwn ni'n anfon eich manylion mewngofnodi i'r cyfeiriad hwn
  • rhif ffôn.

Yna byddwn ni'n anfon manylion mewngofnodi i chi er mwyn i chi allu gweithredu'ch cyfrif. Sicrhewch fod eich manylion wrth law pan fyddwch chi'n gwneud hyn.

Mae hwn yn wasanaeth ar-lein CITB sydd wedi'i wella, a lansiwyd ym mis Tachwedd 2016. Os gwnaethoch ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein cyn hyn, bydd angen i chi gofrestru eto a chael manylion mewngofnodi newydd.

Llofnodwch ar gyfer CITB ar-lein

2. Trwy'r post

Cwblhewch y Ffurflen Ardoll a anfonwn ni atoch yn y gwanwyn 2018, a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen o fewn 30 diwrnod o'i derbyn

Help i gwblhau eich Ffurflen Ardoll

Lawrlwythwch ein nodiadau cyfarwyddyd i'ch helpu i gwblhau'ch ffurflen:

Efallai hefyd y bydd y cyfrifiannell ardoll a'r isgontractwyr CIS yn ddefnyddiol i chi.

Bydd angen i chi gadw cofnodion o'ch taliadau cyflogres ac is-gontractwyr am o leiaf tair blynedd treth oherwydd efallai y gofynnir i chi ddarparu'r rhain.

Mae'n bwysig bod mor gywir â phosibl wrth i ni wirio'r wybodaeth ar ffurflenni. 

I siarad â rhywun yn CITB am gwblhau'ch ffurflen, ffoniwch ein tîm ardoll ar 0344 994 4455.

Ar ôl ichi gyflwyno'ch Ffurflen Ardoll

  1. Bydd CITB yn dilysu ffurflenni ar gyfer cywirdeb. 
  2. Rydym yn cyfrifo faint o ardoll y mae angen i chi ei dalu a'ch bod yn anfon Hysbysiad Asesu Ardoll i chi.
  3. Rydych yn talu'r ardoll i gymhwyso ar gyfer grantiau.  

Deddfwriaeth ardoll

Darllenwch ddeddfwriaeth llywodraeth o gwmpas ardoll CITB:

Web design by S8080