Mathau o brentisiaethau a gynigir gan CITB

Mae CITB Apprenticeships yn cynnig yr amrywiaeth fwyaf o grefftau adeiladu o blith unrhyw ddarparwr prentisiaethau gyda swyddfeydd rhanbarthol ledled Cymru, Lloegr a'r Alban

Prentisiaethau Traddodiadol

Mae Prentisiaeth Draddodiadol yn cyfuno astudio yn y coleg (neu gyda darparwr hyfforddiant) â phrofiad ar y safle dros gyfnod o ddwy neu dair blynedd (neu bedair blynedd yn yr Alban). Dyma'r ffordd fwyaf cyffredin o gymhwyso ac mae ar gael ledled y DU. 

Fel rhan o brentisiaeth, byddech yn ennill cymhwyster NVQ neu SVQ, y gallwch ei ddefnyddio i gymhwyso ar gyfer un o gynlluniau cardiau'r diwydiant - sy'n hanfodol ar gyfer gweithio ar unrhyw safle.

Fel cyflogwr, efallai y gallwch hefyd hawlio Grant CITB o hyd at £10,250 i'ch helpu i ddarparu prentisiaeth tair neu bedair blynedd o hyd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen ar hawlio'r grantiau sydd ar gael.

Prentisiaethau Uwch

Mae fframwaith Prentisiaeth Uwch (Lefel 5) wedi'i ddatblygu ar gyfer Lloegr.

Mae'r Brentisiaeth Uwch yn darparu hyfforddiant eang a llwybr gyrfa strwythuredig ar gyfer amrywiaeth o rolau technegol, goruchwylio a rheoli. Bydd hyn yn galluogi prentisiaid i symud ymlaen i swyddi lefel uwch drwy Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Gall Prentisiaeth Uwch hefyd fod yn fodd i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar uwch reolwyr adeiladu er mwyn sicrhau manyleb a safon gyson yn genedlaethol.

Rhaglen Prentisiaethau Arbenigol

Mae Prentisiaethau Arbenigol wedi'u cynllunio ar y cyd â chymdeithasau masnach a grwpiau hyfforddi annibynnol i wasanaethu sectorau a chyflogwyr na allant gael mynediad i brentisiaethau arbenigol drwy golegau lleol neu ddarparwyr hyfforddiant.

Yn aml, mae natur gwaith arbenigwyr yn galw am drefniant dysgu hyblyg. A chofio hyn, mae Rhaglenni Prentisiaethau Arbenigol (SAP) (Saesneg yn unig) yn caniatáu i brentisiaid wneud y rhan fwyaf o'u dysgu tra'u bod mewn swydd.

Mae dysgu strwythuredig yn helpu i feithrin sgiliau, gan sicrhau bod y prentis yn cyrraedd y lefelau cymhwysedd sydd eu hangen i ennill cymhwyster N/SVQ a gydnabyddir gan y diwydiant adeiladu.

Mae'r rhaglen ar gael i ddysgwyr o bob oed ac mae prentisiaethau yn denu grant CITB-SgiliauAdeiladu (yn amodol ar gwmpas a chymhwysedd).

Fel arfer, mae Rhaglenni Prentisiaethau Arbenigol yn para 24 mis a chaiff y cynnwys ei gyflwyno gan arbenigwyr diwydiant a'i gefnogi gan staff CITB.

Rhaglenni Arbenigol Gwella Sgiliau

Cynllun hyfforddi ac asesu dros gyfnod o flwyddyn a ariennir gan Grant CITB ar gyfer cyflogwyr sy’n talu lefi.

Mae Rhaglenni Arbenigol Gwella Sgiliau (Saesneg yn unig) yn cynnig hyfforddiant cryno i ffwrdd o’r swydd a ddarperir neu gydlynir gan y ffederasiwn arbennigol dros y llwybr a ddatblygwyd; Yna, yn ystod eu chweched mis, bydd dysgwyr yn cael eu hasesu ar eu safle gwaith i gwblhau’r NVQ perthnasol.

 

Cynllun Prentisiaeth a Rennir (Cymru a Lloegr yn unig)

Mae'r Cynllun Prentisiaeth a Rennir yn ffordd newydd o hyfforddi sy'n addo mwy o gyfleoedd i bobl ifanc a busnesau yn y diwydiant adeiladu.

Mae prentisiaid yn cael amrywiaeth o brofiad ar y safle drwy weithio ar brosiectau proffil uchel ar gyfer mwy nag un cyflogwr, yn ogystal â chwblhau Prentisiaeth Lefel 3 lawn.

Dolenni allanol

Web design by S8080