Prentisiaethau Lefel Uwch

Mae Prentisiaethau Lefel Uwch yn golygu bod prentisiaid yn astudio ar gyfer Gradd Sylfaen neu gymhwyster BTEC tra'n gwella eu sgiliau drwy hyfforddiant hanfodol yn y swydd

Datblygwyd y Brentisiaeth Uwch mewn ymateb i geisiadau gan gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu a gellir ei gyflawni drwy gyfrwng tri llwybr wedi'u teilwra'n arbennig.

  • Gall prentisiaid ennill NVQ Lefel 4 mewn Rheoli a Goruchwylio Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu (Cynaliadwyedd) a gefnogir gan Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) (a ddarperir ar hyn o bryd gan Brifysgol Greenwich).
  • Gradd Sylfaen Lefel 5 mewn Arfer Proffesiynol mewn Rheoli Gweithrediadau Adeiladu (a ddarperir ar hyn o bryd gan Brifysgol Middlesex)
  • NVQ Lefel 5 mewn Rheoli Gweithrediadau Adeiladu (Cynaliadwyedd) a gefnogir gan Ddiploma Cenedlaethol Uwch )HND) (a ddarperir gan Goleg Adeiladu Leeds)

Buddiannau i'ch busnes

Mae'r Cynllun Prentisiaeth Uwch yn caniatáu i fusnesau droi eu cyflogeion mwyaf addawol yn rheolwyr gweithrediadau adeiladu.

Mae gwella sgiliau cyflogeion yn eu gwneud yn fwy cynhyrchiol, yn llai tebygol o wneud camgymeriadau ac yn fwy teyrngar i chi a'ch busnes. Mae'r cymysgedd o ddysgu yn y gweithle ac yn yr ystafell ddosbarth/ar-lein hefyd yn sicrhau eu bod yn cael darlun clir o'r modd y bydd eu sgiliau newydd yn helpu eu cyflogwyr.

Arian grant

Bydd ffioedd yn amrywio yn dibynnu ar ba goleg yr hoffech weithio gydag ef, er y gallant gael eu gwrthbwyso gan grant CITB o hyd at £1,750 am bob blwyddyn astudio. Gellir hawlio £400 ychwanegol ar ôl i'r prentis gwblhau ei Brentisiaeth Uwch.

Ceir manylion llawn y grantiau sydd ar gael gan CITB yn ein hadran Lefi a Grant.

Yn ogystal, gall cyflogwyr sydd erioed wedi cyflogi prentis (neu na fu'n bosibl iddynt wneud hynny yn ystod y 12 mis diwethaf) fod yn gymwys i gael £1,500 arall gan y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol.

Prentisiaeth Uwch Lefel 4

Mae Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Rheoli a Goruchwylio Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu (Cynaliadwyedd) wedi'i datblygu i ddiwallu anghenion y sector gwasanaethau adeiladu sy'n gweithio ar draws ystod eang o feysydd ac wedi'i gynllunio i asesu cymhwysedd galwedigaethol yn y gweithle a dangos gwybodaeth a dealltwiraeth drwy'r dystysgrif dechnegol.

Bydd cyflwyno'r Brentisiaeth Uwch Lefel 4 yn mynd i'r afael â'r canlynol:

  • Sicrhau dilyniant i Lefel 5 ac uwch
  • Caniatáu mynediad i raglenni gradd
  • Helpu i gadw gweithwyr profiadol a darparu llwybr iddynt
  • Gwella sgiliau goruchwylio, rheoli ac arweinyddiaeth
  • Mae Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) wedi'i chynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion ymgeiswyr sydd wedi ennill cymwysterau Lefel 3 (Prentisiaeth Uwch) neu'r rhai â phrofiad blaenorol priodol o weithio yn y sector. O ganlyniad, nid yw'r cymhwyster yn addas i ddysgwyr iau (o dan 18 oed).

Ceir manylion y Brentisiaeth yn www.afo.sscalliance.org  neu yn SusCon Rhan o Wasanaethau Busnes yng Ngholeg Gogledd-orllewin Caint.

Gradd Sylfaen

Cafodd y Gradd Sylfaen y bydd prentisiaid yn ei hennill ei chymeradwyo gan CITB fel cymhwyster sy'n diwallu anghenion y diwydiant adeiladu, gan roi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fusnesau yn y DU ac y gallant eu defnyddio.

Ar hyn o bryd, caiff y radd ei chynnig gan Brifysgol Middlesex ac fe'i darperir gan golegau Addysg Bellach (AB) lleol. Y gobaith yw y bydd prifysgolion eraill yn cynnig y cwrs yn y dyfodol agos.

Mae gan bob un o'r colegau dan sylw adrannau adeiladu uchel eu parch sydd wedi bod yn addysgu cymwysterau NVQ, HNC/D, graddau Sylfaen a graddau Anrhydedd ym maes adeiladu am flynyddoedd lawer.

Cytundeb Prentisiaeth a Mentora

Bydd yn ofynnol i chi ymrwymo i Gytundeb Prentisiaeth â'r prentis, gan nodi y bydd yn gwneud prentisiaeth mewn sgil, crefft neu alwedigaeth benodol. Prif gyfrifoldebau cyflogwr fydd cynnig cymorth a sicrhau bod eu prentisiaid yn cael cyfleoedd i ddysgu drwy eu gwaith.

Mae'n rhaid i brentisiaid gael y cyfle i weithio ar lefel uwch na'r hyn y byddent yn ei wneud fel arfer, o dan oruchwyliaeth rheolwr. Gallai hyn gynnwys caniatáu iddynt fynychu cyfarfodydd â staff ar lefel uwch, neu ganiatáu iddynt helpu i ddatrys problemau anos yn y gwaith.

Mae angen i gyflogwr hefyd benodi aelod presennol o staff fel Mentor ar gyfer eu prentis yn y gweithle. Bydd y Mentor yn cynnig cymorth personol i'r prentis ac yn gweithredu fel pont rhwng y busnes a'r coleg/darparwr hyfforddiant.

Bydd angen i'r Mentor feddu ar gymwysterau priodol, profiad sylweddol a diddordeb mewn datblygu staff.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Radd Sylfaen Prentisiaeth Uwch drwy anfon e-bost i: 

Prentisiaeth Uwch BTEC

Mae'r Prentisiaeth Uwch mewn Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy, a ddarperir gan Goleg Adeiladu Leeds, yn cwmpasu amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys pensaernïaeth, tirfesur, cynllunio, cynnal a chadw, rheoli adeiladu, gwasanaethau adeiladu a pheirianneg sifil.

Bydd prentisiaid yn cael y cyfle i gymhwyso rhesymeg critigol a thechnegau dadansoddi i ddatrys problemau'n ymwneud â'r amgylchedd adeiledig a pheirianneg, gan ddefnyddio safonau'r diwydiant, codau ymarfer priodol a thystiolaeth seiliedig ar waith. Byddant yn datblygu sgiliau personol a busnes a fydd eu galluogi i gyfrannu at ofynion amgylchedd proffesiynol.

Fframweithiau

Me pob fframwaith Prentisiaeth Uwch BTEC yn cynnwys cydran gwybodaeth a chymhwysedd, wedi'i hategu gan sgiliau trosglwyddadwy (Saesneg, mathemateg a TGCh), Sgiliau Dysgu a Meddwl Personol (PLTS) a Hawliau a Chyfrifoldebau'r Cyflogai (ERR).

Mae tri llwybr ar gael. Gallwch arbenigo mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu neu Beirianneg Sifil. Isafswm hyd y cwrs yw 18 mis gyda HNC (blwyddyn ar gyfer HND/18 mis ar gyfer NVQ).

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Brentisiaeth Uwch BTEC drwy anfon e-bost at: 

Web design by S8080