Profiad gwaith adeiladu

Mae profiad gwaith yn gyfle gwych i ddarpar weithwyr adeiladu gael blas ar y diwydiant. Gall hefyd fod yn ffordd syml a chosteffeithiol i chi ddod o hyd i'r ymgeiswyr ifanc gorau a'u recriwtio.

two people using a computer

Gall lleoliad profiad gwaith bara hyd at chwe wythnos (mae hyn yn dibynnu ar y wlad dan sylw), gan roi amser i'r ymgeisydd ddysgu rhai sgiliau a rhoi'r cyfle i chi weld beth y gall ei wneud.

Bydd unrhyw gyflogwr sy'n cymryd rhan yn ein Cynllun Profiad Adeiladu yn cael y canlynol:

  • ffynhonnell dda o ymgeiswyr sydd ar gael
  • cymorth personol gan Swyddog Prentisiaeth CITB
  • taliad o hyd at £100

Mater i chi yw penderfynu a ydych am gynnig prentisiaeth pan fydd y cyfnod o bythefnos wedi dod i ben.

Pwy all gymryd rhan?

Rhaid bod yr ymgeisydd profiad gwaith fod rhwng 16 a 18 oed ac ni ddylai fod wedi cwblhau cymhwyster adeiladu Lefel 2

Faint y bydd yn ei gostio i mi?

DIM BYD. Mae rhai cwmnïau yn rhoi swm bach i'r ymgeisydd ar gyfer costau teithio ond eich penderfyniad chi yw hynny.

Pwy sy'n gyfrifol am y gwaith papur a'r gwaith gweinyddol?

Staff CITB fydd yn cwblhau'r rhan fwyaf o'r gwaith papur.

Pan gwblheir y gwerthusiad ar ddiwedd y lleoliad telir y £100 yn awtomatig.

Pwy sy'n yswirio'r prentis?

Er nad yw'r ymgeisydd profiad gwaith yn cael ei dalu, bydd Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr eich sefydliad yn gymwys iddo fel unrhyw aelod o staff.

Pa fath o waith y gall yr ymgeisydd profiad gwaith ei wneud?

Yn ddelfrydol bydd yn helpu pobl fasnach brofiadol yn eich cwmni. Fodd bynnag, bydd angen i chi gofio ei fod yn ddibrofiad ac ystyried faint o wybodaeth am risgiau iechyd a diogelwch posibl sydd ganddo.

Pa oriau y gall ymgeiswyr profiad gwaith eu gwneud wrth ddilyn y Cynllun Profiad Adeiladu?

Fel arfer bydd y cyflogwr a'r ymgeisydd yn cytuno ar nifer yr oriau ond ni ddylent weithio oriau rhy hir nac oriau anghymdeithasol diangen.

Hefyd ni ddylent weithio mwy na phum diwrnod mewn unrhyw gyfnod olynol o saith diwrnod ac argymhellir yn gryf nad ydynt yn gweithio mwy na diwrnod wyth awr safonol.

Pwy sy'n goruchwylio'r ymgeisydd profiad gwaith?

Rhaid i'r ymgeisydd profiad gwaith gael ei oruchwylio ar bob adeg. Yn ddelfrydol bydd ganddo oruchwylydd penodol ond nid yw hyn yn golygu na all weithio gydag aelodau eraill o staff.

A oes angen i mi gynnal Asesiad Risg?

Dylai asesiad risg person ifanc gael ei gynnal er mwyn ystyried ei ddiffyg profiad.

Beth y dylwn ei wneud os na fydd yr ymgeisydd profiad gwaith yn dilyn cyfarwyddiadau i wisgo Cyfarpar Diogelu Personol?

Dilynwch god disgyblu eich cwmni a hysbyswch CITB.

Beth y dylwn ei wneud os na fydd ymgeisydd profiad gwaith yn troi i fyny?

Dylech roi gwybod i Swyddog Prentisiaeth CITB.

Beth y dylwn ei wneud os bydd ymgeisydd profiad gwaith yn cael damwain?

Dylai Swyddog Prentisiaeth CITB gael gwybod:

Web design by S8080