Adeiladwch ddyfodol Yr Alban gyda Phrentisiaethau Modern

Apprentice and mentor

Mae'r diwydiant adeiladu yn Yr Alban yn rhan holl bwysig o'r economi a disgwylir iddo dyfu dros y pum mlynedd nesaf gyda'r angen am fwy na 4,000 gweithiwr newydd pob blwyddyn i fodloni'r gofyn.
Mae Prentisiaethau Modern yn fyrdd gwych o recriwtio talent i'r diwydiant.

Mae Prentisiaethau Modern yn fyrdd gwych o recriwtio talent i'r diwydiant. 

Trwy gyflogi Prentis Modern, mae eich busnes yn cael y sgiliau a thalent sydd eu hangen arno.  Ar yr un pryd, mae eich prentis yn sicrhau cychwyn ysgubol i'w yrfa - gyda chymwysterau ar sail hyfforddiant sy'n cael eu hadnabod gan y diwydiant ac sydd wedi eu strwythuro at radd uchel.

Yn dda i fusnes.

Mae busnesau sy'n cynnig Prentisiaethau yn eu gweld nhw'n fuddiol i'w datblygiad hirdymor. 

Mae'r buddiannau y mae busnesau yn ennill trwy gyflogi prentis hefyd yn cynnwys mynediad i gyllid i gefnogi'r gost o hyfforddi. Mae pob cymhwyster prentisiaeth adeiladu yn cael i'w ddatblygu gyda phartneriaid o'r diwydiant er mwyn sicrhau eu bod yn diweddar ac yn addas i'w defnyddio.

Mae prentisiaid yn tanio brwdfrydedd eich gweithlu - Mae dros 80%* o gyflogwyr yn cytuno bod prentisiaid yn gwneud eu gweithle yn fwy cynhyrchiol.  Mae'r diddordeb mewn Prentisiaethau wedi cynyddu dros y blynyddoedd diweddar gan olygu cystadleuaeth iach am lefydd gwag. 

Hwb i'r Farchnad dai

Awgryma ein  hymchwil Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu [Construction Skill Network] (CSN) diweddaraf  y bydd adeiladu tai yn rhoi hwb i dwf y diwydiant adeiladu Yr Alban dros y pum mlynedd nesaf.

Disgwylir i dai cyhoeddus (3.6%) a thai preifat (4.1%) dangos twf parhaus a chadarn yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r cynnal a chadw o adeiladau presennol hefyd yn gwella gyda thwf o 2.3% o flwyddyn i flwyddyn ar gyfartaledd.

Mae hyn yn golygu bod angen i ddiwydiant adeiladu'r Alban recriwtio mwy na 21,000 o weithwyr erbyn 2020 i ddiwallu galw er gwaetha'r arafu o waith isadeiledd mawr.

Prentisiaethau yw dyfodol adeiladu a gyda'r prinder sgiliau a rhagwelir ar y gweill, maent yn darparu ffordd ddelfrydol i fusnesau o bob maint goroesi a ffynnu mewn diwydiant cystadleuol sy'n tyfu.

Scottish Apprenticeship Week 2016

Mae Prentisiaethau yn hanfodol i'n diwydiant.

Bwriad Wythnos Prentisiaethau Yr Alban yw codi proffil prentisiaethau ymysg cyflogwyr, unigolion, athrawon, rheini a'r wasg. 

Mae adeiladu yn yr unfed ganrif ar hugain yn galw am ystod amrywiol o sgiliau technegol, darlunio a rheoli. Mae prentisiaeth yn llwybr galwedigaethol o ansawdd uchel sy'n agor y drws i ystod eang o gyfleoedd gyrfa gan gynnwys bod yn bensaer, peiriannydd sifil a pheiriannydd strwythurol yn ogystal â'r crefftau mwy traddodiadol.

Cofrestru lle gwag prentisiaeth gyda CITB

Mae Prentisiaethau CITB yn hyrwyddo'r ethos o “Y Prentis Cywir” ar y “Rhaglen Gywir ” gyda'r “Gefnogaeth Gywir” - mae hyn yn arwain at fwy o brentisiaid yn cwblhau eu hyfforddiant yn llwyddiannus a dod yn ased i'ch busnes.

Ffoniwch CITB ar 0344 994 8800  i ganfod mwy, neu os oes gennych yr holl wybodaeth a nodir ar y rhestr wirio, gallwch gofrestru lle prentisiaeth gwag ar-lein. 

Os ydych yn edrych i ddechrau Prentisiaeth yn adeiladu dylech ymweld â'n gwefan bConstructive

 

* Ffynhonnell: Y Gwasanaeth Prentisiaeth Genedlaethol [The National Apprenticeship Service].

Cofrestru lle gwag gyda CITB - rhestr wirio

Dyma'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gwblhau ein ffurflen cofrestru ar-lein

  • Enw a chyfeiriad masnach eich busnes
  • Rhif cofrestru Lefi CITB (os yw'n hysbys)
  • Enw cyswllt a swydd mewn cwmni
  • Rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
  • Pa grefft (hyd at 3 ar bob ffurflen)
  • Nifer y lleoedd gwag
  • Unrhyw ofynion arbennig

Dolenni defnyddiol

Web design by S8080