Popeth yn mynd yn wych i Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf.

Gan symud o waredu bomiau yn y fyddin i ddatblygu sgiliau adeiladu, a allai Rob Cawley sicrhau bod prosiect seilwaith Cymru yn cychwyn â llwyddiant ysgubol?

Rhaid bod y broses o ddarganfod bomiau a maglau ffŵl i'w gwaredu'n ddiogel yn Affganistan yn galw am nerfau dur. Ond eto, mae dod yn gwbl newydd i faes datblygu sgiliau mewn prosiect adeiladu gwerth £55 miliwn yn galw am ei fath o ddewrder ei hun.

Yn ffodus, rhoddodd amser yn y Peirianwyr Brenhinol gipolwg i Rob Cawley ar brosiectau peirianneg sifil, logisteg a'r math o set sgiliau sefydliadol sydd ar hyn o bryd mewn yn creu galw mawr yn y diwydiant adeiladu.

Y prosiect

"Nid yn unig fy mhrosiect diwydiant adeiladu cyntaf oedd e," meddai Rob, cydlynydd sgiliau prosiect â'r cwmni peirianneg sifil, Griffiths. "Hefyd dyma ein prosiect cyntaf erioed â'r statws Academi Cenedlaethol ar gyfer Sgiliau Adeiladu (NSAfC).

"Roedden ni'n ystyried bod hynny'n llwyddiant mawr ynddo'i hun, ond roedd yn golygu mwy hefyd. Hefyd dyma'r NSAfC cyntaf yng Nghanolbarth Cymru a'r cyntaf erioed i CITB am brosiect o dan £100 miliwn."

Y gwaith oedd adeiladu ffordd osgoi 6.5km o amgylch y Drenewydd ym Mhowys, tra'n uwchsgilio staff presennol, hyfforddi a recriwtio pobl leol, a datblygu cadwyn gyflenwi leol.

Nod arall oedd hyrwyddo peirianneg sifil ac adeiladu i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Ddim yn rhywbeth hawdd.

Rhoi cychwyn ar y gwaith

Yn ddiofn, aeth Rob ati'n gyflym i ymchwilio ei rôl. "Fe wnes i ddefnyddio fy holl gysylltiadau i ddeall beth oedd rhaid ei wneud. Siaredes i â chydlynwyr sgiliau prosiect eraill, ymweles i â safleoedd adeiladu eraill, fe wnes i ffurfio perthnasoedd â busnesau lleol, colegau, sefydliadau gyrfaoedd a darparwyr hyfforddiant.

"Fe wnes i astudio'n fanwl y dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs), gan roi cynllun ar waith i'w cyflawni.

"Yn gyflym fe wnaethon ni ddatblygu partneriaethau effeithiol fel y gallen ni gael hyfforddiant a chymorth recriwtio oedd arnom ei angen a'i gynnig mewn ffyrdd arloesol.

"Yn fuan, roedd gennym y prentisiaethau, profiad gwaith, cyrsiau hyfforddi, digwyddiadau gyrfaoedd ac ati ar waith."

Ond roedd lleoliad anghysbell y prosiect yn heriol. "Roedd hi'n anodd iawn i rai o'n pobl ar leoliadau gwaith fynd gyrraedd y safle oherwydd ei leoliad gwledig a diffyg cysylltiadau cludiant," meddai Rob.

Creu llwyddiant

Er hynny, fe wnaethon nhw ragori ar 13 o 14 o'u targedau KPI. "Roedd gennym fwy na 50 o leoliadau gwaith, roedden ni'n cefnogi 20 o brentisiaethau ac yn creu mwy na 30 o swyddi newydd," medd Rob.

"Roedd busnesau lleol yn cyflenwi oddeutu traean o'n gweithlu, a rhoddon ni hyfforddiant ar y safle iddyn nhw i leihau costau teithio ac amser i ffwrdd.

Ciplun

Pwy: Rob Cawley
Rôl: Cydlynydd Sgiliau Prosiect
Cwmni: Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf.
Prosiect: A483/489 Ffordd Osgoi'r Drenewydd
Yr Her: Cael pobl a busnesau lleol i mewn i'r diwydiant adeiladu, tra'n uwchsgilio staff presennol

Effaith: Bu cyfleoedd gyrfaol ystyrlon a datblygu cadwyn gyflenwi leol yn hwb i'r economi leol ag £1.69 wedi'i ailfuddsoddi am bob £1 a wariwyd ar y prosiect.

Awgrymiadau a chymhorthion: “Ymgysylltwch yn gynnar â'r gadwyn gyflenwi a chael ymrwymiad gan reolwyr. Byddwch yn gadarnhaol a ffurfiwch berthnasoedd gweithio da. "

"Dydy e ddim yn ymwneud â niferoedd a gwobrau yn unig. Y bywydau y tu ôl iddyn nhw yw e," medd Rob.

Rob Cawley, Cydlynydd Sgiliau Prosiect, Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf

"Fe wnaethon ni gyrraedd mwy na 2,500 o fyfyrwyr lleol, gan hau'r hadau ynghylch yr hyn sy'n bosibl yn y diwydiant adeiladu.

"Yn y diwedd roedden ni'n ennill llu o wobrau, gan gynnwys y Wobr Busnes Cyfrifol ar gyfer Ysbrydoli Talent Ifanc. Rhoddodd Cymdeithas y Contractwyr Peirianneg Sifil y Wobr Prentis Mwyaf Addawol i un o'n prentisiaid. "

Canlyniadau sy'n newid bywyd

"Ond dydy e ddim yn ymwneud â niferoedd a gwobrau yn unig. Mae'n ymwneud â'r bywydau y tu ôl iddyn nhw," medd Rob. "Gall y cyfleoedd rydyn ni'n eu creu newid bywydau, gan roi cychwyn newydd i bobl sydd wedi bod yn ddi-waith yn y tymor hir neu i oedolion ifanc sydd wedi cael amser anodd."

"Rydyn ni'n gwrthdroi arfer safonol y diwydiant trwy gynnig swydd amser llawn i'n holl brentisiaid pan fyddan nhw'n gorffen eu hyfforddiant. Does dim rhyfedd bod gennym gyfraddau cwblhau blaenllaw'r diwydiant. "

Buddugoliaeth i bawb

"Â'r NSAfC mae pawb yn ennill. Mae gennym well ymgysylltiad â chyflogeion, teyrngarwch a'r gallu i gadw staff, a gweithlu mwy medrus, tra bod pobl ifanc neu bobl dan anfantais yn cael cyfleoedd newydd i ddilyn gyrfaoedd gwerthchweil.

"Ar ben hynny, gall hyn fod yn bositif yn unig ar gyfer ein perthnasoedd â'n cadwyn gyflenwi, busnesau lleol a'r diwydiant cyfan.

"Ar ôl gweithio yn y garfan bomiau, rydw i'n gyfarwydd â syrpreisys cas. Ar y prosiect hwn, yr unig syndod oedd pa mor dda aeth popeth."