Cymryd y briffordd fawr sgiliau gyda bmJV

Roedd rhaid i'r cwmni peirianneg sifil BAM Nuttall ddod o hyd i ffordd o ailgyflenwi piblinell dalent oedd yn dirywio. Ymlaen daeth â Susan Fletcher a'r Academi Genedlaethol ar gyfer Sgiliau Adeiladu.

Roedd Susan Fletcher wedi bod yn bancio ers 26 mlynedd cyn iddi benderfynu gwneud y naid i mewn i'r diwydiant adeiladu. Pan ddaeth yn gydlynydd sgiliau prosiect ar brosiect peirianneg sifil mawr â BAM Nuttall, roedd yn golygu cychwyn yn y pen dwfn.

"Byddech chi'n meddwl na fyddai llawer yn gyffredin rhwng y sector cyllid a gosodiad traffordd gall ar yr M1," meddai.

"Ond yn y banc fe wnes i ddatblygu digon o brofiad mewn hyfforddiant, chwilio am fylchau mewn sgiliau a dod o hyd i ddulliau o'u llenwi. A dyna oedd y gefndir berffaith ar gyfer y swydd hon. "

Y prosiect

Roedd y prosiect yn fenter ar y cyd rhwng BAM Nuttall a Morgan Sindall (yn gweithredu gyda'i gilydd fel bmJV) i wella seilwaith ar yr M1 a'r M62 ger Leeds. Mae gosod traffordd gall yn caniatáu i yrwyr ddefnyddio'r ysgwydd galed fel lôn redeg a mae'n defnyddio terfynau cyflymder amrywiol i reoli llif traffig ar adegau prysur.

Y broblem

Fodd bynnag, y drafferth oedd bod prinder sgiliau'n gwaethygu ac roedd hyn yn bygwth cyflenwi'r prosiect a chyflenwi prosiectau tebyg eraill ar draws y sector.

"Gallen ni weld yr effaith roedd y dirywiad economaidd yn ei chael," meddai Susan. "Roedd pobl yn gadael y diwydiant a doedd dim recriwtiaid newydd yn dod yn eu lle."

Yr ateb

Yr ateb oedd strategaeth ddwy flynedd i ddefnyddio model Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau'r Academi Genedlaethol ar gyfer Sgiliau Adeiladu (NSAfC) fel llwyfan hyfforddi - un o'r cyntaf ar brosiect Highways England.

Y targedau

Tasg Susan oedd diwallu targedau (dangosyddion perfformiad allweddol neu KPI) a gytunwyd â CITB fel rhan o'r fframwaith NSAfC, gan gynnwys profiad gwaith, recriwtio graddedigion, prentisiaethau yn dechrau, a hyfforddiant arbenigol ar gyfer isgontractwyr.

Cydlynu sgiliau

"Roedd yr wythnos gyntaf yn ymwneud â dod i adnabod y rhanddeiliaid, rheolwyr prosiect, isgontractwyr a'r gadwyn gyflenwi," medd Susan. "Roedd cydweithiwr yn Llundain a oedd wedi'i wneud o'r blaen wedi siarad â fi drwy'r jargon ac wedi esbonio popeth i mi - roedd hynny'n werthfawr.

Tasg Susan oedd diwallu targedau (dangosyddion perfformiad allweddol neu KPI) a gytunwyd â CITB fel rhan o'r fframwaith NSAfC, gan gynnwys profiad gwaith, recriwtio graddedigion, prentisiaethau yn dechrau, a hyfforddiant arbenigol ar gyfer isgontractwyr.

"Datblygais raglen o ddigwyddiadau hyfforddi undydd ar gyfer goruchwylwyr is-gontractwyr, arweinwyr a rheolwyr. Roedd y cyrsiau'n cwmpasu popeth o reoli straen i gyfraith gyflogaeth i iechyd a diogelwch. Mae hyrwyddo arfer gorau ar y lefel uchaf yn ei helpu i hidlo i lawr i'r gweithlu ehangach."

Ciplun

Pwy: Susan Fletcher

Rôl: Rheolwraig Sgiliau a Chynhwysiant

Sefydliad: bmJV, menter ar y cyd rhwng BAM Nuttall a Morgan Sindall

Yr Her: Mynd i'r afael â phrinder sgiliau cronig

 

Effaith: Etifeddiaeth barhaol yn y gymuned trwy swyddi, sgiliau, hyfforddiant, cynhwysiant ac ymgysylltu

Awgrymiadau a Chymhorthion: “Deallwch eich blaenoriaethau. Canfyddwch ddarparwr hyfforddiant da a threfnu'ch prentisiaid yn gynnar i'w cael ar y safle."

"Nid yn unig y gwnaeth y prosiect orffen ar amser, ond fe wnaethon ni greu etifeddiaeth barhaol yn y gymuned." 

Suan Fletcher, Rheolwraig Sgiliau a Chynhwysiant, BAM Nuttall

Cysylltiadau â'r gymuned

"Roedd sefydlu cysylltiad da â Choleg Bradford ac ysgolion lleol yn hanfodol. Fe wnaethon ni gynnal cyflwyniadau a sesiynau rhyngweithiol, ac anogwyd lleoliadau profiad gwaith ar y safle. Dangosodd yr adborth gwych a gawson ni ein bod wedi hyrwyddo peirianneg sifil i gymuned amrywiol.

"Hefyd roedd gennym brentisiaethau gweithredol cyffredinol, ffactor hanfodol i'n gweithlu, a pheirianwyr technegol dan brentisiaeth. Roedd dwy ohonyn nhw'n beirianwyr benywaidd. Mae'n wych gweld pob un ohonyn nhw'n ffynnu nawr, gan wneud y gorau o'r cyfle."

Y canlyniadau

"Ar ddiwedd y ddwy flynedd, roedden ni wedi diwallu neu ragori ar yr holl dargedau. Nid yn unig y gwnaeth y prosiect orffen ar amser, ond fe wnaethon ni greu etifeddiaeth barhaol yn y gymuned.

"Fe wnaethon ni adeiladu capasiti a gallu a chynhyrchu manteision mesuradwy ar gyfer yr economi leol, a gydnabyddir yn ein gwobr 'Wedi'i Gymeradwyo'n Uchel' gan Highways England ar gyfer Hyrwyddo Amrywiaeth a Chynhwysiant.

"Rydyn nin ymgysylltu'n well â'n hisgontractwyr a'n partneriaid BBaChau nawr," medd Susan. "Roedd llawer o bobl leol a oedd yn cymryd rhan naill ai wedi dod o hyd i swyddi neu wedi cael eu hysbrydoli i ddilyn gyrfaoedd mewn adeiladu - ac ystyrir bod y prosiect NSAfC wedi cyfrannu mwy na £550,000 i'r sector a'r gymuned."

Y dyfodol

"Roedd rhai pobl yn amheus ynghylch yr hyn roedden ni'n ei wneud ar y dechrau. Efallai roedden nhw wedi meddwl ei fod ychydig yn 'feddal a penchwiban', ond nawr maen nhw'n gweld ei werth gwirioneddol. Rydyn ni wedi hau hadau yr hyn sy'n dod yn norm.

"Yn dilyn ein llwyddiant â hyn, rydyn ni'n gobeithio gwneud dau brosiect traffordd call NSAfC arall ym Manceinion a Southampton. Mae'n gwneud y gwahaniaeth mewn gwirionedd."