Canolbwynt yr economi leol

Y cwestiwn oedd sut i annog mentrau bach a chanolig lleol (BBaChau) yn ne-orllewin yr Alban i gyrchu buddsoddiad adeiladu o £500 miliwn - a chreu hyfforddiant a chyfleoedd swyddi yn y broses. Yr ateb oedd yr ymagwedd seiliedig ar gleientiaid.

Os mai bwriad canolbwynt yw dod â phobl at ei gilydd, casglu a rhannu arbenigedd, a llunio partneriaethau er lles y gymuned, yna mae Canolbwynt De-orllewin yr Alban yn enghraifft wych. Mae statws ei Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC) yn rhan bwysig o hynny.

"Fe gawson ni gychwyn gwych wrth gael ein hachrediad NSAfC yn ei le," medd Margaret Milton, Cydlynydd Buddion Cymunedol Canolbwynt y De Orllewin.

"Roedd ein Rheolwraig Datblygu Academi Sgiliau, Charlotte McDonnell, yn gweithio yn flaenorol i CITB ac roedd hi'n gwybod yn union sut i helpu busnesau lleol i reoli lleoliadau gwaith, rhaglenni prentisiaeth, cyfleoedd recriwtio a hyfforddi.

"Felly, pan ddaeth i'n prosiect cyntaf gan ddefnyddio'r ymagwedd seiliedig ar gleientiaid (CBA), sef Campws Cymunedol Garnock £36.6 miliwn yn North Ayrshire, roedden ni'n gallu gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r ardal leol.

O nerth i nerth

"Ar ôl Garnock, fe wnaethon ni gefnogi prentisiaethau, gweithdai a seminarau, cwblhau cymwysterau galwedigaethol, a chreu swyddi, ymhlith llawer o bethau eraill.

"Fe wnaethon ni redeg rhaglen gyflogadwyedd 4 wythnos, a oedd yn anelu'n arbennig at bobl ddi-waith hirdymor a oedd eisiau ailsgilio ym maes adeiladu. Roedd partneriaid cyflenwi'n cynnwys: Y Lluoedd Arfog, JCP, DWP, Coleg Ayrshire, y contractwr Haen1 a BBaChau                             

"Ers hynny rydyn ni wedi parhau i fwyafu ac optimeiddio ein cyfraniad tuag at adfywio a datblygu economaidd lleol â 28 o brosiectau CBA eraill."

Cael pobl at ei gilydd

"Fel y gallech chi ei ddisgwyl gan ganolbwynt, ein prif nod yw helpu i gysylltu pobl - gyda'i gilydd ac i ba gymorth bynnag sydd arnyn nhw ei angen," medd Margaret.

"Fel arfer, byddwn ni'n dechrau prosiectau â chymhorthfa ddydd cynghori ar y safle, lle gallwn ni wirio bod gan gontractwyr gynlluniau hyfforddi addas ar waith, a rhoi cyngor ynghylch ymgorffori unrhyw gyfleoedd hyfforddi, megis prentisiaethau.

"Mae'r contractwyr hefyd yn cwrdd â darparwyr hyfforddiant ac asiantaethau cymorth eraill, gan gynnwys CITB, fel bod y gefnogaeth yno, lle bynnag y bydd arnyn nhw ei angen.

"Rydyn ni'n ymgysylltu ag ysgolion, colegau a chanolfannau gwaith lleol a byddwn ni'n eu cysylltu â'r contractwyr hefyd.

Rhaglenni a mentrau

"Ar ben hynny, rydyn ni'n trefnu amrywiaeth o raglenni a mentrau i gynnal y gwaith hwnnw. Mae rhai wedi'u teilwra i'r prosiect, megis gweithdai a chyfleoedd lleoliadau gwaith, tra rydyn ni'n gweithredu rhai eraill drwy'r amser i gyd-fynd.

"Mae ein rhaglen Adeiladu ar gyfer Twf, er enghraifft, yn dod â busnesau adeiladu lleol â'n prif gontractwyr at ei gilydd.

Ciplun

Pwy: Margaret Milton

Rôl: Cydlynydd Buddion Cymunedol

Sefydliad: Canolbwynt De-orllewin yr Alban

Yr Her: Creu twf yn yr economi leol trwy ddod â busnesau lleol â phrif gontractwyr at ei gilydd a darparu cymorth hyfforddiant a sgiliau

Effaith: Mae ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant a swyddi wedi'u creu trwy 28 o brosiectau, a hwyluso partneriaethau busnes yn eang er budd parhaus yr economi leol

Awgrymiadau a Chymhorthion: "Mae mabwysiadu ymdeimlad o gymuned ac awydd i wneud gwahaniaeth yn bwysig iawn."

"Trwy'r NSAfC, rydyn ni'n hwyluso cydweithio ar hyd y gadwyn gyflenwi er lles y gymuned yma a'r diwydiant adeiladu yn fwy cyffredinol."

Margaret Milton, Cydlynydd Buddion Cymunedol, Canolbwynt De-orllewin yr Alban

"Mae'n ffordd wych iddyn nhw weithio ar strategaethau tymor hwy ar sut i dyfu'n gynaliadwy, cefnogi v a chynyddu capasiti, rhannu arbenigedd a datblygu perthnasoedd entrepreneuraidd.

"Ynghyd â'n Rhwydwaith Cyflenwyr a'r Sefydliad Cadwyn Gyflenwi, sy'n darparu hyfforddi a gwelliannau busnes i gwmnïau lleol, rydyn ni'n cynyddu'r tebygolrwydd y byddan nhw'n cael contractau canolbwynt. Mae hynny'n golygu mwy o fuddsoddiad yn y gymuned leol a mwy o swyddi i bobl leol."

Gwobrau uchel

Mae gwobrau cymryd rhan yn arwyddocaol. Nod Canolbwynt y De-orllwein yw buddsoddi mwy na £500 miliwn mewn adeiladau cyhoeddus newydd dros y 5 mlynedd nesaf, gan gynyddu i £1 biliwn dros y 10 mlynedd nesaf, gan greu llu o gyfleoedd busnes a chyflogaeth yn ne-orllewin yr Alban.

Cyrsiau arbennig

"Rydyn ni hefyd wedi datblygu cyrsiau hyfforddi sy'n ategu'r CBA. Er enghraifft, rydyn ni ni'n gwneud gwrs Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS) i helpu BBaChau lleol i uwchsgilio eu pobl presennol, "medd Margaret.

Mae'r cwrs "Cyflwyniad Menywod i'r Diwydiant Adeiladu, a ddatblygwyd gennym mewn partneriaeth â'n pedwar prif gontractwr cenedlaethol a New Choleg Lanarkshire fel cymhwyster Lefel 5, yn mynd i'r afael â'r bwlch rhwng y rhywiau. Fe'i anelir yn uniongyrchol at fenywod ifanc fel sbringfwrdd i mewn i yrfa adeiladu lwyddiannus.

"At ei gilydd, rydyn ni'n gwneud yr hyn a allwn ni i helpu'r economi leol, cefnogi busnesau lleol a chreu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i'r bobl sy'n byw yma.

"Trwy'r NSAfC, rydyn ni'n hwyluso cydweithio ar hyd y gadwyn gyflenwi er lles y gymuned yma a'r diwydiant adeiladu yn fwy cyffredinol."