Gweithio gyda'n gilydd yn Sedgemoor i ddatgloi potensial

Roedd angen gwell ffordd i Gyngor Dosbarth Sedgemoor annog busnesau lleol i gyflogi pobl leol - ac roedd yr Academi Cenedlaethol ar gyfer Sgiliau Adeiladu yn berffaith i'r dasg.

Mae Cyngor Dosbarth Sedgemoor yng Ngwlad yr Haf am gael mwy o bobl leol i mewn i swyddi lleol. Pan yw busnesau'n gwneud ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiect adeiladu, mae'n sefydlu Cytundebau Llafur Lleol fel amod ar gyfer datblygu.

Mae'r cytundebau'n nodi pa ganran o'r gweithlu newydd sydd i fod yn lleol. Ond ar ôl gwneud cytundeb, roedd hi'n anodd cael gwybodaeth gan fusnesau i gadarnhau eu bod wedi cadw at eu hochr nhw o'r fargen - ac yn anoddach byth i orfodi'r cytundeb os nad oedden nhw wedi gwneud hynny.

Cyfleoedd a gollwyd

"Nid gorfodi oedd yr unig broblem," medd Caroline Derrick, Rheolwraig Cyflogaeth, Sgiliau a Hyfforddiant yng Nghyngor Dosbarth Sedgemoor. "Ers y dirywiad economaidd, mae'r diwydiant adeiladu wedi bod yn wynebu prinderau sgiliau sylweddol.

"Doedd y Cytundebau Llafur Lleol ddim yn canolbwyntio ar sgiliau. Roedd y cyfrifoldeb ar fusnesau i gyflogi'n lleol, ond nid oedd y sgiliau roedd arnynt eu hangen yno bob amser.

"Roedd yn gyfle a gollwyd dwywaith. Doedd ein pobl leol ddim yn cael y swyddi - a doedden nhw ddim yn cael y sgiliau i gael y swyddi ychwaith. "

Ymagwedd seiliedig ar gleientiaid

"Fe welson ni fod cyfle enfawr i ymgorffori hyfforddiant mewn prosiectau lleol," medd Caroline, "ac mae ymagwedd seiliedig ar gleientiaid yr NSAfC (CBA) yn gwneud hynny'n union."

 chymorth CITB, mae'r CBA yn galluogi cyrff y sector cyhoeddus i ddatblygu strategaeth i gefnogi cynnwys prentisiaethau, lleoliadau gwaith a chyfleoedd hyfforddi eraill.

Gwneir hyn trwy fframwaith a arweinir gan ddiwydiant yn seiliedig ar dargedau meincnodi y cytunir arnynt yn ôl math a chost y prosiect. Mae'r meincnodau yn gymesur ac yn gyflawnadwy, wedi eu datblygu mewn cydweithrediad agos rhwng CITB a'r diwydiant.

 "Roedd ein prosiect peilot i ennill achrediad NSAfC gyda Redrow, yr adeiladwr tai, a oedd yn datblygu prosiect tai Chilton Waters ger Bridgwater," medd Caroline.

"Roedd yn llwyddiant ysgubol ac ers hynny sefydlon ni weithdrefn weithredol effeithiol ar gyfer prosiectau yn y dyfodol."

Wrth y gwaith

"Fy ngwaith i yw creu perthynas weithio gref gyda'r prif gontractwr, ac esbonio manteision cael y CBA yn eu contract.

"Mae'n bwysig iawn eu sicrhau nhw am y meincnodau - y lleoliadau gwaith, hyfforddiant ar y safle, cyngor ynghylch gyrfaoedd, creu swyddi ac ati.

"Mae angen iddyn nhw wybod ei bod yn ymdrech ar y cyd. Os nad ydynt yn cyrraedd y targedau, y berthynas sydd wedi methu, nid y contractwr.

"Ond wedi ei gofleidio, maen nhw'n wir ei gofleidio. Maen nhw'n deall ei werth.

Ciplun

Pwy: Caroline Derrick

Rôl: Rheolwr Cyflogaeth, Sgiliau a Hyfforddiant

Sefydliad: Cyngor Dosbarth Sedgemoor

Yr Her: Diwallu prinderau sgiliau fel bod y rhanbarth yn gallu ymateb i dwf uwch na'r cyfartaledd yn y diwydiant adeiladu

Effaith: Gwelliannau sgiliau sylweddol a galw mawr ag 20 o brosiectau CBA byw yn parhau, a 21 yn fwy ar fin dod

Awgrymiadau a Chymhorthion: "Datblygwch berthynas gref â'ch prif gontractwr a sicrhau eu bod yn gyfforddus â gweithio ar y cyd. Dysgwch am adeiladu a gofyn llawer o gwestiynau! "

"Mae busnesau lleol yn ennill y buddsoddiad mewn sgiliau a'r cyflenwad gwell o dalent."


Caroline Derrick, Rheolwraig Cyflogaeth, Sgiliau a Hyfforddiant yng Nghyngor Dosbarth Sedgemoor.

"Rwy'n helpu rheolwyr prosiect i gefnogi recriwtio a hyfforddi; ac yn mynd i ysgolion, colegau, canolfannau gwaith a'r lluoedd arfog i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd a phosibiliadau gyrfaol yn y diwydiant adeiladu.

"Rwyf hefyd yn cwrdd yn rheolaidd â CITB i roi gwybod iddyn nhw am y cynnydd. Mae fy nghynghorydd CITB, Karen Blacklaw, wedi bod yn gefnogol iawn - syfrdanol, mewn gwirionedd. "

Adeiladu ar lwyddiant

"Fe wnaethon ni sefydlu canolfan gyflogaeth a sgiliau, o'r enw "Dan Adeiladu", er mwyn darparu sgiliau, cymhelliant ac ethig gwaith i bobl leol, sy'n mapio'n dda â'r CBA.

"Erbyn hyn rydyn ni wedi defnyddio'r CBA ar amrywiaeth eang o brosiectau: ffyrdd newydd, tai, siopau, gwestai, hyd yn oed canolfan arloesi.

"Ar hyn o bryd rydyn ni'n gweithio ar 20 o brosiectau byw gwerth £79 miliwn ac mae gennym 21 o brosiectau eraill ar y gweill.

"Trwy ein prosiectau CBA, rydyn ni wedi creu mwy na 180 o brentisiaethau, newydd-ddyfodiaid neu swyddi i raddedigion, a hefyd mwy na 230 o gymwysterau neu ardystiadau a enillwyd gan gontractwyr, a mwy na 600 o wythnosau hyfforddi ar y safle.

"Y peth gorau oll yw'r effaith mae'n ei chael ar ein cymuned. Mae busnesau lleol yn ennill y buddsoddiad mewn sgiliau a'r cyflenwad gwell o dalent.

"Ac os yw pobl leol yn ddi-waith, heb eu cyflogi'n ddigonol neu eisoes wedi'u cyflogi, gallan nhw weld bod cyfleoedd mawr i hyfforddi, ailsgiliou neu uwchsgilio i gael y swyddi maen nhw'n eu dymuno."