Diweddariadau Cyhoeddi

Statws cynnyrch (01/01/2017) - mae'r tabl isod yn dangos pa lyfrau a ddiweddarwyd i'w rhyddhau yn 2017.

Adran diogelwch safle adeiladu

Y rhifyn cyfredol

A: Cyfreithiol a rheoli

2015

B: Iechyd a lles

2016

C: Diogelwch cyffredinol

2017

D: Gweithgareddau risg uchel

2015

E: Amgylchedd

2016

F: Gweithgareddau arbenigol

2017

G: Rhestrau gwirio a ffurflenni

2015


A03 t39 ac A13 t173 (01/01/2017). Diweddarwyd y Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd i ddarllen y ‘Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd’.


A05 t72 (01/01/2017).

  • Ychwanegwyd y gair ‘ansoddol’ i'r paragraff cyntaf o dan 5.7.2, felly mae hwn nawr yn darllen ‘Mae'r HSE [Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch] wedi cynhyrchu templed syml (ansoddol) sydd…..’.
  • Diweddarwyd yr eicon cyfarwyddyd i gynnwys y geiriau 'o...ansoddol', felly mae hwn nawr yn darllen ‘Enghraifft yr HSE o asesiad risg ansoddol….’.
  • 5.7.3 y pennawd nawr yw ‘Asesiadau lled-feintiol’.


A05 t73 (01/01/2017). Yn y paragraff cyntaf o dan 5.7.4 disodlwyd ‘ansoddol’ gan ‘lled-feintiol’, felly mae hwn nawr yn darllen ‘Mae'r egwyddor yr un peth ag ar gyfer asesiadau lled-feintiol, ….’.


A05 p74 (01/01/2017). Yn y paragraff uwchben 5.8 ychwanegwyd ‘lled-‘, felly mae hwn nawr yn darllen ‘Os yw naill ai'r dulliau ansoddol neu led-feintiol ….’.


A11 t151 (01/01/2017). Mae'r tabl arolygiadau ac archwiliadau wedi'i ddiweddaru ac mae'r wybodaeth hon yn disodli'r tabl o'r tudalennau GE700 2015 cyfredol. 


B01 t1 (01/01/2017). Mae cyfeiriadau'r anerchiad blwch offer wedi'u diweddaru, fel sy'n dilyn: mae B03 nawr yn B06, mae B05 nawr yn B03, ac mae B06 nawr yn B01.


B03 t35 (01/01/2017). Mae geiriau'r eicon nodiadau wedi'i ddiweddaru o ‘Ludwig’ i ‘Vincent’.


B04 t44 (01/01/2017) 4.5.4 Anterthau cyfreithlon – Mae'r diweddariad hwn yn ehangu ar y testun presennol ar anterthau cyfreithlon, gyda gwybodaeth ar y Ddeddf Sylweddau Seicoweithredol.


B04 t44 (01/01/2017). Disodlwyd yr ail baragraff o dan 4.6 gan ‘Mae'r Adran Iechyd yn argymell y cyfyngir derbyniad o alcohol i 14 uned yr wythnos (dwy uned y dydd) ar gyfer dynion a menywod, gydag o leiaf un diwrnod yn rhydd rhag alcohol yr wythnos.


B07 t101 (06/07/2016) Dylai'r terfyn datguddiad tymor byr yn y gweithle, y sonnir amdano yn y paragraff cyntaf, ddarllen ‘15 munud’ (nid ‘pum awr’).


B09 t152-154 (01/01/2017) 9.14 Gwastraff asbestos - Mae'r testun Gwastraff asbestos wedi'i ddiweddaru ac mae'r wybodaeth hon yn disodli'r testun o'r tudalennau GE700 2016 cyfredol.


B09 t145 (01/01/2017). Ychwanegwyd eicon www at waelod y dudalen hon ‘Mae gwybodaeth bellach, gan gynnwys fideo byr ynghylch effeithiau trychinebus asbestos, ar gael ar wefan y CITB’. Gellir canfod y ddolen ar y dudalen dolenni gwe yn B09, 9.9.


D01 t07 (01/01/2016) - Adolygwyd y siart lif GE700 hon Gweithio ar uchder (69KB, PDF) i roi mwy o fanylder ynghylch y dewis o fesurau rheoli casgliadol ac unigol. 


D03 t46 (01/01/2017). Diwygiwyd y fwled terfynol o dan 3.3.7 i ‘Ni ddylai'r defnyddiwr weithio oddi ar tri gris uchaf yr ysgol ddwbl (gan gynnwyd gris yn ffurfio pen uchaf oll yr ysgol ddwbl) oni bai fod gafael llaw addas yno.


D08 t133-136 (01/01/2017) – Mae'r testun Gwasanaethau tanddaearol ac uwchben wedi'i ddiweddaru ac mae'r wybodaeth hon yn disodli'r testun o'r tudalennau GE700 2015 cyfredol.


D10 t170 (06/2018). Mae’r  Gyfarwyddeb 2014/34/UE ATEX yn ymdrin â chyfarpar a systemau diogelu y bwriedir eu defnyddio mewn sefyllfaoedd a allai fod yn ffrwydrol. Mae’r Gyfarwyddeb yn diffinio’r gofynion iechyd a diogelwch hanfodol a gweithdrefnau asesu cydymffurfiaeth sydd i’w gweithredu cyn y rhoddir cynhyrchion ar farchnad yr UE. Alinir â’r polisi  fframwaith deddfwriaethol newydd, a ddaeth i rym o 20 Ebrill 2016, yn disodli’r Gyfarwyddeb 94/9/CE flaenorol.

Darllenwch y ddogfen ganllawiau a chwestiynau cyffredin ar drawsnewid y Gyfarwyddeb ATEX o 94/9/CC i 2014/34/UE.


Adran E (06/10/2016). Mae Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi uno ag Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) i ffurfio Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS). Lle cyfeirir at BIS neu DECC, cyfeiriwch at y wefan gov.uk am fanylion pellach.

www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy 


E01 t9 (01/01/2017). Diweddarwyd y golofn darged yn y tabl ar y rhes ‘Ynni’ i ddarllen ‘I leihau allyriadau carbon o 80% (o lefelau 1990) erbyn 2050, gyda thargedau canolraddol o 34% erbyn 2020 a 57% erbyn 2032. Hefyd mae gan y DU darged i ddarparu 15% o'r holl ynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020. Dylai'r holl adeiladau annomestig fod yn garbon sero erbyn 2018 a dylai'r holl adeiladau newydd fod bron yn garbon sero erbyn diwedd 2020. Mae gan Adeiladu 2025 darged i gyflawni gostyngiad o 50% o ran allyriadau nwy tŷ gwydr yn yr amgylchedd adeiledig erbyn 2025.


E03 t35 3.8 (06/10/2016). O 1 Ebrill 2016, ni fydd angen bellach i safleoedd yn Lloegr gofrestru fel cynhyrchwyr gwastraff peryglus. (Mae'r gofyniad yn dal i fodoli ar gyfer safleoedd yng Nghymru.) Mae'r newid hwn yn effeithio ar yr holl system reoli gwastraff peryglus Am fanylion pellach cyfeiriwch at y wefan gov.uk.

www.gov.uk/guidance/hazardous-waste-consignment-note-supplementary-guidance 


E03 t35 3.8.1 a th48 Atodiad C (06/10/2016). Diweddarwyd y nodyn cludo ar gyfer gwastraff peryglus. Am y fersiwn diweddaraf ar gyfer Lloegr neu Gymru cyfeiriwch at y wefan berthnasol.

Lloegr: www.gov.uk/guidance/hazardous-waste-consignment-note-supplementary-guidance

Cymru: http://naturalresources.wales/waste/moving-hazardous-waste/?lang=en 


E03 t36 3.8.2 (06/10/2016). Mae'r fformat codio ar gyfer nodiadau cludo ar gyfer gwastraff peryglus. Cyfeiriwch at y wefan gov.uk am wybodaeth bellach.

www.gov.uk/guidance/hazardous-waste-consignment-note-supplementary-guidance  


GC t71 (01/01/2017). Diwygiwyd y teitl ar gyfer GC02 i ‘Rhestr wirio diogelwch tân’ ac ar gyfer GC04 i ‘Enghraifft o gynllun gweithredu diogelwch tân’ (sydd hefyd wedi'i ddiwygio ar dudalennau gwirioneddol y ffurflen: t74-75 a th79).


GC t104 (01/01/2017). Symudwyd GF02 a GF03 yn ôl ac erbyn hyn maent yn GC20 a GC21, sy'n peri i'r holl rifau tudalen ar gyfer gweddill y llyfr symud ymlaen o bedair tudalen


GF04 t162-163 (01/01/2017). Mae GF04 wedi'i ail-rifo ac erbyn hyn mae'n GF02.

Sut allwn ni helpu?

Anfonwch e-bost i awgrymu dulliau y gallen ni wella'r tudalennau gwe ategol