E: Amgylchedd

E01: Adeiladu cynaliadwy a'r amgylchedd

1.1 Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at wefan Ddiogelu'r dyfodol: cyflenwi strategaeth ddatblygu cynaliadawy ar gyfer y DU y Llywodraeth

1.3 Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at wefan Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS).

1.3 Am wybodaeth bellach ar yr adroddiad Tair blynedd ymlaen cyfeiriwch at y wefan.

1.7.1 Gellir canfod gwybodaeth bellach ar yr adrannau hyn ar wefannau'r Llywodraeth ac Adran yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon (DOE).
Gwefan y Llywodraeth (541KB, PDF)
+ Gwefan Adran yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon (DOE)

1.7.2 Am wybodaeth bellach ar sancsiynau a throseddau Asiantaeth yr Amgylchedd cyfeiriwch at wefan y Llywodraeth.

1.9.1 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y wefan BREEAM [Building Research Establishment Environmental Assessment Method].

1.9.2 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y wefan Cymunedau a Llywodraeth Leol.

1.9.3 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y wefan CEEQUAL [Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme].

1.9.4 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y wefan US Green Building Council.

1.9.5 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y wefan RICS [Royal Institution of Chartered Surveyors].

Yn ôl i'r brig

E02: Effeithlonrwydd adnoddau

2.2 Am wybodaeth bellach ar offer ar gyfer effeithlonrwydd adnoddau cyfeiriwch at y wefan WRAP [Waste & Resources Action Programme].

2.3.1 Am wybodaeth bellach ar yr FSC [Forest Stewardship Council] a'r PEFC [Programme for the Endorsement of Forest Certification] cyfeiriwch at y gwefannau unigol.
+ PEFC
+ FSC

2.3.1 Am fanylion ynghylch gofynion caffael biomas cyfeiriwch at y wefan ar gyfer cyflenwyr biomas (BSL).

2.4.1 Am wybodaeth bellach ar y protocol ansawdd WRAP cyfeiriwch at y wefan WRAP o fewn yr adran AggRegain.

2.4.2 Am wybodaeth bellach ar ailddefnyddio pridd o brosiectau eraill cyfeiriwch at y wefan CL:AIRE [Contaminated Land: Applications in Real Environments].

2.4.2 Am wybodaeth bellach ar y Cod Ymarfer ar gyfer y defnydd cynaliadwy o briddoedd ar safleoedd adeiladu cyfeiriwch at y wefan Defra [Department for Environment, Food and Rural Affairs].

Yn ôl i'r brig

E03: Rheoli gwastraff

3.4 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y cyfarwyddyd technegol cyd-asiantaeth Dosbarthu ac asesu gwastraff (WM3).(5.3MB, PDF)

3.5 Mae'r wefan WRAP yn cynnwys nifer o adnoddau defnyddiol ar gyfer cynllunio allan gwastraff, rheoli gwastraff, pa ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a sefydliadau ar gyfer gwneud hyn.

3.5 Mae'r wefan NCWRP [National Community Wood Recycling Project] yn darparu manylion pellach ynghylch y prosiect, partneriaid a lleoliadau lle mae pren yn cael ei ailgylchu.

3.5.3 I weld gwybodaeth bellach ar DRIDS [Demolition and Refurbishment Information Sheets] cyfeiriwch at y National Federation of Demolition Contractors neu lawrlwythwch yr ap diweddaraf.

3.6.1.2 Gellir gwneud cais i gofrestru fel cludydd, brocer neu ddeliwr ar wefannau Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru neu Northern Ireland Environment Agency neu drwy lawrlwytho'r ffurflen briodol.
Asiantaeth yr Amgylchedd
Cyfoeth Naturiol Cymru
+ Northern Ireland Environment Agency

3.7 Am wybodaeth bellach ynghylch y ddyletswydd electronig gofal cyfeiriwch at y wefan EDOC [Electronic Duty of Care].

3.9.2.1 Am fanylion pellach ynghylch gofynion cymhwysedd cyfeiriwch at y wefan WAMITAB [Waste Management Industry Training and Advisory Board].

3.10 Dylid ceisio cyngor pellach gan CL:AIRE gan gyfeirio at y CoP ac am wybodaeth bellach ar y gofrestr o ddeunyddiau a gwasanaethau.

3.11 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y wefan WRAP.

3.13.2 Am wybodaeth bellach ar y Rheoliadau Batris a Chronaduron Gwastraff cyfeiriwch at y wefan GOV.UK.

3.14.3 Am weithdrefnau pellach i helpu i reoli gostyngiad o wastraff cyfeiriwch at Netregs (cyfarwyddyd amgylcheddol ar gyfer busnesau yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban).

Yn ôl i'r brig

E04: Energy management

4.1 Am fanylion pellach ynghylch y Map Llwybr Carbon Isel a'r cynllun gweithredu cyfeiriwch at y wefan Green Construction Board.

4.1 Am fanylion pellach ynghylch Construction 2025 cyfeiriwch at wefan y Llywodraeth.

4.3.1 Am enghreifftiau da o ostwng ynni ar safleoedd cyfeiriwch at yr Adolygiad carbon seilwaith.

4.3.2 Am wybodaeth bellach ar effeithlonrwydd busnes ewch at y wefan Lean Enterprise Institute.

4.4.1 Am gyfarwyddyd cynhwysfawr ar y cynllun effeithlonrwydd ynni CRC [Carbon Reduction Commitment] cyfeiriwch at wefan gwasanaeth a gwybodaeth y llywodraeth.

4.4.2 Am fanylion pellach ynghylch y cynllun ESOS [Energy Savings Opportunity Scheme] a meini prawf cymhwyso cyfeiriwch at Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

4.5.2.3 Am fanylion pellach ynghylch yr ymagwedd laniadau meddal a chyfarwyddyd am ddim cyfeiriwch at y wefan BSRIA [Building Services Research and Information Association].

4.5.3.1 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y wefan Zero Carbon Hub.

Atodiad A I gyrchu'r gyfrifiannell garbon Adeiladu, y cyfeirir ati mewn rhai o'r astudiaethau achos isod, cyfeiriwch at wefan gwasanaethau'r Llywodraeth.

Yn ôl i'r brig

E05: Rheoli dŵr

5.7.2 Mae'r EA [Asiantaeth yr Amgylchedd] wedi paratoi canllaw i atal llygredd yn cwmpasu gwaith a chynnal a chadw mewn neu ger dŵr (PPG5). (1.1MB, PDF)

5.8 I gael copïau o ganllawiau ar gyfer atal llygredd cyfeiriwch at y wefan GOV.UK.

5.10 Cyfeiriwch at wefan yr SFfC am ei Ddŵr: cynllun gweithredu ar gyfer gostwng defnydd o ddŵr ar safleoedd adeiladu. (5.5MB, PDF)

Yn ôl i'r brig

E06: Niwsans statudol

6.7 Am wybodaeth bellach ar y cod ymarfer ystyriol, rhestrau gwirio, fformatau adroddiad a system sgorio ar gyfer cofrestru safleoedd a chwmnïau fel ei gilydd ewch at y wefan.

Yn ôl i'r brig

E07: Ecoleg

7.5.6 Am fanylion pellach ynghylch y canllawiau hyn cyfeiriwch at y wefan NJUG [National Joint Utilities Group].

7.6 Am wybodaeth ar sut i stopio lledaeniad rhywogaethau goresgynnol a'r ymgyrch wirio, glanhau, sychu cyfeiriwch at yr ysgrifenyddiaeth rywogaethau anfrodorol.

7.6 Mae manylion ynghylch rhywogaethau goresgynnol ar gael ar y wefan GOV.UK, gan gynnwys taflen ar sut i reoli rhywogaethau goresgynnol.

7.7 Am wybodaeth bellach ar gynlluniau gweithredu bioamrywiaeth lleol cyfeiriwch at wefan y Business and Biodiversity Resource Centre.

7.7 Gellir canfod adnoddau ychwanegol gan CIRIA [Construction Industry Research and Information Association] yn ei chyhoeddiad Gweithio gyda bywyd gwyllt.

Atodiad C Gellir cael copi o God Ymarfer Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer rheoli Lllysiau'r Dial oddi ar ei gwefan.

Yn ôl i'r brig

E08: Tir Halogedig

8.6.3 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at wefan y British Geomembrane Association.

8.7.2 Am wybodaeth bellach ynghylch cyd-weithgor y diwydiant cyfeiriwch at y wefan CL:AIRE.

Yn ôl i'r brig

E10: Systemau rheoli amgylchedd safle

10.3 Am wybodaeth bellach ar ISO 14001:2015 cyfeiriwch at y wefan ISO [International Organization for Standardization].

Yn ôl i'r brig