D: Gweithgareddau risg uchel

D24: Gweithio ar Uchder

D24 Am wybodaeth bellach ar ddewis a defnyddio diogelwch ymyl cyfeiriwch at God Ymarfer yr Edge Protection Federation.

D24 Mae'r llyfryn Iechyd a diogelwch mewn gwaith to (HSG33) yn cynnwys cyngor arbenigol gan yr HSE [Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch] ac mae'n ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth bellach ar gyfer cwmnïau sy'n gwneud gwaith to. (6.57MB, PDF)

D24 Mae'r Advisory Committee for Roofsafety (ACR) yn cynrychioli cymdeithasau'r fasnach doi ac yn darparu cyfarwyddyd i'r diwydiant.

D24 Am ragor o wybodaeth ar arfer da lawrlwythwch y daflen am ddim gan yr HSE Gwaith trwsio ar do.

D24 Mae CITB ac HSE wedi trefnu bod fideo ar doeau bregus ar gael sy'n amlygu'r peryglon o weithio'n anniogel ar doeau bregus.

D24 Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at y cyhoeddiadau dilynol gan yr HSE.
+ Gweithio ar doeau (INDG284). (568.8KB, PDF)
+ Toeau bregus - arferion gweithio diogel (GEIS5). (302.5KB, PDF)

D24 I gael gwybodaeth bellach cyfeiriwch at gyfarwyddyd yr HSEDefnydd diogel o ysgolion ac ysgolion dwbl (INDG455). (316.4KB, PDF)

D24 Dylai grisiau podiwm newydd a chyfarpar arall ar gyfer lefel isel gydymffurdio â'r fanyleb safon (PAS250), sydd ar gael gan y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI).

D24 Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at ddogfen yr HSE Dewis, rheoli a defnyddio platfformau gwaith symudol sy'n codi (GEIS6). (768.2KB, PDF)

D24 Mae'r symbol ar gyfer disgyn mewn argyfwng ar gael i'w lawrlwytho am ddim oddi ar y wefan IPAF [International Powered Access Federation].

D24 Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at wefan yr HSE ac at wefan y National Access and Scaffolding Confederation.
+ Gwefan yr HSE
+ Gwefan yr NASC

D24 Am ragor o wybodaeth ar weithio'n ddiogel ar uchder ar gyfer sgaffaldwyr cyfeiriwch at gyhoeddiad yr NASC Alan cwympau mewn sgaffaldwaith (SG4).

D24 Am wybodaeth gynhwysfawr ar archwilio cyfeiriwch at gyhoeddiad yr HSE Archwilio cyfarpar rhwystrio cwympau a wneir o webin neu raff (INDG367). (339KB, PDF)

Yn ôl i'r brig

D25: Cloddiadau

D25 Gallwch lawrlwytho'r daflen am ddim Cloddio: yr hyn mae angen ichi ei wybod fel adeiladwr prysur oddi ar wefan yr HSE.

Yn ôl i'r brig

D26: Gwasanaethau tanddaearol ac uwchben

D26 Am ragor o wybodaeth ar weithio ger ceblau uwchben a thanddaearol, lawrlwythwch y daflen am ddim gan yr HSE Osgoi gwasanaethau cudd a llinellau pŵer uwchben (y gyfres Busy Builder). (252.9MB, PDF)

D26 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at gyhoeddiad yr HSE Osgoi perygl o wasanaethau tanddaearol (HSG47). (1.38MB, PDF)

D26 Dylai craeniau ac eitemau eraill o offer ddim ond pasio o dan geblau byw ble gosodwyd pyst, yn unol â thaflen yr HSE Osgoi perygl o llinellau pŵer uwchben (GS6) neu â'r meini prawf a osodir gan y cwmni cyflenwi trydan lleol. (462.2KB, PDF)

D26 Mae gwybodaeth ar ddiogelwch safle adeiladu a gweithio ger llinellau pŵer ar gael ar wefan yr HSE.

Yn ôl i'r brig

D27: Gofodau cyfyng

D27 Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at daflen yr HSE Gwaith diogel mewn gofodau cyfyng (L101), sy'n cynnwys siart lif i helpu cyflogwyr i nodi a yw ardal yn ofod cyfyng. (468.2KB, PDF)

Yn ôl i'r brig