Contractau CITB

Mae contractau CITB yn adnodd ar-lein sydd wedi'i gynllunio i gefnogi a helpu Darparwyr Hyfforddiant i gyflenwi a chydymffurfio â chontractau.

Prentisiaethau - darparwyr sy'n golegau

Mae CITB yn gweithio gyda rhwydwaith fawr o ddarparwyr hyfforddiant sy'n cyflwyno'r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer prentisiaethau canolradd neu uwch. Rydym yn monitro ansawdd ein darparwyr hyfforddiant i sicrhau bod ein prentisiaid yn derbyn yr addysg a hyfforddiant gorau posibl sydd arnynt eu hangen i lwyddo yn eu prentisiaeth ac i ddatblygu eu sgiliau.

Mae'r contract prentisiaethau yn cael ei gyd-gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) fel rhan o'r rhaglen dwf Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) 2014/2020 yn Lloegr.

Yn Lloegr

  • Graham Armstrong
    Cydlynydd Contractau ar gyfer rhanbarthau De-orllewin a De Canolbarth Lloegr
  • Tracey Bowles
    Cydlynydd Contractau ar gyfer rhanbarthau Gogledd-ddwyrain Lloegr a Cumbria ac East Riding
  • Gerry Charlton
    Prif Reolwr Contractau ac mae wedi'i leoli yn Ne Lloegr

Yn yr Alban

Yng Nghymru

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch contractau prentisiaeth e-bostiwch Contracts.standards@citb.co.uk

Mae'r tîm contractau yn rheoli perthnasoedd ag isgontractwyr yng Nghymru, Lloegr a'r Alban sy'n dal contract â CITB ar gyfer darparu prentisiaethau.

Rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor, cyfarwyddyd a chymorth i staff mewnol ac isgontractwyr allanol ynghylch ansawdd y ddarpariaeth, perfformiad a chydymffurfiaeth â chontractau. Mae hyn yn cynnwys rheolau a gofynion cyrff cyllido a'r contract a gyhoeddwyd gan CITB.  

Mae'r tîm contractau yn sicrhau bod perfformiad, cydymffurfiaeth ac ansawdd y ddarpariaeth yn cael eu monitro'n barhaus. Ei nod yw gwella neu gynnal darpariaeth yn unol â'r safonau gofynnol.