Safonau a Chymwysterau

Dweud eich dweud

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS), Cymwyseddau Technegol Gofynnol y Fargen Werdd (MTC), Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) neu Cymwysterau Galwedigaethol yr Alban (SVQ).

Mae'r ffurflen Dweu

Os yw'ch ymholiad neu sylw'n ymwneud ag un o'r dilynol, cwblhewch y ffurflen isod

  • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)
  • Isafswm Cymwyseddau Technegol Y Fargen Werdd
  • Cymwysterau Galwedigaethol
  • Cymwysterau Hyfforddiant
  • Cymwysterau Academaidd
  • Cynlluniau Cerdyn Adeiladu
  • Prentisiaethau Adeiladu

Ar gyfer pob sylw, ymholiad a chwyn arall, defnyddiwch y ffurflen adborth cwsmer ar waelod y dudalen.

Mae'n bosibl y bydd angen ymgynghori'n ffurfiol â chynrychiolwyr galwedigaethol ar geisiadau neu sylwadau ynglŷn â chynnal a chadw neu ddatblygu safonau a  strwythurau cymhwyso, bydd Tîm Safonau a Chymwysterau CITB yn hwyluso hyn.

Ein nod yw dod yn ôl ichi o fewn pum niwrnod gwaith. Os na fyddwch yn clywed gan un o'r tîm o fewn saith niwrnod, cysylltwch â ni ar Standards.qualifications@citb.co.uk

* yn dynodi maes gorfodol.

Defnyddiwch y blwch sylwadau i gofnodi'ch adborth.

d eich Dweud yn gyfle i wneud sylwadau ar NOS SgiliauAdeiladu, MTC a Strwythurau NVQ a CVQ a'u cynnwys.

Os yw'r sylwadau yn berthnasol i'r gwaith o ddatblygu a chynnal safonau neu strwythurau cymwysterau, gwneir ymchwiliadau pellach drwy Weithgor Cenedlaethol yr alwedigaeth berthnasol.

Caiff pob ymholiad arall ei anfon at y tîm perthnasol o fewn CITB. 

Os na chaiff eich ymholiad ei gydnabod o fewn pum diwrnod gwaith, cysylltwch â ni yn Standards.qualifications@citb.co.uk
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dangoswch eich dewis cyswllt
*
Dangoswch eich dewis cyswllt

*
Ticiwch y blwch hwn os hoffech i gopi o'r ffurflen hon gael ei anfon at eich cyfeiriad e-bost
Ticiwch y blwch hwn os hoffech i gopi o'r ffurflen hon gael ei anfon at eich cyfeiriad e-bost

Caiff y wybodaeth a roddir gennych ei thrin yn gyfrinachol a dim ond staff CITB neu SgiliauAdeiladu (gan gynnwys staff Cyngor y Diwydiant Adeiladu a CITB Gogledd Iwerddon) sy'n ymwneud â'r gwaith hwn fydd yn ei gweld. Ni chaiff ei datgelu i drydydd partïon heb eich caniatâd neu fel arall yn unol â rhwymedigaethau cyfreithiol. Ni fydd CITB na SgiliauAdeiladu yn trosglwyddo eich manylion i drydydd parti at ddibenion marchnata. Gall CITB neu SgiliauAdeiladu gysylltu â chi'n uniongyrchol ynghylch eich sylwadau. Os hoffech iddynt gysylltu â chi drwy e-bost, ticiwch y blwch uchod.