Sgiliau Treftadaeth

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn y gyfres hon yn ymwneud â Gwaith Saer Maen, Galwedigaethau addurnol, Galwedigaethau Pren, Plastro, Teilsio waliau a lloriau, Gosod llechi a theils ar doeon, Gwaith gof, Gosod toeon metel, Toi â gwellt a chadwraeth ffasadau.

Safonau

I gael gwybodaeth am Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol crefft a gweithredol y diwydiant adeiladu, cysylltwch â Standards.qualifications@citb.co.uk

Prosiectau

Pan fo'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS sy'n ymwneud â'i alwedigaethau.

Nid oes unrhyw brosiectau ar hyn o bryd.

Newidiadau graddol (IC)

Mae hyn yn caniatáu i NOS gael eu diwygio'n gyflymach er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion galwedigaethol presennol, neu ddeddfwriaeth, fel sy'n ofynnol gan y diwydiant.

IC017/13 - COSVR549 -adroddiad cynnydd  (PDF, 79 KB)

I awgrymu newidiadau i'r safonau hyn - Dweud eich dweud

Strwythurau Cymwysterau Argymelledig (RQS) / Rheolau Cyfuno (RoC)

Mae'r Gweithgor Cenedlaethol (NWG) yn cynnig RQS yn seiliedig ar yr NOS a ddefnyddiwyd i lunio RoC y cymhwyster canlyniadau cymhwysedd yn unol â'r broses Credydu a Lefelu.

Rhagor o wybodaeth am Gredydu a Lefelu a'r Rheolau Cyfuno

RQS

RoC

Dolenni cysylltiedig

  • CITB Gogledd Iwerddon (CITBNI)  Bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer Gogledd Iwerddon mewn partneriaeth â SgiliauAdeiladu a Chyngor y Diwydiant Adeiladu (CIC) fel Cyngor Sgiliau Sector y Diwydiant Adeiladu ar gyfer cymhwyso gweithgareddau'r gweithlu adeiladu yng Ngogledd Iwerddon
  • Y 'Gofrestr' o gymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer cymwysterau achrededig