Beth mae'r Ganolfan Achrededig Arbenigol Genedlaethol yn ei wneud?

Darparu hyfforddiant ac asesiadau i sectorau adeiladu arbenigol lleiafrifol na allant gael yr hyn sydd ei angen arnynt gan golegau a chanolfannau hyfforddi traddodiadol, prif ffrwd

Coinstruction workers inspecting under a vehicle

Hyfforddiant ac asesiad

Mae'r Ganolfan Achrededig Arbenigol Genedlaethol, cangen gyflenwi'r Tîm Arbenigol Cenedlaethol, yn darparu hyfforddiant ac asesiadau i sectorau adeiladu arbenigol lleiafrifol na allant gael yr hyn sydd ei angen arnynt gan ganolfannau hyfforddi traddodiadol.

Caiff hyfforddiant ac asesiadau'r Ganolfan eu datblygu i gyfateb i natur benodol y diwydiant arbenigol, gan leihau amser segur ac absenoldeb o'r gweithle.

Mae dros 100 o gymwysterau galwedigaethol ar gael drwy'r Ganolfan ar hyn o bryd.

Asesiadau a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT)

Dyma'r ffordd fodern o ddyfarnu cymhwysedd gweithiwr medrus - yn ôl meini prawf penodol. Mae'r Ganolfan yn ymgymryd ag asesiadau NVQ ac SVQ ledled y DU ac felly ni chaiff ei chyfyngu i ranbarth penodol.

Caiff yr asesiadau eu cynnal ar lefelau 2 a 3 gan arbenigwyr galwedigaethol sydd wedi ennill y cymwysterau diweddaraf ar gyfer aseswyr ac sydd â chysylltiad â'r Ganolfan.

Rhaglenni Prentisiaethau Arbenigol

Caiff y Rhaglenni Prentisiaethau Arbenigol eu datblygu drwy bartneriaethau â chymdeithasau a ffederasiynau masnach.

Mae'r rhaglenni prentisiaeth yn cynnwys yr holl gynhwysion sydd eu hangen ar gyfer rhaglen prentisiaeth gwbl ddilys sy'n arwain at Gymhwyster Galwedigaethol (N/SVQ).

Caiff y rhaglen o weithgareddau dwy flynedd ei chynllunio a'i chyflwyno ar y cyd ag arbenigwyr yn y diwydiant a rhoddir cymorth grant llawn i'r cyflogwyr hynny sydd wedi cofrestru â CITB.

I gael blas ar y math o sgiliau a heriau y mae ein prentisiaid yn eu hwynebu, aeth Steve Hyatt, un o Ddilyswyr Mewnol CITB, i ymweld â'r Gymdeithas Dalenni Plwm yn Nwyrain Peckham i gael rhywfaint o brofiad uniongyrchol, fel rhan o'r Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Gwyliwch Steve yn rhoi cynnig ar wneud ffedog simnai o blwm a gwrandewch ar brentisiaid a chyflogwyr yn sôn pam mai prentisiaethau yw'r llwybr a ffefrir o hyd i mewn i'r diwydiant.

http://www.youtube.com/watch?v=xcQ0DLCyt68

Cafodd y gyfres hon o ffilmiau "Under Construction: The Apprentice Experience" ei chreu gan y cylchgrawn 'Building' ar y cyd â CITB. Mae'n dilyn nifer o arweinwyr proffil uchel ar eu taith i ddarganfod beth yn union yw prentisiaethau, a ydynt yn ychwanegu gwerth i'r diwydiant mewn gwirionedd a pha rôl sydd ganddynt o ran helpu busnesau i baratoi ar gyfer y cynnydd economaidd.

Rhaglenni Uwchsgilio Arbenigol

Mae'r rhaglenni hyn wedi'u cynllunio ar gyfer ymarferwyr profiadol sy'n awyddus i wella eu sgiliau presennol ac ennill cymwysterau neu unigolion â chefndir yn y diwydiant adeiladu sy'n symud i feysydd adeiladu perthynol.

Gellir uwchsgilio neu groes-sgilio mewn galwedigaeth arbenigol i ennill NVQ neu SVQ.

Caiff yr hyfforddiant sydd wedi'i deilwra ei ddatblygu gan y sector ar gyfer y sector - mae hyfforddiant dwys byr (5-14+ diwrnod i ffwrdd o'r gwaith) yn golygu bod y cyflogwr yn colli llai o amser.

Mae dysgu strwythuredig, perthnasol yn golygu y caiff sgiliau eu rhoi ar waith cyn gynted â phosibl, gan gynyddu'r sgiliau sydd ar gael a'r cynhyrchiant ar gyfer y cyflogwr.

I gael rhestr gyfredol o'r Rhaglenni Uwchsgilio Arbenigol sydd ar gael, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Cysylltu â ni

Mae'r Ganolfan yn gweithio ym mhob un o wledydd y Deyrnas Unedig a gellir cysylltu â hi yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon drwy:

I gysylltu â'r Ganolfan yn yr Alban, e-bostiwch NSAC.Scotland@cskills.org neu ffoniwch 0300 456 8728.