Contractau CITB

Mae Contractau CITB-SgiliauAdeiladu yn adnodd ar-lein sydd wedi'i gynllunio i gefnogi a helpu Darparwyr Hyfforddiant wrth iddynt gyflenwi contractau a sicrhau eu bod yn cydymffurfio

Mae Contractau CITB-SgiliauAdeiladu yn adnodd ar-lein sydd wedi'i gynllunio i gefnogi a helpu Darparwyr Hyfforddiant i gyflenwi contractau a sicrhau eu bod yn cydymffurfio.

Caiff rhai o'n contractau eu hariannu a'u cyd-ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd "buddsoddi mewn swyddi a sgiliau" a'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau "sicrhau y gall pobl a busnesau gael yr hyfforddiant sgiliau sydd ei angen arnynt i lwyddo".

Prosiectau

Cyflwyniad, esboniad a dolen.

Digwyddiadau

Cynhelir digwyddiadau rhanbarthol bob chwarter. Sicrhewch fod yr unigolyn perthnasol o'ch sefydliad yn bresennol (mae gofyn i gontractau darparwyr fod yn bresennol mewn Briffiadau Contract a staff cyllid a staff gweithredol fod yn bresennol mewn Cyfarfodydd Rhwydwaith).

Mae'r digwyddiadau hyn yn para drwy'r dydd gan roi'r diweddaraf am gontractau a gwybodaeth bwysig a gweithdai i grwpiau yn y prynhawn.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) yn disgrifio mewn un ddogfen sut y bydd CITB yn cyflawni ei ddyletswyddau statudol i hyrwyddo cyfle cyfartal, osgoi gwahaniaethu, a dangos ei ymrwymiad i roi cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd ein gwaith.

Mae'r CCS wedi'i ddatblygu mewn ymgynghoriad â staff, dysgwyr, cyflogwyr a phartneriaid ac mae'n nodi sut y bydd CITB yn cyflawni ei nodau a'i amcanion fel cyflogwr, darparwr dysgu, darparwr cynhyrchion a gwasanaethau ac arweinydd yn y sector adeiladu.

Mae'r nodau hyn yn heriol a bwriedir iddynt wneud CITB yn esiampl i weddill y diwydiant adeiladu.

Gellir lawrlwytho ein CCS a'n Hadolygiad Hunanasesu:

Straeon Llwyddiant

Cyflwyniad, esboniad a dolen.

Prentisiaethau - Darparwyr Coleg

Mae CITB yn gweithio gyda dros 170 o ddarparwyr hyfforddiant sy'n helpu i gyflenwi'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer Prentisiaethau Canolradd neu Uwch. Cadwn lygad ar waith ein partneriaid hyfforddi er mwyn sicrhau bod prentisiaid yn cael y sgiliau iawn ar gyfer eu dewis grefftau.

Dysgwch fwy am ein gwaith monitro gyda darparwyr hyfforddiant, gan gynnwys amserlenni a thempledi hyfforddiant.

Web design by S8080