Mae'r rhaglen brentisiaethau yn dod yn fwy ymatebol i anghenion cyflogwyr.

Adeiladwyr

Pam y mae Prentisiaethau yn newid?

Darganfyddodd Adolygiad Richard bod yna rhai rhannau allweddol o'r rhaglen (Prentisiaethau) a ellir eu gwella'n sylweddol er mwyn gwneud y rhaglen yn un fwy trylwyr ac yn fwy ymatebol i anghenion cyflogwyr. Nodir cynlluniau BIS’ am roi'r diwygiadau hyn ar waith yn y ddogfen Dyfodol Prentisiaethau yn Lloegr: Y Cynllun gweithredu, Cyhoeddwyd yn gyntaf yn Hydref 2013, diwygiwyd yn Rhagfyr 2015.

Mae'r mesurau allweddol yn arwain at:

Gynnydd mewn ansawdd prentisiaethau.  

Roi'r awenau yn nwylo'r cyflogwyr.

Symleiddio'r system. 

Roi pŵer pwrcasu i gyflogwyr. 

Ar hyn o bryd, mae'r diwydiant adeiladu wrthi'n datblygu fframweithiau newydd ac yn ail-ddatblygu fframweithiau prentisiaethau presennol er mwyn bodloni anghenion safonol y brentisiaeth arloesi gyhoeddedig.

Y Broses Datblygu Prentisiaethau - Crynodeb

  • Mae angen o leiaf deg cyflogwr er mwyn cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb (EOI)
  • Cwblheir Datganiadau o Ddiddordeb ar-lein trwy dudalen we'r llywodraeth. Gallwch ymweld â'r wefan trwy'r ddolen gyswllt hon: http://www.smartsurvey.co.uk/s/YJ5XC/
  • Yn dilyn cymeradwyaeth o'r EOI, datblygir Safon Prentisiaeth gan gyflogwyr gan yna ei gyflwyno i'r llywodraeth am gymeradwyaeth.
  • Ar ôl cymeradwyo'r Safon Prentisiaeth, dechreuir y gwaith o ddatblygu'r Cynllun Asesu Prentisiaeth.

Sut gall CITB cefnogi'r proses datblygu 

Trwy wahoddiad, gall CITB cefnogi grwpiau datblygu cyflogwyr yn y meysydd canlynol:

 Pontio Prentisiaethau presennol i gwrdd â meini prawf newydd y Safonau Prentisiaethau.

 Y Datblygu o Brentisiaethau Newydd (heb ddarpariaeth bresennol)

Trwy wahoddiad, gall y CITB cefnogi cyflogwyr trwy'r broses datblygu.  Am fwy o wybodaeth ynghylch datblygu Safonau Prentisiaethau a sut gall y CITB cefnogi'r broses hon, cysylltwch â ni trwy nai llai e-bostio standards.qualifications neu drwy lenwi'r ffurflen ‘Dweud eich dweud’ ar-lein

Canllawiau a Hawliadau Cronfa Deithio Busnesau Bach

Cynhwysir Ffurlen Hawlio o'r Gronfa Deithio Busnesau Bach (Saesneg yn unig)(PDF345KB) er cyfleustra.  Nodwch; mae BIS yn gofyn am dderbynebau gwreiddiol (Nid derbynebau sydd wedi eu sganio) fel tystiolaeth gefnogol.  

CITB a datblygiad presennol Prentisiaethau

Er mwyn cael golwg ar statws presennol y Safonau Prentisiaethau, dilynwch y ddolen gyswllt hon  Safonau Prentisiaethau a ddatblygwyd gan gyflogwyr  i weld y rhestr o alwedigaethau sydd ar gael.

Os hoffech wybodaeth bellach ynghylch datblygiad y Safon Prentisiaethau y mae'r CITB wedi derbyn gwahoddiad i'w gefnogi, e-bostiwch ni ar  Standards.qualifications

Web design by S8080