Fframwaith Cymwysterau

Mae Fframweithiau  Cymwysterau’n cynnwys RQF yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, SCQF yn yr Alban a CQFW ar gyfer Cymru. 

Builder on scaffolding

Fframwaith Cymwysterau a Reoleiddir (RQF)

Noder: Mae'r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Mae’r RQF yn darparu system unigol, syml ar gyfer catalogio’r holl gymwysterau a reoleiddir gan Ofqual ac mae’r cymwysterau nawr wedi’u mynegeio yn ôl eu lefel a’u maint. 

Mae’r lefelau’r un fath â’r fframweithiau blaenorol  ond ceir disgrifwyr lefel newydd. Bydd gan bob cymhwyster nawr fesur o faint a elwir yn Gyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) sy’n nodi’r amser y byddai ymgeisydd nodweddiadol yn ei gymryd i gyflawni’r canlyniadau dysgu. 

Cliciwch ar y ddolen RQF hon (Saesneg yn unig) i gael gwybodaeth bellach. 

Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) a Chymwysterau Galwedigaethol yr Alban –

Fframwaith Credydau a Chymwysterau’r Alban (SCQF)

Yn yr Alban, mae Fframwaith Credydau a Chymwysterau’r Alban (SCQF) yn hyrwyddo dysgu gydol oes yn yr Alban. Trwy’r Fframwaith gellir ennill gwell dealltwriaeth o gymwysterau yn yr Alban a chynllunio eich dysgu yn y dyfodol.

Sut mae’n gweithio? 

Wrth ddefnyddio dau fesur, lefel cymhwyster neu raglen dysgu a’r nifer o Bwyntiau Credyd a ddyfernir, mae’r Fframwaith yn eich helpu i ddeall a chymharu cymwysterau amrywiol yr Alban. Mae lefel cymhwyster yn nodi lefel yr anhawster ac mae’r nifer o bwyntiau credyd yn nodi’r cyfnod o amser y mae’n cymryd i gwblhau. Mae un pwynt credyd SCQF yn cynrychioli cyfartaledd o 10 awr o amser dysgu.

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW)

Mae Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW) yn fframwaith holl-gynhwysol sy’n cydnabod pob ffurf o ddysgu ar gyfer pob lefel a gallu. Llunnir y fframwaith i egluro’r system cymwysterau’n well  yng Nghymru.

Cliciwch ar Gymhwyster Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Perchnogir a rheolir cronfa ddata QiW gan Gymwysterau Cymru, rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn rhai gradd a’r system cymwysterau yng Nghymru.

Mae QiW yn cynnwys manylion pob cymhwyster a gymeradwywyd neu a ddynodwyd i’w haddysgu yng Nghymru ar gyfer dysgwyr sydd o dan 19 oed, ac eithrio addysg uwch.

Bydd unrhyw gymwysterau a gymeradwyir neu a ddynodir gan Gymwysterau Cymru yn gymwys i’w cyllido gan Awdurdod Lleol neu gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cyllid hwn ar gyfer y darparwr addysg, nid y dysgwr.

Dolenni Cysylltiedig

Web design by S8080