Creu'r Strategaeth Hyfforddiant Cywir

Gyda’n gilydd, gallwn greu rhwydwaith o ddarparwyr er mwyn cyflenwi'r sgiliau sydd eu hangen yn y maes adeiladu.

Trwy gydweithio â'r sector addysg, rydym wrthi'n creu sail dystiolaeth unigryw o gyflenwad sgiliau a'r galw amdanynt er mwyn bodloni anghenion y dyfodol. Nid yw prosiect o'r fath wedi'i gyflawni o'r blaen.

Provider Strategy

Mae'r CITB wedi arwain y broses o ddod i ddeall galw'r diwydiant am sgiliau trwy ymchwil y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) serch hynny, nid yw'r galw am sgiliau erioed wedi cael ei fapio ar draws y sgiliau sy'n cael eu darparu trwy'r rhwydwaith darparwyr hyfforddiant. Mae'r Strategaeth Hyfforddiant Cywir yn cael ei ddatblygu er mwyn delio â hyn.

 Trwy ddarparu'r Strategaeth Hyfforddiant Cywir, bydd y CITB yn galluogi:

  • Tystiolaeth o'r bwlch sgiliau
  • Cyllid o'r llywodraeth a grantiau CITB sy'n ymateb i'r bwlch sgiliau.
  • Eglurhad ynghylch yr hyn sydd eu hangen oddi wrth ddarparwyr.
  • Cwricwlwm adeiladu modern gyda llwybrau a chymwysterau blaengar a strwythuredig.
  • Gwell ymgysylltiad rhwng cyflogwyr a darparwyr
  • Gweithlu medrus o ansawdd uwch ar gyfer y dyfodol.

Cefndir

Er mwyn ymateb i'r galw cynyddol am sgiliau a fydd yn dod o'r diwydiant yn y blynyddoedd nesaf, bydd CITB yn ymgysylltu'n fwy strategol ac yn fwy eang gyda'r sector addysg, ar bob lefel ac ym mhob cenedl, ac ar draws y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ehangach. 

Y canlyniad terfynol yr ydym yn ceisio amdano yw cynllun gweithredu cydlynol a chydweithredol a ddatblygwyd a gytunwyd arno gyda'r rhwydwaith o ddarparwyr er mwyn cyflenwi'r sgiliau sydd eu hangen ar y diwydiant adeiladu.

O'r gwaith cydweithredol hwn gall ddarparwyr gwaith disgwyl, fel canlyniadau, y sail dystiolaeth, cyllid aliniedig, eglurder o ran cyfeiriad a fframwaith cefnogol er mwyn cwrdd ag anghenion y diwydiant adeiladu yn y fordd gorau.

Bydd hyn yn darparu'r diwydiant â sail ymgysylltu agosach a mwy ystyrlon rhwng Cyflogwyr a Darparwyr gan arwain, yn y pen draw, at weithlu medrus o ansawdd uwch er mwyn bodloni'r gofynion presennol ac anghenion y dyfodol.

Cynnydd

Mae rhaglen waith cychwynnol o 18 mis eisoes ar waith gyda'r cam cyntaf yn canolbwyntio ar fapio'r ddarpariaeth sgiliau presennol yn erbyn y galw amdanynt a dadansoddi'r bylchau yn y ddarpariaeth. 

Y disgwyl yw y bydd cyfres gyntaf y dystiolaeth o'r ochr cyflenwi ar gael erbyn diwedd Medi 2015. O'r dystiolaeth hon, bydd prif strategaeth - y Strategaeth Hyfforddiant Cywir, yn cael ei lunio erbyn diwedd y flwyddyn.

Ochr yn ochr â hyn, mae CITB yn adolygu'r llwybrau cynnydd presennol a'r mapiau darpariaeth yn genedlaethol. Hefyd, mae tîm Safonau a Chymwysterau CITB yn datblygu'r cwricwlwm a fframweithiau i sicrhau cysondeb ac ansawdd darpariaeth.

Er mwyn dilysu'r sail dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg ac er mwyn arwain y strategaeth sydd wrthi'n datblygu, Mae CITB yn ymgysylltu â chynrychiolwyr o ar draws wahanol ddiwydiannau, ysgolion, addysg bellach ac addysg uwch ym mhob un o'r tair gwlad - gan hefyd cydweithio â chyrff yr amgylchedd adeiledig ehangach - i ddarparu strategaeth addysg gydgysylltiedig ar gyfer adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

Cynllun

Wrth i ni nesáu'r flwyddyn nesaf bydd y cyfeiriad strategol a osodwyd yn llywio strategaeth buddsoddi CITB gan alinio grantiau'r CITB a dylanwadu ar gyllido'r llywodraeth o blaid y Strategaeth Hyfforddiant Cywir. 

Erbyn Medi 2016, bwriad CITB yw i fod yn gweithio â'r rhwydwaith darparwyr ehangach yn genedlaethol er mwyn gweithredu'r Strategaeth Hyfforddiant Cywir a fydd yn darparu hyfforddiant ar seiliau tystiolaeth ynghylch anghenion o ran sgiliau gyda chefnogaeth cyllid a dargedir.

Mae ymgysylltu â rhanddeiliaid a chefnogaeth am y Strategaeth Hyfforddiant Cywir yn allweddol. Wrth i'r CITB arwain y broses o ymgasglu a symud y rhaglen waith hon yn ei blaen, bydd cymeradwyaeth canfyddiadau ymchwil, adborth ar opsiynau strategol a chyfeiriad y broses o roi'r strategaeth ar waith yn golygu deialog reolaidd â rhanddeilaid ar draws meysydd addysg, diwydiant a llywodraethol ar draws y 12 mis nesaf. 

Web design by S8080