Craen Tŵr CPCS A04

Cost: £2,940, ni chodir TAW
Lleoliadau: Norfolk
Hyd: 9 diwrnod
Dyddiadau: Amrywiol
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: DCW03

Mae’r cwrs 9 diwrnod hwn ar gyfer pobl sydd â dim profiad neu brofiad cyfyngedig o ddefnyddio craeniau tŵr. 

Mae'n eich addysgu sut i weithredu craen tŵr mewn modd diogel a chynhyrchiol.

Ar ôl i chi basio’r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

 • Gweithredu'r craen tŵr mewn modd diogel a chynhyrchiol
 • Ymateb i'r signalau cydnabyddedig ar gyfer rheoli gweithrediadau craeniau
 • Penderfynu a yw'r craen yn gallu codi llwyth penodol
 • Cyflawni mân addasiadau a gwaith cynnal a chadw rheolaidd
 • Deall galluoedd y cyfarpar ac unrhyw ragofalon diogelwch perthnasol, gan gynnwys y weithdrefn allan o wasanaeth
 • Gweithredu dangosyddion llwyth diogel a dyfeisiau rhybuddio am orlwytho
 • Deall effaith y radiws gweithio ar gapasiti codi'r peiriant
 • Cysylltu, archwilio a chynnal a chadw gwrthbwysau yn effeithiol
 • Asesu effaith sioclwytho ar gryfder strwythurol a sefydlogrwydd
 • Cydnabod egwyddorion taflu diogel, y mathau o gyfarpar codi a'u capasiti, diogelwch a chydbwysedd llwyth
 • Cydymffurfio â rheoliadau statudol mewn perthynas â chyfarpar codi a chyfrifoldebau cyfreithiol y gweithredwr ei hun

Addysgu ac asesu

 • 8 diwrnod o hyfforddiant – gwersi yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol
 • 1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Y cymwysterau a gewch

 • Cerdyn Gweithredwr Hyfforddedig (cerdyn coch) CPCS ar ôl llwyddo ym mhrofion technegol CPCS
 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion Mynediad Gorfodol

 • Bod wedi llwyddo ym mhrawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB yn ystod y ddwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs
 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig
 • Yn gyfforddus yn gweithio o uchder. Os nad oes gennych unrhyw brofiad o weithio o uchder, gallwch roi cynnig ar ddringo un o'n craeniau cyn trefnu lle. Ffoniwch ni ar 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Hyfforddiant pellach

Ar ôl cael profiad ar y safle, rhaid i chi gwblhau cymhwyster NVQ/SVQ lefel 2 o fewn dwy flynedd er mwyn ennill cerdyn gweithredwr cymwys (cerdyn glas) CPCS.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.