Goruchwyliwr Craeniau CPCS A62 

Cost: £1,155, ni chodir TAW
Hyd: 4 diwrnod
Lleoliadau: Swydd Derby, Norfolk
Dyddiadau: Amrywiol
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Gofynion mynediad gorfodol: Gweler y Gofynion mynediad gorfodol isod
Cod y cwrs: DCL60

Bydd y cwrs 4 diwrnod hwn yn eich galluogi i ymgymryd â dyletswyddau goruchwyliwr craeniau fel y'u diffinnir gan yr unigolyn penodedig.

Byddwch yn dysgu sut i gydymffurfio â deddfwriaeth, rheoliadau, Codau Ymarfer a gofynion diwydiannol.

Ar ôl i chi basio’r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

 • Deddfwriaeth, rheoliadau a Chodau Ymarfer mewn perthynas â dyletswyddau codi
 • Systemau gwaith diogel gan gynnwys datganiadau dull
 • Cymryd cyfrifoldeb personol
 • Gwahanol fathau o graeniau a'r derminoleg gysylltiedig
 • Deall dogfennau sy'n gysylltiedig â chraeniau
 • Deall sefydlogrwydd craeniau, siartiau dyletswydd a dyfeisiau diogelwch
 • Gwerthfawrogi craeniau
 • Cydymffurfio â Safon Brydeinig 7121 
 • Deall rôl goruchwyliwr craeniau
 • Deall rôl unigolion penodedig 
 • Paratoi ardal gan ddefnyddio ardaloedd gwaharddedig

Addysgu ac asesu

 • 3 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol
 • 1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Y cymwysterau a gewch

 • Cerdyn Gweithredwr Hyfforddedig (cerdyn coch) CPCS ar ôl llwyddo ym mhrofion technegol CPCS
 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

 • Bod wedi llwyddo ym mhrawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB (lefel goruchwyliwr) yn ystod y ddwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs
 • Dylai fod gennych brofiad digonol o weithio gyda chraeniau er mwyn bodloni'r gofynion a nodir yn Safon Brydeinig 7121 Defnyddio Craeniau'n Ddiogel
 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Gallai grantiau fod ar gael ar gyfer cyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau grantiau.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

 

Hyfforddiant pellach

Ar ôl cael profiad ar y safle, rhaid i chi gwblhau cymhwyster NVQ/SVQ lefel 2 o fewn dwy flynedd er mwyn ennill cerdyn gweithredwr cymwys (cerdyn glas) CPCS.