Rheoli a Chydgysylltu Peiriannau: Cwrs Gloywi

Cost: £350, ni chodir TAW
Hyd: 2 ddiwrnod
Lleoliadau: Norfolk, Swydd Derby, Llundain, Yr Alban
Dyddiadau: Amrywiol
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: MCP01

Nod y cwrs 2 dydd hwn yw atgyfnerthu gwybodaeth pobl sy'n rheoli a chydgysylltu peiriannau yn y diwydiant adeiladu.

Bydd yn diweddaru eich dealltwriaeth o ofynion deddfwriaethol cyfredol ac arfer da.

Rhaid i holl Brofwyr CPCS gwblhau'r cwrs hwn fel rhan o'u proses adnewyddu bob pum mlynedd.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

  • Esbonio egwyddorion cynllunio gweithrediadau peiriannau ar y safle
  • Nodi'r ystyriaethau angenrheidiol wrth reoli gweithrediadau peiriannau ar y safle
  • Esbonio'r fethodoleg a ddefnyddir wrth gynnal asesiadau risg
  • Esbonio'r ffactorau a gaiff eu hystyried wrth ddewis peiriannau
  • Diffinio egwyddorion rheoli'r gwaith o baratoi a rhedeg ardaloedd gwaith diogel
  • Esbonio sut y caiff gweithrediadau peiriannau eu dechrau a'u rheoli drwy gydol cylch oes prosiect

Addysgu ac asesu 

  • Cewch eich asesu'n unigol ar ffurf prawf ysgrifenedig a'r ymarfer senario drwy gydol y pum diwrnod

Y cymwysterau a gewch

  • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

  • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

 

Hyfforddiant pellach

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein cwrs Rheoli Gweithrediadau Codi hefyd.