Facebook tracking pixel

CDM i Ddylunwyr a Phrif Ddylunwyr

Cost, lleoliad a dyddiadau:
Amrywiol ledled y DU. Gweler Hyfforddiant mewnol isod
Hyd: 1 diwrnod
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Gofynion mynediad gorfodol: Gweler y Gofynion mynediad gorfodol isod
Cod y cwrs: CDMPDD

Mae'r cwrs undydd hwn yn addas ar gyfer dylunwyr a phrif ddylunwyr a benodwyd gan fusnesau.

Byddwch yn dysgu am eich cyfrifoldebau fel contractwr o dan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM) 2015.

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn eu gweithle neu'n agos ato. Gweler Sut i drefnu isod.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd gennych ddealltwriaeth o'r canlynol:

 • Sefyllfa gyfreithiol y contractwr a phrif gontractwyr
 • Rolau'r cleient, y prif ddylunydd, a dylunwyr
 • Y gofynion ar gyfer asesu gwybodaeth, sgiliau, profiad ac adnoddau
 • Y gofynion ar gyfer dogfennaeth prosiect

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

 • Trosolwg o Reoliadau CDM 2015 a sut y cânt eu gweithredu
 • Cyfrifoldebau deiliaid dyletswyddau
 • Helpu i baratoi briff y cleient
 • Helpu i baratoi gwybodaeth cyn adeiladu
 • Cynllunio, rheoli a monitro gwaith yn ystod y cam cyn adeiladu
 • Dileu, lleihau a rheoli risgiau drwy ddylunio
 • Gofynion a chynnwys ffeil iechyd a diogelwch

Addysgu ac asesu

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos a thrafodaeth yn yr ystafell ddosbarth.

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad gorfodol

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn
 • Bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod ddilys ar ddiwrnod cyntaf y cwrs, er enghraifft copi o'ch pasbort neu drwydded yrru. Gweler y mathau o ddogfennau adnabod a dderbynnir

Drwy drefnu cwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau

Hyfforddiant mewnol

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal i hyfforddi grŵp o weithwyr. Mae lle i rhwng 6 ac 16 o bobl ar gwrs.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.
I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Anglia a Cymru: 0300 456 7766
Llundain, y De-ddwyrain, Canol De a De orllewin Lloegr 0300 456 7856
Yr Alban, Gogledd orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber: 0300 456 7908
Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cyrsiau CDM eraill

Rydym hefyd yn cynnig tri chwrs CDM arall: CDM i Gontractwyr a Phrif GontractwyrCDM i gleientiaid a CDM i Ddeiliaid Dyletswyddau a Chyfrifoldebau.

Os oes gennych sawl cyfrifoldeb deiliad dyletswyddau, dylech ddewis y cwrs mwyaf addas – nid oes angen i chi ddilyn pob un.

Dysgwch fwy am Reoliadau CDM 2015

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

 
Share