Cynllun Hyfforddiant Diogelwch i Oruchwylwyr Safle (SSSTS) - Cwrs Gloywi: Site Safety Plus

Cost: O £189, ni chodir TAW
Hyd: 1 diwrnod
Lleoliadau: Amrywiol ledled y DU
Dyddiadau: Amrywiol 
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Gofynion mynediad gorfodol: Gweler y Gofynion mynediad gorfodol isod
Cod y cwrs: MT604R

Cwrs gloywi undydd ar gyfer ein cwrs Cynllun Hyfforddiant Diogelwch i Oruchwylwyr Safle (SSSTS) llawn yw hwn.

Drwy ddilyn y cwrs hwn, byddwch yn adnewyddu eich tystysgrif SSSTS. Mae'n diweddaru eich gwybodaeth am eich cyfrifoldebau o ran diogelwch safle, iechyd, lles a'r amgylchedd.

Rhaid i chi gwblhau'r cwrs gloywi hwn cyn i'ch tystysgrif ddod i ben neu bydd angen i chi ddilyn y cwrs llawn eto.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

 

Cynnwys y cwrs

 • Sut mae cyfraith iechyd a diogelwch wedi'i strwythuro
 • Sut mae rôl goruchwyliwr yn cyd-fynd a rôl rheolwr o ran rheoli'r safle yn ddiogel
 • Deall yr angen am ddatganiadau dull
 • Iechyd, diogelwch a lles ar safle adeiladu
 • Llwybrau cyfathrebu o fewn gweithgarwch ar y safle
 • Diogelwch ymddygiadol
 • Goruchwylio iechyd galwedigaethol

Mae'r cwrs yn cynnwys cyhoeddiadau, cofrestru, ardystio, cinio a lluniaeth.

Mae BUILDUK yn cydnabod bod y cwrs hwn yn cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer pob goruchwyliwr sy'n gweithio ar safleoedd BUILDUK.

Addysgu ac asesu

Addysgu:

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos, trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau unigol neu grŵp.

Asesu:

 • Asesu parhaus
 • Bydd angen i chi fod yn bresennol drwy gydol y 7.5 awr – gweler y gofynion presenoldeb ar gyfer Site Safety Plus
 • Prawf amlddewis

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Site Safety Plus certificate CITB

Rhaid i chi adnewyddu'r cymhwyster hwn bob pum mlynedd drwy ddilyn cwrs gloywi SSSTS. Bydd angen i chi wneud hyn cyn i'ch tystysgrif ddod i ben neu, fel arall, bydd angen i chi ddilyn cwrs llawn SSSTS eto. 

Gofynion mynediad gorfodol

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn
 • Bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod ddilys ar ddiwrnod cyntaf y cwrs, er enghraifft copi o'ch pasbort neu drwydded yrru. Gweler y mathau o ddogfennau adnabod a dderbynnir

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Hyfforddiant mewnol

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal i hyfforddi grŵp o weithwyr. Mae lle i rhwng 6 ac 16 o bobl ar gwrs.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.
I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Anglia a Cymru 0300 456 7766
Llundain, y De-ddwyrain, Canol De a De orllewin Lloegr 0300 456 7856
Yr Alban, Gogledd orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber 0300 456 7908
Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Chwiliwch am gwrs Site Safety Plus Coleg Adeiladu Cenedlaethol lleoliad yn eich ardal chi

Contact us map serach and filter

Filter search

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.