Cynllun Hyfforddiant Diogelwch i Reolwyr Safle - Cwrs Gloywi: Site Safety Plus

Cost: O £355, ni chodir TAW
Hyd: 2 ddiwrnod
Lleoliadau: Amrywiol ledled y DU
Dyddiadau: Amrywiol 
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Gofynion mynediad gorfodol: Gweler y Gofynion mynediad gorfodol isod
Cod y cwrs: LT216

 

Mae'r cwrs ddeuddydd Site Safety Plus hwn yn gwrs gloywi ar gyfer ein cwrs Cynllun Hyfforddiant Diogelwch i Reolwyr Safle (SMSTS) llawn.

Drwy ddilyn y cwrs hwn, byddwch yn adnewyddu eich tystysgrif SMSTS. Mae'n diweddaru eich gwybodaeth am eich cyfrifoldebau o ran diogelwch safle, iechyd, lles a'r amgylchedd.

Rhaid i chi gwblhau'r cwrs gloywi hwn cyn i'ch tystysgrif ddod i ben neu bydd angen i chi ddilyn y cwrs llawn eto.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

 

Cynnwys y cwrs

 • Testun sylw'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar hyn o bryd
 • Asesiadau risg a datganiadau dull
 • Iechyd, Diogelwch a Lles ar Safle Adeiladu
 • Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
 • Diogelwch ymddygiadol
 • Iechyd galwedigaethol
 • Trosolwg o'r ddeddfwriaeth bresennol sy'n effeithio ar y diwydiant adeiladu, a newidiadau i'r ddeddfwriaeth honno

Mae'r gost hefyd yn cynnwys cyhoeddiadau, cofrestru, ardystio, cinio a lluniaeth.

Addysgu ac asesu

Addysgu:

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos, trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau unigol neu grŵp.

Asesu:

 • Asesu parhaus. Bydd angen i chi fod yn bresennol drwy gydol pob diwrnod – gweler y gofynion presenoldeb ar gyfer Site Safety Plus
 • Prawf amlddewis

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif adnewyddadwy 5 mlynedd CITB Diogelwch ar y Safle a Mwy

Gofynion mynediad gorfodol

 • Tystysgrif SMSTS ddilys a enillwyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Rhaid i chi ddilyn y cwrs hwn cyn i'ch tystysgrif ddod i ben
 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn
 • Bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod ddilys ar ddiwrnod cyntaf y cwrs, er enghraifft copi o'ch pasbort neu drwydded yrru. Gweler y mathau o ddogfennau adnabod a dderbynnir

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Hyfforddiant mewnol

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal i hyfforddi grŵp o weithwyr. Mae lle i rhwng 6 ac 16 o bobl ar gwrs.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.
I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Anglia a Cymru 0300 456 7766
Llundain, y De-ddwyrain, Canol De a De orllewin Lloegr 0300 456 7856
Yr Alban, Gogledd orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber 0300 456 7908
Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Chwiliwch am gwrs Site Safety Plus Coleg Adeiladu Cenedlaethol lleoliad yn eich ardal chi

Contact us map serach and filter

Filter search

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

 
Share