Cynllun Hyfforddiant Diogelwch i Reolwyr Safle (SMSTS): Site Safety Plus

Cost: O £595, ni chodir TAW
Hyd: 5 diwrnod:
- un cyfnod o 5 diwrnod NEU
- 5 diwrnod dros gyfnod o 5 wythnos
Lleoliadau: Amrywiol ledled y DU
Dyddiadau: Amrywiol 
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs Site Safety Plus hwn ar gyfer rheolwyr prosiect, rheolwyr a goruchwylwyr safle, perchenogion busnes a chleientiaid.

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o iechyd, diogelwch, lles a materion amgylcheddol ar safleoedd adeiladu.

Mae'r dystysgrif yn ddilys am bum mlynedd. Bydd angen i chi ddilyn cwrs gloywi SMSTS cyn i'ch tystysgrif ddod i ben.


Trefnu lle ar gwrs dros gyfnod o 5 diwrnod
Trefnu lle ar gwrs dros gyfnod o 5 wythnos

 Cynnwys y cwrs

 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM)
 • Asesiadau risg/datganiadau dull
 • Newidiadau diweddar mewn arferion gwaith a dderbynnir
 • Diogelwch ymddygiadol
 • Rheoli iechyd galwedigaethol
 • Trydan
 • Gwaith turio
 • Gweithio o uchder
 • Sgaffaldio
 • Dymchwel
 • Mannau cyfyng

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys cyhoeddiadau, cofrestru, ardystio, cinio a lluniaeth.

Mae BUILDUK yn cydnabod bod y cwrs hwn yn cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer pob goruchwyliwr sy'n gweithio ar safleoedd BUILDUK.

Addysgu ac asesu

Addysgu:

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos, trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau unigol neu grŵp. Bydd angen i chi wneud rhywfaint o astudio annibynnol y tu allan i'r cwrs.

Asesu:

 • Asesu parhaus. Bydd angen i chi fod yn bresennol drwy gydol pob diwrnod – gweler y gofynion presenoldeb ar gyfer Site Safety Plus
 • Prawf amlddewis

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Site Safety Plus CITB

Rhaid i chi fod yn bresennol drwy gydol y 37.5 awr o hyfforddiant er mwyn ennill tystysgrif Site Safety Plus. Os na allwch fod yn bresennol ar gyfer y cwrs llawn, bydd angen i chi gofrestru a dilyn y cwrs eto. Efallai y codir ffi ychwanegol arnoch i dalu cost newid cyrsiau.

Bydd angen i chi adnewyddu'r dystysgrif hon bob pum mlynedd, a hynny cyn iddi ddod i ben, drwy ddilyn cwrs gloywi SMSTS. Fel arall, bydd angen i chi ddilyn cwrs llawn SMSTS eto. 

Gofynion mynediad

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn
 • Bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod ddilys ar ddiwrnod cyntaf y cwrs, er enghraifft copi o'ch pasbort neu drwydded yrru. Gweler y mathau o ddogfennau adnabod a dderbynnir

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Chwiliwch am gwrs Site Safety Plus Coleg Adeiladu Cenedlaethol lleoliad yn eich ardal chi

Contact us map serach and filter

Filter search

Web design by S8080