Cynllun Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o'r Amgylchedd ar Safle Adeiladu: Site Safety Plus

Cost: O £169, ni chodir TAW
Hyd: 1 diwrnod
Lleoliadau: Amrywiol ledled y DU
Dyddiadau: Amrywiol 
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cod y cwrs: SEATS

Mae'r cwrs undydd Site Safety Plus hwn yn addas i staff â chyfrifoldebau rheoli neu oruchwylio.

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r wybodaeth amgylcheddol sylfaenol y mae'n ofynnol i'r gadwyn isgontractio ei phrofi i brif gontractwyr. Mae hefyd yn cwmpasu'r agweddau amgylcheddol ar brawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

 

Cynnwys y cwrs

 • Technegau arfer gorau a chydymffurfiaeth gyfreithiol
 • Yr amgylchedd a pham mae'n bwysig
 • Systemau rheoli amgylcheddol
 • Rheoli gwastraff
 • Sut i fod yn gymydog da: niwsans statudol, cyfathrebu
 • Archaeoleg a threftadaeth
 • Ynni ac adnoddau
 • Bod yn gontractwr cyfrifol

Mae'r cwrs yn cynnwys cyhoeddiadau, cofrestru, ardystio, cinio a lluniaeth.

Addysgu ac asesu

Addysgu:

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos, trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau unigol neu grŵp.

Asesu:

 • Bydd angen i chi fod yn bresennol drwy gydol y saith awr – gweler y gofynion presenoldeb ar gyfer Site Safety Plus
 • Prawf amlddewis

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Site Safety Plus CITB

Os na allwch fod yn bresennol drwy gydol y cwrs llawn, bydd angen i chi gofrestru a dilyn y cwrs eto. Efallai y codir ffi ychwanegol arnoch i dalu cost newid cyrsiau.

Gofynion mynediad gorfodol

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn
 • Bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod ddilys ar ddiwrnod cyntaf y cwrs, er enghraifft copi o'ch pasbort neu drwydded yrru. Gweler y mathau o ddogfennau adnabod a dderbynnir

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Hyfforddiant mewnol

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal i hyfforddi grŵp o weithwyr. Mae lle i rhwng 6 ac 16 o bobl ar gwrs.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.
I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Anglia a Cymru: 0300 456 7766
Llundain, y De-ddwyrain, Canol De a De orllewin Lloegr 0300 456 7856
Yr Alban, Gogledd orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber: 0300 456 7908
Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Chwiliwch am gwrs Site Safety Plus Coleg Adeiladu Cenedlaethol lleoliad yn eich ardal chi

Contact us map serach and filter

Filter search

Need more information?

Call 0344 994 4433 for more information about this course.