Tystysgrif Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Adeiladu

Cost: O £1,895, ni chodir TAW
Hyd: 15 diwrnod
Lleoliadau: Amrywiol ledled y DU
Dyddiadau: Amrywiol 
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod
Gofynion mynediad gorfodol: Gweler y Gofynion mynediad gorfodol isod
Cod y cwrs: LT542

Mae'r cwrs 15 diwrnod hwn ar gyfer rheolwyr sy'n gyfrifol am ddiogelwch gweithwyr adeiladu ac ar gyfer pobl sy'n symud i rolau fel deiliad dyletswyddau CDM a chynghorydd iechyd a diogelwch.

Byddwch yn dysgu am eich cyfrifoldebau o ran iechyd a diogelwch a sut i'w cyflawni'n fwy effeithiol.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill tystysgrif NEBOSH, sy'n uchel ei pharch.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

 

Cynnwys y cwrs

NGC1: Rheoli iechyd a diogelwch

 • Hyfforddiant sylfaen ar iechyd a diogelwch
 • Systemau rheoli iechyd a diogelwch – Cynllunio
 • Systemau rheoli iechyd a diogelwch – Gwneud
 • Systemau rheoli iechyd a diogelwch – Gwirio
 • Systemau rheoli iechyd a diogelwch – Gweithredu

NCC1: Rheoli peryglon mewn gweithgareddau adeiladu

 • Cyfraith adeiladu a rheoli
 • Peryglon a rheolaethau ar safle adeiladu
 • Symud cerbydau a pheiriannau
 • Codi a chario â llaw a chodi a chario mecanyddol
 • Cyfarpar gwaith
 • Diogelwch trydanol
 • Diogelwch tân
 • Peryglon iechyd cemegol a biolegol
 • Peryglon iechyd corfforol a seicolegol
 • Gweithio o uchder
 • Gwaith turio a mannau cyfyng
 • Dymchwel

NCC2: Rhoi mesurau iechyd a diogelwch ar waith yn ymarferol yn y diwydiant adeiladu 

 • Archwilio'r gweithle ac ysgrifennu adroddiadau

Mae'r cwrs yn cynnwys cyhoeddiadau, cofrestru, ardystio, cinio a lluniaeth.

Addysgu ac asesu

Addysgu:

Tiwtorialau a gweithdai yn yr ystafell ddosbarth.

Asesu:

 • Asesu parhaus yn ystod y cwrs, gan gynnwys aseiniadau a gwblheir yn annibynnol
 • Dau arholiad ysgrifenedig
 • Aseiniad ymarferol ar eich gweithle eich hun

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Adeiladu

Mae'r cymhwyster hwn yn uchel ei barch ymhlith cyflogwyr ac mae'n bodloni'r gofynion ar gyfer Aelodaeth Technegydd o IOSH (Tech IOSH) ac Aelodaeth Gyswllt o IIRSM (AIIRSM).

Hyfforddiant mewnol

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal i hyfforddi grŵp o weithwyr. Mae lle i rhwng 6 ac 16 o bobl ar gwrs.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.
I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Anglia a Cymru: 0300 456 7766
Llundain, y De-ddwyrain, Canol De a De orllewin Lloegr 0300 456 7856
Yr Alban, Gogledd orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber: 0300 456 7908

Gofynion mynediad gorfodol

 • Rydym yn argymell yn gryf y dylech fod wedi cwblhau rhywfaint o hyfforddiant iechyd a diogelwch ar lefel goruchwyliwr neu reolwr yn ystod y pum mlynedd diwethaf
 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn
 • Bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod ddilys ar ddiwrnod cyntaf y cwrs. Rhaid i'r ddogfen hon gynnwys ffotograff a llofnod, er enghraifft copi o'ch pasbort neu drwydded yrru. Gweler y mathau o ddogfennau adnabod a dderbynnir

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol hefyd:

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.