Facebook tracking pixel

Cwrs prentisiaeth technegydd peirianneg sifil

Hyd: 3 blynedd
Strwythur: 36 wythnos o hyfforddiant yn ogystal â phrofiad mewn swydd
Lleoliad: Coleg Adeiladu Cenedlaethol Norfolk a'ch gweithle
Dyddiad
: Gweler Sut i wneud cais isod
Cyllid: Gweler Cyllid isod

Mae'r cwrs prentisiaeth hwn ar gyfer pobl sydd am ennill profiad proffesiynol gan hyfforddi ar gyfer cymhwyster Lefel 3 mewn Gweithrediadau Contractio Adeiladu ar yr un pryd, gan gynnwys y cymhwyster BTEC Lefel 3 Estynedig mewn Peirianneg Sifil.

Byddwch yn dysgu'r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i gydweithio â'r peirianwyr, rheolwyr a gweithredwyr ar safle adeiladu.

Byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth gynhwysfawr o'r ffordd y mae safleoedd adeiladu'n gweithredu, gyda phrofiad ymarferol mewn amrywiaeth o wahanol rolau. 

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant ymarferol ar y canlynol:

 • Arferion gwaith diogel
 • Rheoli gwaith cloddio, peiriannau a stancio
 • Gosod systemau draenio domestig
 • Gwaith lefelu a gosod allan
 • Gwybodaeth, meintiau a chyfathrebu ag eraill
 • Dulliau adeiladu a thechnoleg adeiladu
 • Mathemateg i beirianwyr sifil
 • Cynnal archwiliadau cyn arllwys a phrofion concrid
 • Prosesau cynllunio a dylunio ac ystyriaethau amgylcheddol

Addysgu ac asesu

Blwyddyn 1:

 • 17 wythnos yn y coleg; lleoliad safle

Blwyddyn 2:

 • 16 wythnos yn y coleg

Blwyddyn 3:

 • Profiad gwaith gyda chyflogwr, ynghyd ag asesiad
 • Theori ac asesiadau ymarferol mewn gweithdy gan gynnwys:
  • Ymweliad safle
  • Prawf ymarferol cynhwysfawr
  • Asesiad
  • Prawf amlddewis ar-lein

Y cymwysterau a gewch

 • Diploma Adeiladu Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gweithrediadau Contractio Adeiladu
 • Sgiliau Gweithredol Lefel 2 (mathemateg a Saesneg)
 • Sgiliau Dysgu a Meddwl Personol

Gofynion mynediad

Gwaith
Byddwch yn anelu am rôl oruchwylio neu reoli ym maes peirianneg sifil neu adeiladu. 

Academaidd

Pedwar cymhwyster TGAU, graddau A*-C neu gymwysterau cyfatebol (rhaid iddynt gynnwys mathemateg, pwnc yn y gwyddorau a Saesneg).

Er mwyn ein helpu i asesu pa mor addas ydych chi ar gyfer y cwrs, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • cwblhau ymarfer dysgu sgiliau a phrawf mathemateg

Personol

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Datrys problemau
 • Creadigrwydd
 • Y gallu i wneud gwaith ymchwil unigol

Cost

Byddwch yn cael eich talu wrth i chi ddysgu.

Cyllid

Mae'r grantiau canlynol ar gael gan CITB er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

Os nad ydych wedi gwneud cais i fod yn brentis eto, ewch i bConstructive er mwyn gweld a ydych yn gymwys i gael cyllid.

Os gwnaethoch gais am eich prentisiaeth drwy'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau, dim ond ymgeiswyr rhwng 16 a 18 oed nad ydynt wedi cael lle ar gynllun hyfforddi o'r blaen sy'n sicr o gael y cyllid llawn.

Sut i wneud cais

Ffoniwch 0300 456 5037 i gael gwybod dyddiadau'r cwrs a sut i wneud cais. 

Ar ôl y cwrs hwn

Gallwch gael eich asesu ar gyfer cymwysterau NVQ uwch yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol. Rydym yn rhoi manylion i'r holl hyfforddeion.

Share