Facebook tracking pixel

Diploma NVQ Lefel 4 mewn Goruchwylio Safle Adeiladu

Cost:  £1,950, ni chodir TAW
Lleoliadau: Lloegr neu Gymru 
Hyd: 7 diwrnod dros gyfnod o 9 mis
Dyddiadau: Amrywiol
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: CSSL01

Mae'r cwrs hwn ar gyfer goruchwylwyr a rheolwyr safle cynorthwyol sydd am ennill cymhwyster NVQ drwy ddilyn cwrs traddodiadol ffurfiol.

Mae'r Diploma lefel 4 mewn Rheoli Safle Adeiladu ar gyfer goruchwylwyr a rheolwyr safle cynorthwyol sy'n gweithio i brif gontractwr. 

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl undydd a addysgir, gweithdy asesu ac ymweliad asesu ar y safle.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe uned ac asesiad. Byddwch yn astudio un uned y mis a dylai'r cymhwyster gymryd tua naw mis i'w gwblhau.

Mae'r cwrs yn rhoi hyder i chi allu cyflawni eich cyfrifoldebau goruchwylio yn effeithiol.

 • Cyflwyniad ac iechyd a diogelwch
 • Arwain a rheoli
 • Cyfathrebu a gofal cwsmeriaid
 • Yr amgylchedd a chynaliadwyedd
 • Cynllunio, rhaglennu a logisteg
 • Rheoli adnoddau (cost, arian parod a risg)
 • Gweithdy asesu

Mae'r cwrs yn cynnwys cofrestru, ardystio, cinio a lluniaeth.

Addysgu ac asesu

Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant a gweithdai yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn cael llawer o gymorth er mwyn eich helpu i fodloni gofynion y cymhwyster NVQ.

Cewch eich asesu drwy'r canlynol:

 • Portffolio y byddwch yn ei greu yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwch ym mhob sesiwn a thystiolaeth o'ch gweithle
 • Gweithdy asesu
 • Asesiad undydd un i un ar y safle

Y cymwysterau a gewch

 • Diploma NVQ Lefel 4 mewn Goruchwylio Safle Adeiladu
 • Cyfle i wneud cais am Gerdyn Aur Goruchwyliwr CSCS

Gofynion Mynediad Gorfodol

Dylech fod yn gweithio fel goruchwyliwr safle neu reolwr safle cynorthwyol yn un o'r meysydd canlynol:

 • adeiladu a pheirianneg sifil
 • cynnal a chadw ac atgyweirio priffyrdd
 • datblygu preswyl
 • cadwraeth
 • dymchwel

 • Er mwyn ein helpu i asesu pa mor addas ydych chi ar gyfer y cwrs, bydd angen i chi gwblhau holiadur a chymryd rhan mewn trafodaeth anffurfiol. 

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Hyfforddiant pellach

Ar ôl i chi ennill cymhwyster NVQ lefel 4, gallwch symud ymlaen i:

Share