Facebook tracking pixel

Gwella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu: Cyllid a Phennu Costau a Phrisiau

Cost, lleoliad a dyddiadau:
Amrywiol. Gweler sut i drefnu isod
Hyd: 1 diwrnod
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs hwn wedi'i fwriadu ar gyfer perchenogion ac uwch reolwyr busnesau bach a chanolig sydd am wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth o'r agweddau ariannol ar eu busnes.

Mae'n bwysicach nag erioed i berchenogion ac uwch reolwyr busnesau ddeall sut i reoli cyllid yn dda o fewn y broses adeiladu, o'r cam tendro i reoli costau a chytuno ar y cyfrif terfynol. Yn y farchnad bresennol, mae'n hanfodol bod busnesau adeiladu yn deall y broses a bod ganddynt reolaethau ar waith er mwyn bod â siawns realistig o wneud elw.

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn eu gweithle neu'n agos ato. Gweler Sut i drefnu isod.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

 • Cyllidebu
 • Rhagamcanu ariannol, mesur a rheoli costau
 • Cysoni cost a gwerth
 • Costau gorbenion a chyllidebau
 • Strategaethau prisio ar gyfer adennill gorbenion
 • Rhagamcanu llif arian parod
 • Cael eich talu am yr hyn a wnewch
 • Adennill dyledion
 • Technegau a phrosesau amcangyfrif a thendro

Addysgu ac asesu

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy diwtorialau ac ymarferion yn yr ystafell dosbarth.

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn

Drwy drefnu cwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Sut i drefnu

Gall cyflogwyr drefnu bod grwpiau o 6–12 o weithwyr yn cael eu hyfforddi ar y cwrs hwn.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.

I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

De-orllewin a Gogledd-orllewin Lloegr, yr Alban a Chymru:

 • 0300 456 7766

Llundain, De-ddwyrain Lloegr a chanol De Lloegr:

 • 0300 456 7856

Swydd Efrog a Humber, Canolbarth Lloegr, Dwyrain a Gogledd-ddwyrain Lloegr:

 • 0300 456 7908

Cyrsiau eraill ar Wella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu

Rydym yn cynnig dau gwrs arall ar Wella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu: Dadansoddi a Chynllunio Busnes a Deall y Farchnad a Gwerthu.

Share