Facebook tracking pixel

Gwella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu: Dadansoddi a Chynllunio Busnes

Cost, lleoliadau a dyddiadau:
Amrywiol. Gweler Sut i drefnu isod
Hyd: 1 diwrnod
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs hwn wedi'i fwriadu ar gyfer perchenogion ac uwch reolwyr busnesau bach a chanolig sydd am wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth o waith dadansoddi busnes a'r broses cynllunio busnes.

Byddwch yn dysgu am y broses cynllunio busnes ac egwyddorion a chysyniadau cyfrifyddu sylfaenol sy'n gysylltiedig â'ch cynllun.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r hyn sydd ei angen arnoch i allu dadansoddi eich busnes a'i gyllid, a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Bydd yn eich helpu i fod mewn rheolaeth a gallu canolbwyntio'n well ar yr hyn rydych am ei gyflawni.

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn eu gweitlhe neu'n agos ato. Gweler Sut i drefnu isod.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

  • Deall eich cyfrif elw a cholled a'ch mantolen
  • Deall sut i ddadansoddi perfformiad eich busnes drwy edrych ar y cyfrifon
  • Dadansoddi eich busnes, ei gryfderau ac i ba gyfeiriad y mae'n mynd
  • Llunio eich cynllun busnes

Addysgu ac asesu

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy diwtorialau ac ymarferion yn yr ystafell ddosbarth.  

Y cymwysterau a gewch

  • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

  • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn

Drwy drefnu cwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Sut i drefnu

Gall cyflogwyr drefnu bod grwpiau o 6–12 o weithwyr yn cael eu hyfforddi ar y cwrs hwn.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.

I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

De-orllewin Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr:

  • 0300 456 7766

Llundain, De-ddwyrain Lloegr a chanol De Lloegr:

  • 0300 456 7856

Swydd Efrog a Humber, Canolbarth Lloegr, Dwyrain a Gogledd-ddwyrain Lloegr:

  • 0300 456 7908

Cyrsiau eraill ar Wella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu

Rydym yn cynnig dau gwrs arall ar Wella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu: Deall y Farchnad a Gwerthu a Cyllid a Phennu Costau a Phrisiau.

Share