Facebook tracking pixel

Gwella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu: Deall y Farchnad a Gwerthu

Cost, lleoliad a dyddiadau:
Amrywiol. Gweler Sut i drefnu isod
Hyd: 1 diwrnod
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs hwn wedi'i fwriadu ar gyfer perchenogion ac uwch reolwyr busnesau bach a chanolig sydd am wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth o'r ffactorau mewnol ac allanol sy'n effeithio ar berfformiad eu busnes.

Mae llif cyson o waith yn hanfodol i unrhyw fusnes. Mae'r cwrs hwn yn eich helpu i weithio tuag at sicrhau llif gwaith cyson drwy wella eich safle yn y farchnad a llunio cynllun i fanteisio ar hynny.

Mae bod heb brosiect i symud ymlaen ato pan fydd yr un presennol yn dod i ben yn arwain at oblygiadau anferth i unigolion a thimau. Gall hyn gael effaith negyddol ar hyder, sicrwydd, cymhelliad, cynhyrchiant ac ymddygiad.

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn eu gweithle neu'n agos ato. Gweler Sut i drefnu isod.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

 • Dadansoddi cryfderau a gwendidau eich busnes
 • Deall eich cystadleuwyr
 • Nodi eich marchnad
 • Deall deddfwriaeth gwerthu a chyfraith contract berthnasol
 • Strategaethau gwerthu i dyfu eich busnes
 • Cyflwyno diwylliant datblygu busnes
 • Gwasanaeth cwsmeriaid a rheoli cyfrifon cleientiaid
 • Nodi prosesau darparu gwasanaethau

Addysgu ac asesu

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy diwtorialau ac ymarferion yn yr ystafell ddosbarth. 

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn

Drwy drefnu cwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Sut i drefnu

Gall cyflogwyr drefnu bod grwpiau o 6–12 o weithwyr yn cael eu hyfforddi ar y cwrs hwn.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis.

I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

De-orllewin a Gogledd-orllewin Lloegr, yr Alban a Chymru:

 • 0300 456 7766

Llundain, De-ddwyrain Lloegr a chanol De Lloegr:

 • 0300 456 7856

Swydd Efrog a Humber, Canolbarth Lloegr, Dwyrain a Gogledd-ddwyrain Lloegr:

 • 0300 456 7908

Cyrsiau eraill ar Wella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu

Rydym yn cynnig dau gwrs arall ar Wella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu: Dadansoddi a Chynllunio Busnes a Cyllid a Phennu Costau a Phrisiau.

Share