Hyrwyddo Newid Diwylliant ac Ymddygiad

Cost, lleoliad a dyddiadau:
Amrywiol. Gweler Sut i drefnu isod
Hyd: 2 ddiwrnod dros gyfnod o bythefnos
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs hwn yn addas i oruchwylwyr safle, gan gynnwys fformyn a pheirianwyr safle sy'n dylanwadu ar y ffordd y caiff gwaith adeiladu ei gyflawni.

Byddwch yn dysgu sut i hyrwyddo agweddau ac ymddygiad cadarnhaol i bawb ar y safle.

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn eu gweithle neu'n agos ato. Gweler Sut i drefnu isod.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

  • Cydnabod rôl goruchwylio da yn y gwaith o ddatblygu diwylliant diogelwch cadarnhaol
  • Nodi a herio ymddygiad ac agweddau amhriodol yn y gweithle
  • Nodi'r ffactorau sy'n ysgogi ymddygiad amhriodol
  • Datblygu arferion ymddygiadol sy'n gwella ac yn ategu'r diwylliant diogelwch presennol
  • Dangos y sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen i ddarparu sesiynau briffio dyddiol ynghylch tasgau a sesiynau Toolbox Talks mewn modd effeithiol ac ystyrlon

Addysgu ac asesu

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos, trafodaeth yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau unigol neu grŵp.

Y cymwysterau a gewch

  • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

  • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn

Drwy drefnu cwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Gall cyflogwyr drefnu bod grwpiau o 6–12 o weithwyr yn cael eu hyfforddi ar y cwrs hwn.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis. 

I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

De-orllewin a Gogledd-orllewin Lloegr, yr Alban a Chymru:

  • 0300 456 7766

Llundain, De-ddwyrain Lloegr a chanol De Lloegr:

  • 0300 456 7856

Swydd Efrog a Humber, Canolbarth Lloegr, Dwyrain a Gogledd-ddwyrain Lloegr:

  • 0300 456 7908
Share