Facebook tracking pixel

Strategaeth ar gyfer rheolwyr adeiladu

Cost, lleoliad a dyddiadau:
Amrywiol. Gweler Sut i drefnu isod
Hyd: 2 ddiwrnod
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs hwn ar gyfer rheolwyr yn y diwydiant adeiladu. Bydd yn eich helpu i werthuso costau a buddiannau posibl gwahanol strategaethau busnes a sefydliadol.

Mae'r cwrs hwn yn efelychu rôl uwch reolwyr, gan ddarparu llawer o'r wybodaeth sydd fel arfer ar gael iddynt. Mae hefyd yn darparu amgylchedd di-risg ar gyfer datblygu, gwerthuso a gweithredu syniadau, gan gynnwys ffactorau fel dylunio'r strwythur adrodd, disgrifiadau swydd a materion yn ymwneud â phersonél.

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn eu gweithle neu'n agos ato. Gweler Sut i drefnu isod.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

 • Y cysylltiad rhwng strategaeth a gweithrediadau busnes
 • Goblygiadau penderfyniadau a'u heffaith ar bob rhan o'r busnes
 • Sut mae strategaethau penodol yn effeithio ar gyllid, marchnata, tendro, adnoddau dynol a chynhyrchu
 • Rôl arweinyddiaeth, gwaith tîm a gwneud penderfyniadau yn y broses o lunio a dilyn strategaethau cyraeddadwy
 • Cylch busnes (o gael gwaith i gael eich talu)
 • Y sgiliau rhyngbersonol a rheoli sydd eu hangen er mwyn gweithio mewn tîm, cyfathrebu a dirprwyo cyfrifoldebau yn effeithiol ac yn effeithlon

Addysgu ac asesu

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos a thrafodaeth yn yr ystafell ddosbarth. Cewch eich asesu drwy brofion theori ac ymarferol yn ogystal â thrafodaethau proffesiynol.

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn

Drwy drefnu cwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Sut i drefnu

Gall cyflogwyr drefnu bod grwpiau o 6–12 o weithwyr yn cael eu hyfforddi ar y cwrs hwn.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis. 

I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

De-orllewin a Gogledd-orllewin Lloegr, yr Alban a Chymru:

 • 0300 456 7766

Llundain, De-ddwyrain Lloegr a chanol De Lloegr:

 • 0300 456 7856

Swydd Efrog a Humber, Canolbarth Lloegr, Dwyrain a Gogledd-ddwyrain Lloegr:

 • 0300 456 7908

Cyrsiau eraill

Rydym hefyd yn cynnig tri chwrs ar Wella Busnes yn y Diwydiant Adeiladu: Deall y Farchnad a GwerthuDadansoddi a Chynllunio Busnes a Cyllid a Phennu Costau a Phrisiau.

Share