Facebook tracking pixel

Ysbrydoli a Hyfforddi eich Prentis

Cost, lleoliad a dyddiadau:
Amrywiol. Gweler Sut i drefnu isod
Hyd: 1 diwrnod
Cyllid: Gweler Grantiau a chyllid isod

Mae'r cwrs hwn yn addas i reolwyr safle, goruchwylwyr a swyddogion prentisiaeth sy'n rhan o'r gwaith o gefnogi neu oruchwylio prentisiaid.

Bydd y cwrs yn eich helpu i ddysgu am ffyrdd ymarferol o helpu'r prentis i ennill ei gymhwyster a chyflawni ei botensial.

Gall cyflogwyr drefnu bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn eu gweithle neu'n agos ato. Gweler Sut i drefnu isod.

Cynnwys y cwrs

Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd gennych ddealltwriaeth o'r canlynol:

 • Materion sy'n wynebu prentisiaid
 • Ffyrdd o wella cyfraddau cadw prentisiaid
 • Rôl gwasanaethau cymorth

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

 • Materion a phryderon prentisiaid
 • Eich rôl a'ch cyfrifoldebau
 • Cyfathrebu
 • Mentora a hyfforddi
 • Cymhelliant a morâl
 • Delio â phroblemau a materion
 • Rôl y cofnodwr yn y gwaith, strwythur NVQ a therminoleg

Addysgu ac asesu

Mae hwn yn gwrs rhyngweithiol iawn a addysgir drwy astudiaethau achos, trafodaeth yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau unigol neu grŵp.

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Coleg Adeiladu Cenedlaethol CITB

Gofynion mynediad

 • Dealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon am hyn

Drwy drefnu cwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr cymwys. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citb.co.uk/cy-gb/grantiau.

Sut i drefnu

Gall cyflogwyr drefnu bod grwpiau o 6–12 o weithwyr yn cael eu hyfforddi ar y cwrs hwn.

Gallwn gynnal y cwrs yn eich gweithle neu mewn lleoliad o'ch dewis. 

I drefnu'r cwrs, ffoniwch eich unigolyn cyswllt lleol yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol:

De-orllewin a Gogledd-orllewin Lloegr, yr Alban a Chymru:

 • 0300 456 7766

Llundain, De-ddwyrain Lloegr a chanol De Lloegr:

 • 0300 456 7856

Swydd Efrog a Humber, Canolbarth Lloegr, Dwyrain a Gogledd-ddwyrain Lloegr:

 • 0300 456 7908

Cyrsiau eraill cysylltiedig

Mae'r cwrs hwn yn gyfuniad o ddau gwrs hanner diwrnod: Deall ac Ysgogi eich Prentis a Deall Rôl y Cofnodwr yn y Gwaith.

Share