Asesiad Sgiliau Ymarferol / Asesiad Terfynol CISRS Lefel 2

Cost: O £300 ni chodir TAW
Hyd: 1 diwrnod
Lleoliadau: Birmingham, Caint, dwyain Llundain, Norfolk, Swydd Renfrew
Dyddiadau: Amrywiol
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: BAL05 (Swydd Renfrew SBAL05) 

 

 


Mae’r asesiad un diwrnod CISRS yn addas ar gyfer sgaffaldwyr sydd wedi pasio Rhan 1 a Rhan 2 o’r cyrsiau Tiwb a Gosod neu Sgaffald System yn flaenorol, neu sydd wedi cyflawni NVQ/SVQ ac wedi ennill y profiad ymarferol angenrheidiol.

Bydd yn asesu ac yn dilysu eich gwybodaeth am y sgiliau sgaffaldio a ddysgwyd ar y cyrsiau hyn.

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud cais ar eich rhan am y Cerdyn Sgaffaldiwr CISRS.

New WindowFfoniwch 0344 994 4433 i drefnu lle

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

 • Gwybodaeth sylfaenol am gynnyrch a chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr
 • Trosolwg cyfreithiol – iechyd a diogelwch
 • Safonau Prydeinig ac Ewropeaidd
 • Trosolwg o gynlluniau achredu a phrofi cynnyrch
 • Canllawiau a safonau'r diwydiant
 • Yr ystod o gydrannau
 • System(au) gwaith sylfaenol
 • Gofynion cleddu
 • Clymau, sefydlogrwydd a phatrymau clymu
 • Llwytho a dyletswyddau
 • Tyrau mynediad
 • Sgaffaldiau annibynnol wedi'u clymu gan gynnwys cilfachau a phlatfformau camu i fyny
 • Sgaffaldiau mynediad cawell adar
 • Tyrau llwytho
 • Dulliau mynediad a ffordd allan gan gynnwys grisiau 

Asesu

Bydd yr asesiad yn seiliedig ar eich portffolio o dystiolaeth o'ch gyrfa sgaffaldio hyd yma.

Y cymwysterau a gewch

Ar ôl cwblhau'r asesiad yn llwyddiannus, byddwch yn ennill cymhwyster NVQ/SVQ lefel 2 ac yn gallu gwneud cais am eich cerdyn sgaffaldiwr CISRS.

Gofynion mynediad gorfodol

 • Rhaid eich bod wedi cwblhau cyrsiau Sgaffaldio Rhan 1 a Rhan 2 a'ch bod wedi ennill o leiaf chwe mis o brofiad ym maes sgaffaldio ers llwyddo yn Rhan 2, yn ogystal â meddu ar gymhwyster S/NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio 
 • Bydd gofyn i bawb sydd eisiau archebu lle ar y cwrs hwn fod wedi pasio Prawf HS&E CITB (neu fod ag eithriad derbyniol) ar amser ei archebu. Mae’n rhaid bod y Prawf HS&E CITB (neu’r eithriad derbyniol) wedi’i basio o fewn y 23 mis cyn dyddiad cychwyn y cwrs.      

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

 • Mae grantiau ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Hyfforddiant pellach

 • Gallwch symud ymlaen i Lefel 3 Uwch 12 mis ar ôl ennill eich cerdyn sylfaenol
 • Gallwch hefyd gwblhau'r cwrs Arolygu Lefel Uwch a'r cwrs Goruchwylwyr Sgaffaldio