Cynllun Hyfforddiant Archwilio Sgaffaldiau (SITS) CISRS

Cost: O £550, ni chodir TAW
Hyd: 3 diwrnod
Lleoliadau: Renfrewshire, Birmingham, Caint, Dwyrain Llundain, Norfolk
Dyddiadau: Amrywiol 
Gofynion Mynediad Gorfodol: Gweler y Gofynion Mynediad Gorfodol isod
Cyllid: Gweler Grantiau a Chyllid isod
Cod y cwrs: BAL06S

Bwriedir y cwrs CISRS 3 diwrnod hwn ar gyfer deiliaid cerdyn Scaffold CISRS neu adnewyddu cerdyn archwilio, a hefyd ar gyfer y rhai hynny sy'n gyfrifol am archwilio a gwirio sgaffaldiau sylfaenol i'w defnyddio'n ddiogel, llofnodi tystysgrifau a chofrestri yn unol â rheoliadau statudol.

Dylai fod gennych ymwybyddiaeth a phrofiad o strwythurau sgaffaldiau, yn dod o amser a dreuliwyd yn eich sector diwydiant unigol. Bydd yn ofynnol i chi gadarnhau'r profiad hwn trwy dystiolaeth o gerdyn Scaffolder CISRS, neu lenwi ffurflen CV SITS â chymeradwyaeth cyflogwr, canolwyr y gellir cysylltu â nhw a/neu dystysgrifau.

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwn ni'n gwneud cais ar eich rhan am CISRS Scaffolding Inspection Card.

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad (gweler isod) a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

 • Rheoliadau a Chodau Ymarfer cymeradwy
 • Terminoleg sgaffaldio
 • Tiwbiau, byrddau a gosodiadau
 • Ysgolion
 • Olwynion magl a rhaffau
 • Clymau sgaffaldiau

Rheoliadau adeiladu ac argymhellion o ran sgaffaldiau sylfaenol gan gynnwys:

 • sgaffald annibynnol wedi'i glymu
 • sgaffald pytlog
 • sgaffald cawell adar
 • tŵr statig
 • sgaffald annibynnol sylfaenol wedi'i glymu
 • sgaffaldiau â thrawstiau parod
 • ffaniau amddiffynnol, nenbont palmant
 • cilfach lwytho, sgaffald toeau trumiog
 • sgaffaldiau goleddfog i ddiogelu ymyl y to
 • archwilio ymarferol
 • adroddiadau

Addysgu ac asesu

 • Mae'r addysgu'n gyfuniad o theori yn yr ystafell ddosbarth, sesiynau ymarferol a hyfforddiant ar gyfrifiadur
 • Mae'r asesiad terfynol yn cynnwys profion ysgrifenedig ac ymarferol

Y cymwysterau a gewch

 • Tystysgrif Scaffold Inspection Training Scheme CISRS [Tystysgrif Cynllun Hyfforddi Archwilio Sgaffaldwaith CISRS] (SITS)
 • Bydd y coleg yn gwneud cais ar eich rhan am CISRS Scaffolding Inspection Card [Cerdyn Archwilio Sgaffaldwaith CISRS].

Gofynion mynediad

Mae tri gofyniad mynediad. 

1. ·         

 • Mae gan y Cynrychiolydd gerdyn Sgaffaldiwr CISRS cyfredol.
 • Mae gan y Cynrychiolydd gerdyn Uwch Sgaffaldiwr CISRS cyfredol
 • Mae gan y Cynrychiolydd gerdyn Archwilio Sgaffaldau Sylfaenol CISRS cyfredol neu sydd wedi dod i ben ac mae'n mynychu i adnewyddu eu cerdyn.
 • • Mae gan y Cynrychiolydd gerdyn Goruchwyliwr Sgaffaldwaith CISRS cyfredol.

O fis Medi 1af 2016, bydd yn ofynnol i unigolion nad ydynt yn dal cerdyn CISRS cymwys fel a nodir uchod sy'n dymuno mynychu'r cwrs gyflwyno ffurflen CV SITS gyda thystlythyrau y gellir cysylltu â nhw a/neu dystysgrifau, sy'n cynnwys llythyr gan eu cyflogwr yn cadarnhau eu hymwybyddiaeth a phrofiad o strythurau sgaffaldwaith a gafwyd trwy eu rôl o fewn y diwydiant a chadarnhad bod y cynrychiolydd wedi cael o leiaf 2 flynedd o brofiad yn y rôl hon.

Gallwch gael y ffurflen hon trwy e-bostio ncc@citb.co.uk. Os oes angen i chi anfon ffurflen CV SITS, mae angen i hon gael ei chymeradwyo cyn y gellir gosod eich archeb

Enghreifftiau o rolau derbyniol yw:-
Dylunydd Sgaffaldwaith, Rheolwr Contractau, Peiriannydd, Asiant/Rheolwr Safle, Rheolwr Iechyd a Diogelwch, Archwiliwr HSE, Archwiliwr Sgaffaldwaith sydd wedi mynychu cwrs Archwilio/Ymwybyddiaeth Sgaffaldwaith heb fod yn CISRS o leiaf 2 flynedd cyn dechrau'r cwrs CISRS Sylfaen SITS.

Ni fydd cynrychiolwyr nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth neu brofiad blaenorol o sgaffaldau yn gymwys i fynychu'r cwrs hwn. Efallai y bydd unigolion yn y sefyllfa hon am ystyried mynychu cwrs gwerthfawrogi/ymwybyddiaeth sgaffaldwaith mwy cyffredinol cyn ymrwymo i hyfforddiant archwilio.

2. 

Bydd yn ofynnol i gynrychiolwyr sy'n dymuno archebu'r cwrs hwn gael Prawf HS&E CITB (neu eithriad a dderbynnir) yn ei le ar adeg archebu. Mae angen pasio'r Prawf HS&E CITB (neu eithriad a dderbynnir) o fewn y 23 mis blaenorol cyn i'r cwrs ddechrau

Er mwyn i'r eithriadau hyn fod yn gymwys, bydd angen i chi anfon copi o'r dystysgrif/cerdyn at ncc@citb.co.uk ar adeg archebu.

3.

Rhaid bod gennych ddealltwriaeth dda o Saesneg llafar ac ysgrifenedig. Os oes angen i chi anfon ffurflen CV SITS, mae angen i hon gael ei chymeradwyo cyn y gellir gosod eich archeb.

 

Drwy drefnu lle ar gwrs, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â'n Telerau ac Amodau.

Grantiau a chyllid

Mae'r grantiau canlynol ar gael er mwyn helpu cyflogwyr i ariannu eu gweithwyr ar y cwrs hwn:

Trefnu lle ar y cwrs hwn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion mynediad a'r telerau ac amodau archebu ar gyfer y cwrs hwn.

Angen rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 0344 994 4433 i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Enillwch eich cerdyn CISRS

Ar ôl llwyddo ar eich cwrs Cynllun Hyfforddiant Arolygu Sgaffaldio (SITS), efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y cyrsiau canlynol:

 • Cynllun Hyfforddiant Arolygu Sgaffaldio Lefel Uwch
 • Sgaffaldio Lefel Uwch CISRS
 • Goruchwyliwr Sgaffaldio