Adroddiadau ymchwil

Mae CITB yn cyhoeddi sawl adroddiad bob blwyddyn ar nifer o bynciau sy'n effeithio ar y diwydiant adeiladu.

Mae CITB yn cyhoeddi sawl adroddiad bob blwyddyn ar nifer o bynciau sy'n effeithio ar y diwydiant adeiladu.

  1. Adroddiadau ymchwil cyfredol
    ymchwil CITB ar faterion sgiliau a hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu.
  2. Archif adroddiadau
    Dod o hyd i adroddiadau pynciol ar y diwydiant adeiladu ym Mhrydain.

Mae'r adroddiadau hyn ar gael fel ffeiliau PDF i’w hislwytho’n rhad ac am ddim.

Adroddiadau ymchwil cyfredol

Trefnir adroddiadau yn y categori hwn yn ôl dyddiad cyhoeddi, gyda'r mwyaf diweddar ar y brig.

Realiti Newydd: Dysgu Trochi yn y Diwydiant Adeiladu (2017)

Mae'r diwydiant adeiladu wedi bod yn fabwysiadwr cynnar o’r defnydd o dechnoleg drochi - gan gynnwys offer megis realiti rhith ac estynedig. Mae'r arloesiadau hyn yn chwyldroi’r broses o gyflenwi hyfforddiant ac yn trawsnewid canfyddiad o’r sector adeiladu ar gyfer pobl ifanc. Comisiynodd CITB yr adroddiad hwn i archwilio sut y gall y sector foderneiddio ac arloesi ei ddulliau hyfforddi. Mae'n asesu'r manteision a ddarperir gan ddysgu trochi a sut mae'n cael ei ddefnyddio’n effeithiol. Mae'r adroddiad yn gosod y 'meysydd cyfle' hyn yn ôl rhai o'r heriau a wynebir wrth fabwysiadu ar lefel ehangach ac yn arddangos sut i wneud y mwyaf o botensial y dechnoleg hon ar gyfer dysgu.

Lawrlwytho’r adroddiad Dysgu Trochi yn y Diwydiant Adeiladu 2017

Cyflawnwyr ac Ymadawyr: Rhwystrau a Chyfleoedd i bobl sy'n mynd i mewn i'r diwydiant adeiladu

Mae angen gweithwyr newydd i'r diwydiant adeiladu bob blwyddyn, ond hyd yn hyn nid yw wedi gwneud llawer i ddenu gweithlu mwy amrywiol a medrus. Mae recriwtio yn gylch cythreulig, lle bydd anallu i recriwtio o'r trawstoriad ehangaf posibl o gymdeithas yn atgyfnerthu delwedd hen ffasiwn ac anneniadol y sector. Mae'r adroddiad hwn yn cyfuno tri darn o ymchwil: beth sy'n digwydd i bobl ar ôl iddynt gwblhau cwrs yn ymwneud ag adeiladu; gwerth Cymwysterau Galwedigaethol; a'r rhesymau pam mae pobl yn gadael swyddi neu brentisiaethau adeiladu yn gynnar.
Islwytho'r adroddiad hwn 

Gwerth Cymwysterau Galwedigaethol yn y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (2017)

Comisiynodd CITB yr astudiaeth hon i ystyried manteision cymwysterau galwedigaethol mewn adeiladu a'r amgylchedd adeiledig i unigolion, cyflogwyr ac economi Prydain Fawr.  Ei nod yw archwilio: sut mae cyflogwyr a gweithwyr yn meddwl am gymwysterau galwedigaethol; sut mae cymwysterau galwedigaethol yn dylanwadu ar benderfyniadau cyflogwyr o ran penodi a dyrchafu; i ba raddau mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi cymwysterau galwedigaethol ar gyfer datblygiad proffesiynol eu staff; effaith cymwysterau galwedigaethol ar enillion a gyrfa gweithwyr, a chyflymder a pharhad yr effeithiau hyn; ac effaith cymwysterau galwedigaethol ar fusnes a'r economi.
Islwytho'r adroddiad hwn

Cyrchfannau Dysgwyr Adeiladu mewn Addysg Bellach (2017)

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno casgliadau arolwg o ddysgwyr yn Lloegr ar gyrsiau Addysg Bellach, Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn y flwyddyn academaidd 2015-2016 oedd yn disgwyl gorffen eu cyrsiau rhwng Mehefin ac Awst 2016. Bu'r astudiaeth hon yn cymharu'r canlyniadau roedd y dysgwyr yn eu disgwyl ar ôl gorffen eu cyrsiau â'r canlyniadau gwirioneddol. Cynhaliwyd yr astudiaeth mewn dau gymal: Cymal 1 yn ystod y dysgu a Chymal 2 yn dilyn yr un dysgwyr chwe mis ar ôl diwedd disgwyliedig eu cyrsiau.
Islwytho'r adroddiad hwn

Arolwg Ymadawyr Cynnar y Diwydiant Adeiladu (2017)

Mae'r diwydiant adeiladu'n neilltuo cryn adnoddau ar gyfer denu a hyfforddi unigolion i ddod yn weithwyr medrus. Caiff yr enillion ar y buddsoddiad eu colli yn rhannol neu yn gyfan gwbl os bydd unigolyn yn gafael y diwydiant yn ystod neu'n fuan ar ôl hyfforddiant. Wrth i'r diwydiant barhau i ddod allan o ddirwasgiad, mae arwyddion eisoes yn ymddangos bod yna ddiffyg sgiliau mewn rhai swyddi mewn rhannau o'r DG. O ganlyniad, mae'n bwysig dros ben sicrhau ein bod yn denu ac yn cadw'r bobl gywir i'r diwydiant. Er mwyn gwella ei rôl o hyrwyddo'r diwydiant a helpu cyflogwyr i ddenu gweithwyr newydd, mae angen i CITB ddeall pam all y broses recriwtio fynd o chwith o ran annog pobl nad ydyn nhw'n addas ar gyfer swyddi yn y diwydiant i ymuno, neu beidio â chadw'r bobl gywir unwaith y byddan nhw wedi ymuno.
Islwytho'r adroddiad hwn

Mudo ac Adeiladu: Y farn gan gyflogwyr, recriwtwyr a gweithwyr nad ydynt yn dod o'r DU (2017)

Comisiynwyd yr adroddiad hwn i ymchwiliio i natur, maint a demograffeg y gweithlu adeiladu ym Mhrydain, gan ganolbwyntio'n arbennig ar weithwyr mudol. Bu'n ystyried y rhesymau pam mae cyflogwyr adeiladu'n defnyddio gweithwyr mudol, effaith posibl cyfyngiadau llymach ar allu cyflogi gweithwyr o'r tu allan i'r DG ar ôl Brexit, yn ogystal â cheisio barn ynglŷn â'r tueddiadau tebygol dros y blynyddoedd nesaf o ran defnyddio gweithwyr o'r tu allan i'r DG yn y sector.
Islwytho'r adroddiad hwn 

Cyflymach, Clyfrach, Mwy Effeithlon: Sgiliau Adeiladu ar gyfer Adeiladu Oddi ar y Safle (2017)

Bu'r adroddiad hwn ar adeiladu oddi ar safleoedd yn ymchwilio i sut mae mabwusiadu technegau adeiladu oddi ar safle yn newid maes sgiliau a hyfforddi adeiladu. Nododd y gwahanol swyddogaethau sydd eu hangen ar gyfer gweithredu adeiladu oddi ar safleoedd, y sgiliau sydd eu hangen, y bylchau yn y ddarpariaeth hyfforddiant a'r hyn all y diwydiant a'r CITB ei wneud i ymateb i'r heriau hyn.
Islwytho'r adroddiad hwn

Moderneiddio Grantiau - Ymgynghoriad â Chyflogwyr (2016)

Mae CITB wrthi'n adolygu'r cynllun grantiau ac yn ystyried sut gellid ei addasu er mwyn diwallu anghenion y diwydiant a sicrhau mynediad i sgiliau a hyfforddiant perthnasol. Nod pennaf yr ymchwil hon yw bwydo i'r newidiadau arfaethedig hyn i'r cynllun grantiau, gan adeiladu ar ac ategu ymchwil o Adolygiad Ariannu Buddsoddi CITB, sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd.
Islwytho'r adroddiad hwn (1.1mb, PDF)

Cadernid Darparwyr Hyfforddiant Adeiladu (2016)

Gwnaethpwyd yr ymchwil hon er mwyn darparu tystiolaeth ddibynadwy ynglŷn â hydwythedd rhwydwaith darparwyr hyfforddiant adeiladu. Bwriad yr ymchwil oedd rhoi darlun i ni o'r rhwydwaith darparwyr hyfforddiant, gan adnabod: cyflwr presennol y sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch (AB ac AU); gwendidau a chryfderau; a dysgu am ddyfodol tebygol AB ac AU.
Islwytho'r adroddiad hwn (2.8mb, PDF)

Dyfodol Swyddi a Sgiliau yn y Sector Adeiladu yn y DU hyd at 2030 a'r tu hwnt

Comisiynwyd yr ymchwil hon: i nodi'r materion a'r tueddiadau allweddol y gall sector adeiladu'r DG eu hwynebu yn y tymor canolig (hyd 2030) a hir (hyd 2050); i asesu eu goblygiadau posibl ar gyfer cyflogaeth yn y sector gofynion, sgiliau a hyfforddiant; i adnabod cyfleoedd a'r ffyrdd gorau i CITB gefnogi anghenion y diwydiant yn y dyfodol.
Islwytho'r adroddiad hwn (2.1mb, PDF)

Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth yn y Diwydiant Adeiladu (2016)

Mae'r arolwg yn rhoi gwybodaeth am y niferoedd sy'n gweithio mewn swyddi gwaith llaw a choler we yn y diwydiant adeiladu
Islwytho'r adroddiad hwn (2.5mb, PDF)

Llwybrau Dilyniant Gyrfa a Hyfforddiant yn y Diwydiant Adeiladu 2016

Ymgymerwyd â rhaglen ymchwil i edrych ar ddilyniant gyrfa yn y sector adeiladu ac, yn enwedig, y berthynas rhwng dilyniant ac addysg, hyfforddiant a chymwysterau yn y diwydiant.
Islwytho'r adroddiad hwn (1.1mb, PDF)

Hyfforddiant a'r Amgylchedd Adeiledig 2001-2016

Mae'r adroddiad hwn (yr hen Trainee Numbers Survey) yn mesur nifer y bobl sy'n dechrau ar hyfforddiant adeiladu ac yn darparu ffeithiau am y diwydiant.
Islwytho'r adroddiadau hyn.

Sgiliau a Hyfforddiant yn y Diwydiant Adeiladu 2015

Canlyniadau arolwg blynyddol i bennu anghenion sgiliau ac arferion hyfforddiant unigolion hunan-gyflogedig a gweithwyr cyflogedig yn y diwydiant adeiladu ledled y DG.
Islwytho'r adroddiadau hun.

Symudedd a Sgiliau'r Gweithlu yn y Sector Adeiladu yn y DU 2005-2015

Dysgu am lefelau cymwysterau Sector Adeiladu'r DG, yn ogystal â hyblygrwydd o ran swyddi a daearyddiaeth.
Islwytho'r adroddiadau hun.

Addysgu'r Addysgwyr (2014)

Comisiynwyd yr ymchwil hon i ddarganfod barn cynghorwyr gyrfaoedd ac athrawon am adeiladu, a'r ffordd orau i'r diwydiant newid eu barn a chefnogi eu gwaith.
Islwytho'r adroddiad hwn  (2.9mb, PDF)

Adroddiad y Gweithdy Cynhyrchiant 2014

Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio gwaith a gynhaliwyd gan Whole Life Consultants Ltd (WLC Ltd) ar ran CITB i ddarganfod y tueddiadau o ran cynhyrchiant, eu hachosion posibl, a pha gamau sydd eu hangen os am wella cynhyrchiant.
Islwytho'r adroddiad hwn (3.2mb, PDF)

Cyflawniadau Cymwysterau ym maes Adeiladu 2010-2013

Dysgu am ddarpariaeth hyfforddiant y DG ar gyfer y Diwydiant Adeiladu.
Islwytho'r adroddiadau hyn.

Dadansoddiad Anghenion Sgiliau o'r Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru (2013)

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi casgliadau ynglŷn ag effaith y dirwasgiad ar ddiwydiant adeiladu Cymru.
Islwytho'r adroddiad hwn (1.5mb, PDF)

Senarios Cyflogaeth Adeiladu Newydd Niwclear 2012

Deall rhagor am raglen adeiladu niwclear newydd a'i goblygiadau posibl ar gyfer anghenion hyfforddi'r DG yn y dyfodol.
Islwytho'r adroddiad hwn (2.6mb, PDF)

Asesiadau Sgiliau Sector 2004-2012: Adeiladu

Adroddiadau dadansoddi'r farchnad lafur (yr hen Skills Needs Analysis Reports a Skills Foresight Reports).
Islwytho'r adroddiadau hyn.

Anghenion Sgiliau Arbenigwyr mewn Adeiladu 2012

Gwybodaeth a hysbysrwydd am y farchnad lafur, ymchwilio i faterion allweddol megis lefelau, bylchau ac anghenion sgiliau, recriwtio, hyfforddi a thwf yn y dyfodol.
Islwytho'r adroddiad hwn (1.9mb, PDF)

Gweithwyr Adeiladu Mudol a Chyfathrebu Iechyd a Diogelwch 2011

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi sail ar gyfer awgrymu meysydd lle gall cyflogwyr a rheolwyr ymyrryd i wella trosglwyddo arferion gweithio diogel ac iach gyda gweithwyr mudol.
Islwytho'r adroddiad hwn (2.5mb, PDF)

Gwerthusiad o Barodrwydd Gwaith 2011

Mae'r adroddiad hwn yn ymchwilio i barodrwydd ar gyfer gwaith gweithwyr sy'n dod i mewn i sector adeiladu'r DG sy'n meddu ar gymwysterau cysylltiedig â'r gwaith.
Islwytho'r adroddiad hwn (1.5mb, PDF)

Sgiliau Rheoli a Goruchwylio 2011

Mae'r ymchwil hon yn ystyried rheolwyr a goruchwylwyr yn y gweithlu, lefelau cymhwyster, hyfforddiant, bylchau sgiliau a blaenoriaethau ar gyfer datblygu sgiliau.
Islwytho'r adroddiad hwn (832kb, PDF)

Deall Newid y Dyfodol mewn Adeiladu 2010

Adroddiad sy'n ystyried sgiliau yn y dyfodol ar draws y sector adeiladu, gan roi trosolwg lefel uchel ar y sefyllfa mae'r diwydiant yn ei disgwyl yn y tymor byr (1-3 blynedd), canolig (3-5 mlynedd) a hir (5-10 mlynedd), a'r anghenion sgiliau a hyfforddiant cyffredinol fydd yn deillio o hynny.
Islwytho'r adroddiad hwn (3.4mb, PDF)

Effaith y Dirwasgiad ar Wasanaethau Proffesiynol Adeiladu

Mae'r adroddiadau hyn o waith CITB, a gomisiynwyd gan Gyngor y Diwydiant Adeiladu (CIC), yn ystyried sut oedd y dirwasgiad ar y pryd yn effeithio ar sector gwasanaethau proffesiynol y DG.
Islwytho'r adroddiadau hyn.

Archif adroddiadau

Trefnir adroddiadau yn y categori hwn yn ôl dyddiad cyhoeddi, gyda'r mwyaf diweddar ar y brig.

Darpariaeth Sgiliau ar gyfer y Sector Adeiladu yng Nghymru: Crynodeb Gweithredol

Crynodeb gweithredol o ymchwil a gomisiynwyd i fod yn sylfaen ar gyfer newid trawsnewidiol (2011)
Islwytho'r crynodeb gweithredol hwn (377kb, PDF)

Darpariaeth Sgiliau ar gyfer y Sector Adeiladu yng Nghymru

Ymchwil i fod yn sail i newid trawsnewidiol (2011)
Islwytho'r adroddiad hwn (1.7mb, PDF)

Gweithwyr Proffesiynol Sector Treftadaeth Adeiledig y DU 2008: Sgiliau Cyfredol Hyfforddiant y Dyfodol - crynodeb gweithredol

Crynodeb gweithredol o asesiad o anghenion hyfforddiant, gwybodaeth a sgiliau gweithwyr adeiladu proffesiynol mewn perthynas ag adeiladau a strwythurau traddodiadol.
Islwytho'r adroddiad hwn (1.8mb, PDF)

Gweithwyr Proffesiynol Sector Treftadaeth Adeiledig y DU 2008: Sgiliau Cyfredol Hyfforddiant y Dyfodol

Adroddiad asesiad i weithwyr adeiladu proffesiynol yn y DG, eu hanghenion o ran hyfforddiant, gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas ag adeiladau a strwythurau traddodiadol.
Islwytho'r adroddiad hwn (4.2mb, PDF)

Adeiladu i Barhau - Adolygu Adeiladu Cynaliadwyedd 2004: Crynodeb Gweithredol

Pwrpas Rhaglen Build to Last CITB yw sicrhau bod y DG yn adeiladu dyfodol cynaliadwy.
Islwytho'r adroddiad hwn (292kb, PDF)

Effaith Statws Cyflogaeth ar Fuddsoddi mewn Hyfforddiant 2003

Cyfweliad gydag 880 o gyflogwyr, gweithwyr a chwmnïau recriwtio ar effaith Statws Cyflogaeth ar Fuddsoddi mewn Hyfforddiant.
Islwytho'r adroddiad hwn (390kb, PDF)

Scottish Construction Skills Survey 2003

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi casgliadau arolwg o 2,000 o gyflogwyr adeiladu yn yr Alban.
Islwytho'r adroddiad hwn (286kb, PDF)

Asesiad o'r Farchnad 2003

Asesiad cyflawn o ddiwydiant adeiladu'r DG, ei berfformiad a'i anghenion sgiliau ar gyfer y dyfodol.
Islwytho'r adroddiad hwn (151kb, PDF)

Adroddiadau Rhagwelediad Sgiliau 2000-2003

Dadansoddi anghenion sgiliau'r Diwydiant Adeiladu.
Islwytho'r adroddiadau hyn.

Arloesedd, Sgiliau a Chynhyrchiant 2002/2003

Mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchiad o farn y sector adeiladu ar arloesi trwy gyfrwng arolwg llenyddiaeth ac ymgynghoriad.
Islwytho'r adroddiad hwn (1.1mb, PDF)

Adroddiad y Gweithdy Rhagwelediad 2001

Dysgu am ddyfodol y diwydiant a'r sgiliau a'r anghenion sydd eu hangen i'w symud yn ei flaen.
Islwytho'r adroddiad hwn (176kb, PDF)

Rheoli Adeiladu Proffidiol - Y Proffil Sgiliau 2000

Mae'r adroddiad hwn yn nodi casgliadau'r astudiaeth ac yn dangos dylanwad sgiliau ar berfformiad.
Islwytho'r adroddiad hwn (278kb, PDF)

Web design by S8080