Ymchwil CITB

Mae ymchwil gan CITB yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am y farchnad lafur sydd wedi'i thargedu, sydd o fudd i ddiwydiant adeiladu'r DU

Caiff ein hanghenion ymchwil eu pennu gan ein rolau fel Cyngor Sgiliau Sector a Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant. Rydym hefyd yn ystyried ysgogwyr economaidd, materion polisi uniongyrchol a rhai sy'n dod i'r amlwg a heriau o ran sgiliau o fewn y diwydiant.

I ddiwallu'r anghenion hyn, mae ein proses ymchwil yn cynnwys:

  • Gwybodaeth barhaus am y farchnad lafur
  • Dadansoddi newidiadau yn y diwydiant - economaidd, demograffig a thechnolegol
  • Rhagamcanu gofynion llafur a sgiliau
  • Ymchwil sylfaenol bwrpasol
  • Gwaith gwerthuso

Drwy weithio gyda Chynghorau Sgiliau Sector eraill a Chynghrair y Cynghorau Sgiliau Sector gallwn gysylltu ein hasesiadau o anghenion sgiliau a gwaith sy'n benodol i'r sector â'r agenda economaidd eang.

Mae gweithio gyda Rhwydwaith Gwybodaeth y Gynghrair hefyd yn ein galluogi i gael yr ymchwil 'arloesol' ddiweddaraf.

Adroddiadau ymchwil sydd wedi eu cynllunio ar gyfer 2016.

  • Moderneiddio Grantiau - Ymgynghoriad Cyflogwyr

  • Cipolwg ar Gynllunio Mentrau Lleol

  • Hyfforddiant a'r Amgylchedd Adeiledig

  • Gwydnwch Darparwyr Hyfforddiant 

  • Sgiliau a hyfforddiant yn y sector adeiladu

Cyswlltiadau Allweddol

Rheolwr Gweithrediadau Ymchwil a Datblygu

0300 456 7681

Dadansoddwr ymchwil

0300 456 7289

Dadansoddwr ymchwil

0300 456 7226

Dadansoddwr ymchwil

0777 137 1662

Dadansoddwr ymchwil

0300 456 7276

Ymchwilydd Sgiliau'r Dyfodol

0773 080 2395

Dadansoddwr Ymchwil

0300 456 7807

Dadansoddwr Ymchwil

0300 456 7945

Cynorthwy-ydd Ymchwil

0300 456 7718

Cynorthwy-ydd Ymchwil

0300 456 7707

Cynorthwy-ydd Ymchwil

0300 456 7961

Ymwadiad Ymchwil

Mae'r deunyddiau hyn, ynghyd â'r holl hawliau eiddo deallusol a gynhwysir ynddynt, yn eiddo i Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB). 

Hawlfraint 2005-2015 (“CITB”). Ni ddylid eu copïo, eu hatgynhyrchu neu eu rhoi i drydydd parti heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol y CITB. 

Crëir  y deunydd hwn trwy ddefnyddio data  a gwybodaeth a ddarparwyd i'r CITB gan drydydd parti na ellir y CITB cadarnhau eu cywirdeb.

Yn unol â hynny, nid yw CITB yn rhoi unrhyw warant ynghylch cywirdeb neu addasrwydd y deunyddiau hyn am unrhyw ddiben arbennig. Ym mhellach, nid yw'r deunyddiau hyn yn rhan o unrhyw gyngor ac na ddylid eu defnyddio fel unig sail i unrhyw benderfyniad busnes. O ganlyniad, ni fydd CITB yn atebol am unrhyw benderfyniadau a gymerwyd ar sail yr un peth. 

Rydych yn derbyn na allwch ystyried deunyddiau sy'n defnyddio data empirig a/neu fodelau data a/neu dechnegau rhagweld er mwyn rhoi data dangosol a/neu ragfynegol fel gwarant o unrhyw ganlyniad neu allbwn arbennig.

 

Web design by S8080