Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Cyflogaeth yn ôl galwedigaeth

Dyma'r pumed mewn cyfres o arolygon a gynhaliwyd gyntaf ym 1998 ac a ailadroddwyd yn 2001, 2005 a 2011. Mae'r arolwg yn ceisio darparu amcangyfrifon cywir o faint a chyfansoddiad y gweithlu o ran nifer y cyflogeion, hyfforddeion a'r rhai hunangyflogedig, yn ôl categori galwedigaethol, ac yn ôl rhywedd ar draws y galwedigaethau nad ydynt yn rhai â llaw a'r rhai â llaw.

Comisiynwyd arolwg 2015 gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) mewn partneriaeth â'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau ac fe'i cynhaliwyd gan NatCen Social Research (NatCen). CITB yw Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant a phartner yn y Cyngor Sgiliau Sector fel ei gilydd ar gyfer y diwydiant adeiladu, gan weithio â diwydiant, er mwyn i ddiwydiant ddarparu gweithlu adeiladu diogel, proffesiynol a chwbl gymwys ar gyfer y DU.

Bydd y canlyniadau'n galluogi CITB i fynegi barn resymol ynghylch maint a strwythur y galwedigaethau na ellir eu dadelfennu'n hawdd o ystadegau cenedlaethol (yn benodol yr Arolwg o'r Llafurlu). Hefyd byddant yn darparu sail ar gyfer dadansoddi anghenion sgiliau a chynllunio gofynion hyfforddi'r dyfodol yn y diwydiant adeiladu.

Lawrlwytho adroddiad a chrynodeb

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.