Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Rhagolygon Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) 2017-2021 - De-orllewin

Rhagwelir y bydd allbwn adeiladu yn Ne-orllewin Lloegr yn tyfu ar gyfradd gyfartalog flynyddol o 3.1% yn y pum mlynedd hyd at 2021, yr ail gyfradd gyflymaf ar ôl Cymru. Bydd y rhanbarth yn elwa o waith adeiladu niwclear newydd dros gyfnod y rhagolwg. Rhagwelir mai'r twf cyflogaeth cyfartalog blynyddol fydd 0.7%, ychydig yn uwch na chyfradd y DU o 0.6%.

  • Disgwylir y bydd twf yn canolbwyntio ar y sector Seilwaith yn y tymor byr ar 34.9%
  • Rhagwelir y bydd cyflogaeth yn tyfu o gyfartaledd blynyddol o 0.7%
  • Mae gan Dde-orllewin Lloegr Ofyniad Recriwtio Blynyddol o 4,180

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer swyddi adeiladu? 

Mae hyn yn golygu y bydd y galw am rai crefftau'n uwch nag eraill. Y swyddi a fydd â'r galw mwyaf dros y pum mlynedd nesaf, yn Ne-orllewin Lloegr, yw:

  • Staff proffesiynol, technegol a TG o'r tu allan i faes adeiladu – 1,080
  • Staff uwch, gweithredol a rheolwyr proses busnes - 380
  • Staff crefftau coed a ffitio mewnol - 370
  • Plastrwyr - 270
  • Bricwyr - 250

Beth mae CITB [Construction Industry Training Board] yn ei wneud i bontio'r bwlch? 

Rydym yn ymrwymedig i helpu cyflogwyr adeiladu gyflenwi'r biblinell o waith yn gyflymach, yn well ac yn fwy effeithlon. Trwy ddefnyddio ein cronfa dystiolaeth ar ofynion sgiliau, byddwn ni'n sicrhau y gall cyflogwyr gyrchu'r hyfforddiant safon uchel mae eu gweithlu ei angen. 

Hefyd byddwn ni'n helpu'r diwydiant adeiladu i ddenu a chadw recriwtiaid newydd. Gan weithio gyda'r diwydiant rydym wedi lansio Go Construct [Ewch i Adeiladu], porth gwe yn amlygu'r holl gyfleoedd gyrfaol gwych sydd ar gael yn ein sector.

Hefyd mae CITB yn gwella ein cyllid i gyflogwyr, trwy gynllun grantiau diwygiedig sy'n buddsoddi yn y sgiliau lle mae'r angen mwyaf ac sy'n ei wneud yn haws i gwmnïau o bob maint gyrchu cyllid.

Sut allwch chi elwa? 

Os ydych yn frwdfrydig dros adeiladu ac eisiau gyrfa foddhaus sy'n ariannol werthfawr yn cyflawni rhai o'r prosiectau eiconig yn eich ardal, ewch at Go Construct.

I ddysgu sut i gyrchu grantiau i hyfforddi'ch gweithlu, ewch at Gyllid CITB.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.